REGMAR

Nickel Mountain Resources AB (publ) beslutar om apportemission som del i processen för förvärvet av aktier i Vilhelmina Mineral AB (publ)

Nickel Mountain Resources AB (publ) ("NMR" eller "Bolaget") har idag fattat beslut om att genomföra en nyemission av högst 302 876 739 aktier ("Apportemissionen") genom betalning med apport av högst 27 534 249 aktier ("Apportegendomen") i Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral"), motsvarande 98,1% av aktierna i Vilhelmina Mineral.

Emissionsbeslutet riktar sig till ett antal på förhand vidtalade säljare av aktier i Vilhelmina Mineral. Apportemissionen innebär att aktiekapitalet kommer att öka med högst 30 287 673,90 kronor. Genom Apportemissionen förvärvar som ovan nämnts högst 27 534 249 aktier i Vilhelmina Mineral genom emission av 11 aktier i NMR för varje aktie i Vilhelmina, vilket innebär att det totalt kommer att emitteras högst 302 876 739 aktier i NMR som vederlag.

Beaktat NMR-aktiens genomsnittliga betalkurs på NGM Nordic SME under perioden 20 maj 2020 till och med 2 juni 2020 (0,105 kronor) uppgår det totala värdet på Apportegendomen, vilket kommer att reflekteras i Bolagets bokföring, till sammanlagt 31 802 057,59 kronor. Teckningskursen för de nya aktierna inom ramen för Apportemissionen är därmed 0,105 kronor per aktie.

Styrelsen anser att teckningskursen är marknadsmässig då den enligt ovan motsvarar NMR-aktiens genomsnittliga betalkurs. Skälet till avvikelsen från aktieägares företrädesrätt är att aktierna som nyemitteras inom ramen för Apportemissionen skall användas som ersättning vid Bolagets förvärv av aktier i Vilhelmina Mineral, Apportegendomen. Aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Apportemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsen

Denna information är sådan information som Nickel Mountain Resources AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 5 juni 2020 klockan 08:45 CET.

För mer information kontakta:

Anders Thorsell

Telefon: 0707732045

E-post: [email protected]

Nickel Mountain Resources är ett oberoende bolag verksamt inom prospektering av primärt olja, gas, nickel och guld. Bolaget förvärvade under 2017 det cypriotiska bolaget Mezhlisa Resources Cyprus Ltd ("Mezhlisa"). Mezhlisa kontrollerar genom det ryska dotterbolaget OOO Bakcharneftegaz (BNG) prospekterings- och produktionslicens 71-1 i Tomskregionen i Ryssland. Mezhlisa är per idag registrerad som ägare av 72,3809 procent av BNG. Mezhlisa har därmed tillgång till det prospekterings- och utvärderingsprojekt som BNG förvärvade på publik auktion i augusti 2010, licens 71-1 "Ellej-Igajskoje" i Tomsk Oblast, Ryssland. Bolaget bedriver ett prospekteringsprogram av olja - och gastillgångar på licens 71-1 inom vilket Bolaget visat på en betydande potential.

Vidare äger Bolaget nickelprojekten Rönnbäcken (som är Europas största kända outvecklade nickeltillgång) och Orrbäcken samt guldprojekten Haveri i Finland samt Kattisavan i Sverige.

Nickelprojekten: Rönnbäckenprojektet innefattar enligt SRK en resurs om 668 miljoner ton enligt kategorierna "measured & indicated". Den preliminära ekonomiska studie som SRK färdigställt förutser en produktion om 26 000 ton höggradigt nickelkoncentrat per år under 20 år, vilket skulle vara en betydande andel av Sveriges totala årliga användning av nickel och ha ett strategiskt värde.

Orrbäcken är en prospekteringslicens som bedöms ha potential som nickelfyndighet.

Guldprojekten: Haveri ligger i dotterbolaget Palmex Mineral AB, som 2014 genomförde via konsultbolaget SRK Consulting en s k Preliminary Economic Assessment (PEA). I denna rapport anges en beräkning om 1,56 miljoner oz. historisk antagen mineraltillgång i form av guldekvivalenter med halten 0,93 g/t guld.) Kattisavan bedöms främst ha potential som guldtillgång och ligger inom den s k guldlinjen, i närheten av projekt som Svartliden och Fäboliden samt Barsele.


Om Bluelake Mineral

Bolagets affärsidé är att identifiera, förvärva och utveckla intressanta mineralprojekt fram till gruvstart och att antingen driva gruvan i samarbete med större industriell partner eller sälja projekten till dylik partner. Fokus ligger på utveckling av basmetallprojekt i Norden.

Webbplats
www.bluelakemineral.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Bluelake Mineral via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn BLUE ISIN-kod SE0015382148

IR-Kontakt

Peter Hjorth VD [email protected] +46 (0)72-538 25 25