Genomförd ökning av ägande i BNG och fortsatta diskussioner med betydande part

Bolaget har ökat den registrerade ägarandelen i BNG

Nickel Mountain Resources AB publ. ("NMR" eller "Bolaget") är sedan den 24 maj 2017 ägare till Mezhlisa Resources Cyprus Limited, som är registrerad ägare till 65,0115% och innehar en rättighet att förvärva upp till 74% av OOO Bakcharneftegaz ("BNG"). BNG innehar den kombinerade prospekterings- och produktionslicensen 71-1 "Ellej-Igajskoje" i Tomskregionen i Ryssland. 

Den 17 januari 2018 slutfördes registreringen av ökat ägande i BNG för Bolagets dotterbolag Mezhlisa Resources Cyprus Limited ("Mezhlisa") hos ryska myndigheter. Efter registreringen uppgår ägandet i BNG till 65,0115%, en ökning med cirka 15%. Mezhlisa har genom investeringsavtal rätt att komma upp i ett ägande om 74% av BNG. För att uppnå detta ägande återstår ett belopp om USD 1,5 miljoner att investera.

Diskussioner med betydande part

Den betydande part som Bolaget sedan slutet av 2017 diskuterar med går vidare. Ett antal besök har genomförts på respektive bolags kontor och information, framförallt teknisk information, utbyts löpande. Den fortsatta processen, som är omfattande, kommer att ta ett antal månader och det går för närvarande inte att fastställa mer exakt hur lång tid det kan komma att ta. Den betydande parten är ett stort oljebolag.

Det finns inga garantier att diskussionen leder till något konkret resultat och då till villkor som är fördelaktiga för Bolagets aktieägare. Bolaget kommer framöver inte att kommentera utvecklingen av dessa diskussioner, som är en bland flera, förrän konkreta resultat har uppnåtts.

17 januari 2018

Styrelsen

För mer information kontakta Anders Thorsell eller Johan Sjöberg, VD, via telefon eller epost.

Anders Thorsell:

Telefon 0707732045

[email protected]

Johan Sjöberg:

Telefon 0708 341432

[email protected]

Denna information är insiderinformation som Nickel Mountain Resources AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2018.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Nickel Mountain Resources ABs ("NMR") nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k "forward looking statements" om NMRs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som "kan komma", "avser", "planerar", "förväntar", "uppskattar", "tror", "bedömer", "prognostiserar" och liknande uttryck.  Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för NMR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari NMR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) NMRs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en "going concern", iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) förändringar i råvarupriser, i synnerhet vad gäller nickel, olja eller gas. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje mineralprojekt på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för NMR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. NMR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar. 


Om Bluelake Mineral

Bolagets affärsidé är att identifiera, förvärva och utveckla intressanta mineralprojekt fram till gruvstart och att antingen driva gruvan i samarbete med större industriell partner eller sälja projekten till dylik partner. Fokus ligger på utveckling av basmetallprojekt i Norden.

Webbplats
www.bluelakemineral.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Bluelake Mineral via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn BLUE ISIN-kod SE0015382148

IR-Kontakt

Peter Hjorth VD [email protected] +46 (0)72-538 25 25