REGMAR

Kvittningsemission till rådgivaren för Vilhelminaaffären

29 juni 2020

Med anledning av att Nickel Mountain Resources AB (publ)s ("NMR" eller "Bolaget") förvärv av Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral") har Bolagets rådgivare för affären rätt till en ersättning om 1 113 072,14 kronor samt vidare ett antal teckningsoptioner. Parterna har enats om att ersättningen skall kvittas mot aktier i Bolaget. Därmed har Bolaget idag beslutat att emittera 10 221 671 aktier (baserat på stängningskurs för Bolagets aktie fredagen den 26 juni 2020) samt 44 miljoner teckningsoptioner som kan tecknas till en kurs om 0,35 kronor per aktie senast den 30 juni 2022 och vid fullt utnyttjande skulle tillföra Bolaget 15,4 miljoner kronor.

Kvittningsemission

Styrelsen beslutade idag, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma 2020-04-03, att

emittera högst 10 211 671 aktier till en teckningskurs om 0,109 SEK/aktie vilket innebär att

aktiekapitalet ökar med 1 021 167,10 SEK. Rätten att teckna aktierna tillkom, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Crafoord Capital Partners AB, org. nr 556938-6898 ("CCP").

Betalning för de nya aktierna sker mot kvittning mot den fordran som CCP har gentemot bolaget om 1 113 072,139 SEK för strategisk rådgivning för Bolaget i samband med affären med Vilhelmina Mineral. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer att det är fördelaktigt för Bolaget att CCPs fordran på Bolaget kvittas mot sammanlagt

10 211 671 nyemitterade aktier i Bolaget. Styrelsen anser att teckningskursen är marknadsmässigt betingad då den motsvarar stängningskursen för NMR-aktien på NGM Nordic SME den sista handelsdagen före styrelsens beslut om nyemission, 2020-06-26. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Teckningsoptioner

Styrelsen beslutade vidare med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma 2020-04-03 att

emittera 44 000 000 teckningsoptioner ("Teckningsoptionerna") berättigande till

teckning av högst 44 000 000 aktier i Bolaget varmed aktiekapitalet kan komma att öka med

högst 4 400 000 SEK med anledning av utnyttjande av de utgivna Teckningsoptionerna.

Rätten att teckna Teckningsoptionerna tillkom, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,

Crafoord Capital Partners AB.

En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en

teckningskurs om 0,35 SEK per aktie. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av

Teckningsoptioner kan äga rum under perioden 2020-07-01 - 2022-06-30. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att CCP, som agerat strategisk rådgivare till Bolaget rörande Bolagets förvärv av aktier i Vilhelmina Mineral AB (publ), tror starkt på aktuellt förvärv och som ett resultat därav erbjuds möjlighet att investera ytterligare i Bolaget. Bolagets bedömning är att teckningskursen är attraktiv för Bolaget och potentiellt tillför Bolaget ytterligare kapital.

De nya aktier som utges efter teckning av aktier med stöd av Teckningsoption ska medföra

rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning eller den dag då en

aktieägare är införd i aktieboken och därmed behörig att motta utdelning som infaller

närmast efter det att aktieteckning verkställts.

Uppdatering Vilhelminaaffären

Bolaget har för avsikt att under kommande vecka hos Bolagsverket ansöka om en första delregistreringen av apportemissionen (vederlagsaktierna) i Vilhelmina-transaktionen för de större aktieägare som erbjudits att delta i transaktionen och som hittills levererat in sina aktier i Vilhelmina Mineral till NMR.

Styrelsen

Denna information är sådan information som Nickel Mountain Resources AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2020 klockan 14:00 CET.

För mer information kontakta:

Anders Thorsell

Telefon: 0707732045

E-post: [email protected]

Nickel Mountain Resources är ett oberoende bolag verksamt inom prospektering av primärt olja, gas, nickel och guld. Bolaget förvärvade under 2017 det cypriotiska bolaget Mezhlisa Resources Cyprus Ltd ("Mezhlisa"). Mezhlisa kontrollerar genom det ryska dotterbolaget OOO Bakcharneftegaz (BNG) prospekterings- och produktionslicens 71-1 i Tomskregionen i Ryssland. Mezhlisa är per idag registrerad som ägare av 72,3809 procent av BNG. Mezhlisa har därmed tillgång till det prospekterings- och utvärderingsprojekt som BNG förvärvade på publik auktion i augusti 2010, licens 71-1 "Ellej-Igajskoje" i Tomsk Oblast, Ryssland. Bolaget bedriver ett prospekteringsprogram av olja - och gastillgångar på licens 71-1 inom vilket Bolaget visat på en betydande potential.

Vidare äger Bolaget nickelprojekten Rönnbäcken (som är Europas största kända outvecklade nickeltillgång) och Orrbäcken samt guldprojekten Haveri i Finland samt Kattisavan i Sverige.

Nickelprojekten: Rönnbäckenprojektet innefattar enligt SRK en resurs om 668 miljoner ton enligt kategorierna "measured & indicated". Den preliminära ekonomiska studie som SRK färdigställt förutser en produktion om 26 000 ton höggradigt nickelkoncentrat per år under 20 år, vilket skulle vara en betydande andel av Sveriges totala årliga användning av nickel och ha ett strategiskt värde.

Orrbäcken är en prospekteringslicens som bedöms ha potential som nickelfyndighet.

Guldprojekten: Haveri ligger i dotterbolaget Palmex Mineral AB, som 2014 genomförde via konsultbolaget SRK Consulting en s k Preliminary Economic Assessment (PEA). I denna rapport anges en beräkning om 1,56 miljoner oz. historisk antagen mineraltillgång i form av guldekvivalenter med halten 0,93 g/t guld.) Kattisavan bedöms främst ha potential som guldtillgång och ligger inom den s k guldlinjen, i närheten av projekt som Svartliden och Fäboliden samt Barsele.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Nickel Mountain Resources AB:s ("NMR") nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k "forward looking statements" om NMR:s framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som "kan komma", "avser", "planerar", "förväntar", "uppskattar", "tror", "bedömer", "prognostiserar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för NMR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari NMR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) NMRs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en "going concern", iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) förändringar i råvarupriser, i synnerhet vad gäller nickel, olja eller gas. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje mineralprojekt på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för NMR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. NMR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.


Om Bluelake Mineral

Bolagets affärsidé är att identifiera, förvärva och utveckla intressanta mineralprojekt fram till gruvstart och att antingen driva gruvan i samarbete med större industriell partner eller sälja projekten till dylik partner. Fokus ligger på utveckling av basmetallprojekt i Norden.

Webbplats
www.bluelakemineral.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Bluelake Mineral via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn BLUE ISIN-kod SE0015382148

IR-Kontakt

Peter Hjorth VD [email protected] +46 (0)72-538 25 25