REG

Kommuniké från extra bolagsstämma i Bluelake Mineral

Aktieägarna i Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget" eller "Bluelake") har den 28 maj 2024 hållit extra bolagsstämma i Stockholm varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier

Bolaget har tidigare avtalat om teckningsförbindelser och garantiåtaganden om cirka 10 MSEK motsvarande cirka 60,1 procent av emissionsvolymen för teckningsoptioner av serie TO3 med nyttjandeperiod 15-26 april 2024. Bolaget har bland annat erhållit toppgarantiåtaganden (s.k. top-down") från Bolagets vd och styrelseledamot Peter Hjorth och styrelseledamoten Jonas Dahllöf (genom Upscale AB) om sammanlagt 2 134 999,20 SEK (gemensamt benämnda "Toppgaranterna"). Vidare har Bolaget erhållit bottengarantiåtaganden (s.k. "bottom-up") om sammanlagt 7 800 000 kronor av ett antal investerare ("Bottengaranterna").

Totalt utnyttjades 948 562 teckningsoptioner av serie TO3, motsvarande en teckningsgrad om cirka 6,81 procent innebärande att garantiåtagandena aktiverades. Styrelsen har som ett resultat därav 2024-04-29 fattat beslut om en till Bottengaranterna riktad nyemission om 5 641 438 aktier till en teckningskurs om 1,20 kronor per aktie. Vidare har styrelsen samma dag, förutsatt bolagsstämmans efterföljande godkännande i enlighet med 16 kap. aktiebolagslagen (de s.k. Leo-reglerna), fattat beslut om en till Toppgaranterna riktad nyemission om 1 779 166 aktier till en teckningskurs om 1,20 kronor per aktie (den "Riktade Nyemissionen").

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier daterat 2024-04-29 innebärande att sammanlagt 1 779 166 aktier emitteras till Toppgaranterna, fördelat med 1 058 333 aktier till Peter Hjorth och 720 833 aktier till Upscale AB, tillika befintliga aktieägare i Bolaget, till en teckningskurs om 1,20 kronor per aktie. Den Riktade Nyemissionen motsvarar Toppgaranternas åtagande enligt top-down garantin beaktat antalet nyttjande teckningsoptioner av serie TO3. Hela överkursen ska föras till den fria överkursfonden. Teckningskursen motsvarar teckningskursen för optionsinlösen av teckningsoptioner av serie TO3. Genom den Riktade Nyemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med 177 916,60 kronor. Teckning av aktier ska ske på separat teckningslista senast 2024-05-31. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant senast 2024-05-31. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Det erinras om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap 41 § aktiebolagslagen.

Grunden för teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts i garantiavtalen genom förhandling mellan Toppgaranterna och Bolaget på armlängds avstånd, i samråd med den finansiella rådgivaren Augment Partners AB och efter en analys av sedvanliga marknadsfaktorer. Mot bakgrund av detta bedömer styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i den Riktade Nyemissionen är att uppfylla Bolagets avtalsförpliktelse gentemot Toppgaranterna. Styrelsen anser att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att teckningsoptionerna av serie TO3 utnyttjas minst inom ramen för garantiåtagandena. Skälet till att den Riktade Nyemissionen riktar sig till befintliga aktieägare är att uppfylla Bolagets avtalsförpliktelser gentemot dessa aktieägare med anledning av ingångna garantiavtal varvid dessa aktieägare uttryckt och visat ett långsiktigt intresse för Bolaget, vilket enligt styrelsen skapar trygghet och stabilitet för både Bolaget och dess aktieägare.

Övrigt

För mer detaljerad information om innehållet i beslutet hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman som finns tillgänglig på Bolagets hemsida. Samtliga beslut fattades enhälligt.

____________

Stockholm maj 2024

Bluelake Mineral AB (publ)

Styrelsen

Ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Hjorth, verkställande direktör, Bluelake Mineral AB (publ), tel. +46-725 38 25 25

Email: [email protected]

Ytterligare information om Bolaget

Bluelake Mineral AB (publ) är ett oberoende bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling av mineraliseringar innehållande koppar, zink, nickel och guld.

Bolaget äger ca 99% i dotterbolaget Vilhelmina Mineral AB som är ett gruvutvecklingsbolag med fokus på utveckling av koppar- och zinkfyndigheter i Norden. I Sverige innehar Bolaget projektet Stekenjokk-Levi där det mellan 1976 och 1988 bröts sammanlagt ca 7 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 3,5 % Zn. Stekenjokk-Levi innehåller, enligt en nyligen genomförd mineralresursberäkning av SRK Consulting, antagna mineraltillgångar på cirka 6,7 miljoner ton med 0,9 % Cu, 2,7 % Zn, 0,6 % Pb, 55 Ag g/t och 0,2 g/t Au för Stekenjokk och antagna mineraltillgångar på 5,1 miljoner ton med 1 % Cu, 1,5 % Zn, 0,1 % Pb, 22 Ag g/t och 0,2 g/t Au för Levi (vid cut-off på 60 USD/ton). I Norge är Bolaget delägare i Joma Gruver AS som äger Jomafältet där det mellan 1972 och 1998 bröts ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 1,5 % Zn. Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas enligt en ny beräkning av SRK innehålla en indikerad mineraltillgång om ca 6,0 miljoner ton med halter 1,00 % Cu och 1,66 % Zn, samt antagna mineraltillgångar om 1,2 miljoner ton med halter 1,2 % Cu och 0,7 % Zn (vid cut-off halt 50 USD/on).

Vidare innehar Bolaget nickelprojekten Rönnbäcken (som är en av Europas största kända outvecklade nickeltillgångar) och Orrbäcken i Sverige. Rönnbäckenprojektet omfattar enligt konsultbolaget SRK i en nyligen uppdaterad studie en mineraltillgång om 600 miljoner ton med halten 0,18% Ni, 0,003% Co och 5,7% Fe ("measured and indicated"). Enligt en ny preliminär ekonomisk studie färdigställd av SRK förutses en möjlig produktion om 23 000 ton nickel, 660 ton kobolt och 1,5 miljoner ton järn per år under 20 år, vilket skulle utgöra en betydande andel av Sveriges totala årliga användning av nickel och ha ett strategiskt värde. För Orrbäcken innehas ett undersökningstillstånd och projektet bedöms ha potential som nickelfyndighet.

Utöver detta innehar Bolaget projektet Kattisavan som bedöms ha potential som guldtillgång och som ligger inom den s k guldlinjen, i närheten av projekt som Svartliden, Fäboliden och Barsele.


Om Bluelake Mineral

Bolagets affärsidé är att identifiera, förvärva och utveckla intressanta mineralprojekt fram till gruvstart och att antingen driva gruvan i samarbete med större industriell partner eller sälja projekten till dylik partner. Fokus ligger på utveckling av basmetallprojekt i Norden.

Webbplats
www.bluelakemineral.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Bluelake Mineral via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn BLUE ISIN-kod SE0015382148

IR-Kontakt

Peter Hjorth VD [email protected] +46 (0)72-538 25 25