REG

Kommundirektören rekommenderar politikerna i Røyrvik att godkänna planförslag och reguleringsplan för Jomagruvan

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget" eller "Bluelake Mineral") arbetar som tidigare meddelats via sitt norska dotterbolag Joma Gruver AS med tillståndsprocessen i Norge för genomförande av en s k planprocess och för att erhålla en godkänd reguleringsplan för den planerade gruvverksamheten i Joma i Røyrvik kommun i Trøndelag fylke. Inför möte i kommunstyrelsen (norska formanskapet) i Røyrvik den 22 augusti har kommundirektören lagt fram förslag och rekommendation för hantering av ärendet vid möte i kommunfullmäktige (norska kommunstyret) den 5 september. Kommundirektören rekommenderar politikerna i Røyrvik att godkänna planförslag och reguleringsplan för Joma Gruver, trots Sametingets invändning. Detta skulle i så fall leda till medling (norska mekkling) mellan kommunen och det lokala renbetesdistriktet hos Statsförvaltaren i Trøndelag fylke. Rekommendationen kommer efter noggrant övervägande av remissvar från olika myndigheter, renägare, näringsliv och andra berörda parter och där kommundirektören drar slutsatsen att utsikterna för nya jobb och befolkningstillväxt överväger de negativa konsekvenserna för rennäringen.

Redan i förra remissomgången av det ursprungliga planförslaget framförde Sametinget invändningar mot planen. Invändningen grundades bland annat på de negativa konsekvenser som är förknippade med dagbrottsbrytning. I det uppdaterade planförslaget som remissbehandlades tidigare i somras har det skisserade dagbrottet tagits bort från beskrivningen. Sametinget vidhöll ändå sin invändning mot gruvdrift i Røyrvik. Ny verksamhet kommer enligt Sametinget att försvåra rennäringen i området och därmed minska möjligheterna till samisk näringsverksamhet och kulturutövning.

Utifrån en samlad bedömning har dock kommundirektören kommit fram till att den sammanlagda samhällsnytta planförslaget medför är större än de nackdelar planförslaget kan innebära med tanke på renskötsel, natur och miljö. Genom planprocessen har det kommit in förslag till många förmildrande åtgärder, och många av dessa har tagits med i det slutliga planförslaget. Framförallt har dagbrottet tagits bort från planen, samt olika bestämmelser införts som rör skydd av och säkerställande av en kontinuerlig dialog med rennäringen. Om kommunfullmäktige i Røyrvik vid möte den 5 september godkänner planförslag och reguleringsplan kommer ärendet att gå till Statsförvaltaren för medling. Detta innebär att Statsförvaltaren försöker utverka en överenskommelse mellan Røyrvik kommun och det lokala renbetesdistriktet för att godta föreslaget planprogram och reguleringsplan.

Stockholm augusti 2023

Bluelake Mineral AB (publ)
Styrelsen

Ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Hjorth, verkställande direktör, Bluelake Mineral AB (publ), tel. +46-725 38 25 25
Email: [email protected]

Ytterligare information om Bolaget

Bluelake Mineral AB (publ) är ett oberoende bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling av mineraliseringar innehållande koppar, zink, nickel och guld.

Bolaget äger ca 99% i dotterbolaget Vilhelmina Mineral AB som är ett gruvutvecklingsbolag med fokus på utveckling av koppar- och zinkfyndigheter i Norden. I Sverige innehar Bolaget projektet Stekenjokk-Levi där det mellan 1976 och 1988 bröts sammanlagt ca 7 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 3,5 % Zn. Stekenjokk-Levi innehåller, enligt en nyligen genomförd mineralresursberäkning av SRK Consulting, antagna mineraltillgångar på cirka 6,7 miljoner ton med 0,9 % Cu, 2,7 % Zn, 0,6 % Pb, 55 Ag g/t och 0,2 g/t Au för Stekenjokk och antagna mineraltillgångar på 5,1 miljoner ton med 1 % Cu, 1,5 % Zn, 0,1 % Pb, 22 Ag g/t och 0,2 g/t Au för Levi (vid cut-off på 60 USD/ton). I Norge är Bolaget delägare i Joma Gruver AS som äger Jomafältet där det mellan 1972 och 1998 bröts ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 1,5 % Zn. Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas enligt en ny beräkning av SRK innehålla en indikerad mineraltillgång om ca 6,0 miljoner ton med halter 1,00 % Cu och 1,66 % Zn, samt antagna mineraltillgångar om 1,2 miljoner ton med halter 1,2 % Cu och 0,7 % Zn (vid cut-off halt 50 USD/on).

Vidare innehar Bolaget nickelprojekten Rönnbäcken (som är en av Europas största kända outvecklade nickeltillgångar) och Orrbäcken i Sverige. Rönnbäckenprojektet omfattar enligt konsultbolaget SRK i en nyligen uppdaterad studie en mineraltillgång om 600 miljoner ton med halten 0,18% Ni, 0,003% Co och 5,7% Fe ("measured and indicated"). Enligt en ny preliminär ekonomisk studie färdigställd av SRK förutses en möjlig produktion om 23 000 ton nickel, 660 ton kobolt och 1,5 miljoner ton järn per år under 20 år, vilket skulle utgöra en betydande andel av Sveriges totala årliga användning av nickel och ha ett strategiskt värde. För Orrbäcken innehas ett undersökningstillstånd och projektet bedöms ha potential som nickelfyndighet.

Utöver detta innehar Bolaget projektet Kattisavan som bedöms ha potential som guldtillgång och som ligger inom den s k guldlinjen, i närheten av projekt som Svartliden, Fäboliden och Barsele.


Om Bluelake Mineral

Bolagets affärsidé är att identifiera, förvärva och utveckla intressanta mineralprojekt fram till gruvstart och att antingen driva gruvan i samarbete med större industriell partner eller sälja projekten till dylik partner. Fokus ligger på utveckling av basmetallprojekt i Norden.

Webbplats
www.bluelakemineral.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Bluelake Mineral via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn BLUE ISIN-kod SE0015382148

IR-Kontakt

Peter Hjorth VD [email protected] +46 (0)72-538 25 25