Nickel Mountain Resources har fattat beslut om att genomföra en företrädesemission om cirka 22,9 miljoner kronor

Nickel Mountain Resources AB publ. (NMR) är sedan den 24 maj 2017 ägare till Mezhlisa Resources Cyprus Limited, som är registrerad ägare till 50,18% (med utökat ägande till 62% under registrering) och innehar en rättighet att förvärva upp till till 74% av OOO Bakcharneftegaz ("BNG"). BNG innehar den kombinerade prospekterings- och produktionslicensen 71-1 "Ellej-Igajskoje" i Tomskregionen i Ryssland.

Styrelsen i Nickel Mountain Resources AB (publ) ("NMR" eller "Bolaget") har fattat beslut om att genomföra en nyemission om cirka 22,9 miljoner kronor med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen").

Företrädesemissionen förutsätter godkännande av extra bolagsstämma som beräknas hållas den 11 december 2017. Kallelse skickas ut separat. Syftet med Företrädesemissionen är att tillföra rörelsekapital för att genomföra slutliga tester av brunn 4 på Ellej-Igajskojefältet i Tomsk i Ryssland, som är Bolagets huvudsakliga tillgång ("Tomskprojektet"). Vidare att reducera Bolagets skulder samt tillföra rörselskapital för driften. Företrädesemissionen är hittills garanterad till SEK 18,3 miljoner (80%). Bolagets ambition är att Företrädesemissionen skall vara fullt säkerställd genom teckningsförbindelser och garantier. Mer information om garantikonsortiet presenteras senast i samband med offentliggörande av informationsmemorandum för Företrädesemissionen.

Bakgrund och motiv

Bolaget förvärvade tillgången i Tomsk från IFOX Investments AB (publ) ("IFOX") i maj i år och tog den 30 juni upp ett kortfristigt lån för att säkra kortfristig finansiering av Tomskprojektet samt förbereda för de slutliga testerna på brunn 4, den brunn som tidigare återinträtts, perforerats och testats med goda resultat. Det finns några ytterligare intressanta intervall som bör perforeras innan brunnen förseglas. Bolaget har fram till idag genomfört förberedelserna för dessa tester, men har inte haft erforderlig finansiering för att genomföra dem. I anslutning till att Företrädesemissionen genomförs kommer Bolaget att inleda det slutliga arbetet med testerna och genomföra ett komprimerat testprogram, som testar de två mest intressanta av de återstående fem intervallen. Båda dessa intervall återfinns i Juralagren, som är de "klassiska" oljeförande lagren i Tomskregionen. Testerna beräknas vara avslutade under det första kvartalet 2018.

Efter genomförande av testerna planerar Bolaget att genomföra registrering av officiella reserver avseende Tomskprojektet alternativt beställa en tredjepartsrapport från en så kallad "Competent Person".

När testerna har slutförts beräknas den löpande kostnaden i Tomskprojektet kunna minskas betydligt och Bolaget därmed ha en mer långsiktig uthållighet finansiellt. Detta är av vikt för de köpar-/partnerförhandlingar som drivs, då det är mycket svårt att bestämt förutse när och om sådana kan vara avslutade. En viss mängd personal behövs även fortsatt, bland annat för att svara upp mot motparter i förhandlingar samt att driva verksamheten i Tomsk, inte minst om registrering av officiella reserver ska genomföras. För att ha erforderliga tillstånd och licenser som oljebolag är det nödvändigt att personal med kompetens inom oljeprospektering och - utvinning men också inom t ex miljöskydd, brand- och arbetsmiljösäkerhet med mera finns på plats i Tomsk.

Det kortfristiga lånet om SEK 7 miljoner som togs upp av Bolaget den 30 juni har förlängts och förfaller till betalning den 28 februari 2018, d v s efter teckningstidens utgång. Lånet kommer också per den 1 december att utökas med ytterligare SEK 3 miljoner, för att säkerställa att material och transporter nödvändiga för testerna kan anskaffas innebärande att testerna kan inledas och slutföras så snart som möjligt.

Sammanfattningsvis beräknar Bolaget med genomförande av Företrädesemissionen att:

  • genom testerna kunna tillföra mycket intressant ny information om två betydande, potentiellt oljeförande lager. Lyckade tester bedöms kunna tillföra reservmängd samt viktig information om fördelning mellan olja/kondensat och naturgas på tillgången
  • slutföra testerna av brunn 4 på Ellej-Igajskojefältet, vilket också innebär att Bolaget, om det så önskar, kan gå till att registrera officiella reserver, alternativt genomföra en tredjepartsutvärdering av tillgången gjord av en s k Competent Person. Detta skulle göra det enklare i vissa sammanhang att påvisa värde och potential i tillgången för tredje man.
  • slutföra testarbetet avseende brunn 4 vilket bedöms kunna medföra kostnadsbesparingar i koncernen, då t ex personal inte på samma sätt behövs för att bevaka en öppen brunn, med transporter till och från fältet m m.
  • återbetala de kortfristiga lånen om SEK 7 och 3 miljoner samt skaffa visst rörelsekapital innebärande att Bolaget under en längre period och med större uthållighet kan driva de köpar-/partnerförhandlingar som genomförs. Dessa förhandlingar och diskussioner tar tid, oljeaffärer i världen tar idag betydligt mer tid och är betydligt mer komplicerade än för några år sedan. Finansiell och därmed tidsmässig uthållighet är en avgörande faktor i samtliga diskussioner Bolaget för i olika skeden. Det finns inga garantier för att sådana diskussioner leder till något konkret resultat inom rimlig tid.

Styrelsen har därför beslutat, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, att genomföra Företrädesemissionen.

IFOX meddelar samtidigt att man bedömer att utdelning av aktier i NMR kommer att kunna genomföras under december månad 2017 och därmed ska de NMR-aktier som ska delas ut ha kommit ägarna i IFOX till handa i god innan Företrädesemissionens genomförande.

Villkor för Företrädesemissionen

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget 22 931 766 kronor före avdrag för emissionskostnader. Företrädesemissionen medför teckning av högst 91 727 063 aktier.

För varje befintlig aktie på avstämningsdagen den 18 januari 2018 erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 0,25 kronor per aktie.

Teckningstiden löper mellan 22 januari - 9 februari 2018.

Handel med teckningsrätter äger rum vid NGM Nordic MTF under perioden från och med den 22 januari 2018 till och med den 7 februari 2018. Teckningsrätter som ej utnyttjas för teckning under teckningstiden måste säljas för att inte förfalla värdelösa.

Teckningskursen innebär en implicit värdering av Bolaget före genomförande av Företrädesemissionen om SEK 68,8 miljoner.

Genom Företrädesemissionen kan aktiekapitalet i Bolaget komma att öka med högst 9 172 706,30 kronor till 36 690 825,20 kronor.

Antalet aktier kan öka med högst 91 727 063 aktier till högst 366 908 252 aktier. Allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i Företrädesemissionen utan företrädesrätt.

Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid befintlig aktie ska berättiga till teckning av nya aktier (primär företrädesrätt). För det fall samtliga nya aktier inte tecknas med primär företrädesrätt ska dessa erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

För det fall att inte samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätt (primär eller subsidiär), erbjuds allmänheten att lämna in anmälan om teckning utan stöd av företrädesrätt. För det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning ska tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och om detta inte är möjligt genom lottning.

För det fall att inte samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätt (primär eller subsidiär) eller av allmänheten (utan företrädesrätt) ska tilldelning i sista hand ske till garanterna med fördelning i förhållande till eventuella ställda garantiutfästelser, och om detta inte är möjligt genom lottning.

Teckning av aktier med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig betalning. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning.

Företrädesemissionen förutsätter godkännande av extra bolagsstämma som beräknas hållas den 11 december 2017, kallelse utfärdas separat. Huvudägaren, IFOX, har åtagit sig att rösta för godkännande av styrelsens beslut om nyemission vid extra bolagsstämman.

Memorandum (innehållande fullständiga villkor och anvisningar), teaser och anmälningssedel kommer att offentliggöras på Bolagets hemsida (www.nickelmountain.se) senast i samband med att teckningstiden i den planerade Företrädesemissionen inleds.

Tidplan

27 november 2017 Kallelse till extra bolagsstämma

11 december 2017 Extra bolagsstämma

16 januari 2018 Sista dag för handel med aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter.

17 januari 2018 Aktien handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter.

18 januari 2018 Avstämningsdag, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att deltaga i Företrädesemissionen

22 januari 2018 Beräknad dag för offentliggörande av informationsmemorandum

22 januari-9 februari 2018 Teckningsperiod

22 januari-7 februari 2018 Handel med teckningsrätter

Omkring den 14 februari 2018 Resultatet av Företrädesemissionen offentliggörs

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva aktier i Nickel Mountain Resources AB. Ett informationsmemorandum avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande kommer att upprättas och offentliggöras och hållas tillgängligt bland annat på Bolagets hemsida. Detta pressmeddelande utgör inte, helt eller delvis, ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som refereras till häri får inte säljas i USA utan registrering, eller i enlighet med ett tillämpligt undantag från registrering, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse. Bolaget har inte för avsikt att registrera någon del av erbjudandet av värdepapperna i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapperna i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA, eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av informationen inte skulle vara förenlig med tillämpliga föreskrifter.

Göteborg den 14 november 2017

Styrelsen

För mer information kontakta Anders Thorsell eller Johan Sjöberg, VD, via telefon eller epost.

Anders Thorsell:
Telefon 0707732045
[email protected]

Johan Sjöberg:
Telefon 0708 341432
[email protected]

Denna information är insiderinformation som Nickel Mountain Resources AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 oktober 2017.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Nickel Mountain Resources ABs ("NMR") nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k "forward looking statements" om NMRs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som "kan komma", "avser", "planerar", "förväntar", "uppskattar", "tror", "bedömer", "prognostiserar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för NMR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari NMR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) NMRs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en "going concern", iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) förändringar i råvarupriser, i synnerhet vad gäller nickel, olja eller gas. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje mineralprojekt på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för NMR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. NMR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.


Om Bluelake Mineral

Bolagets affärsidé är att identifiera, förvärva och utveckla intressanta mineralprojekt fram till gruvstart och att antingen driva gruvan i samarbete med större industriell partner eller sälja projekten till dylik partner. Fokus ligger på utveckling av basmetallprojekt i Norden.

Webbplats
www.bluelakemineral.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Bluelake Mineral via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn BLUE ISIN-kod SE0015382148

IR-Kontakt

Peter Hjorth VD [email protected] +46 (0)72-538 25 25