Första del av analys av oljeprover i Tomsk

Första delen av de oljeprover från juralagren som lämnades in för analys har nu levererats med goda resultat.

Resultaten av analysen påvisar att det är två olika oljor. I den understa formationen J5, är oljans densitet 781,3 kg/m3 och i formationen J1 (2-3-4) påvisar oljan en densitet om 826,1 kg/m3, varför båda oljorna betraktas som " lätt olja " och har låg svavelhalt. Enligt resultaten av analysen från dessa två olika testintervall har dessa oljor olika ursprung.

Den andra och sista delen av testet, omfattande analyser av geokemiska oljeegenskaper, beräknas slutföras inom två veckor. Analysresultatet förväntas förklara oljans genetiska ursprung.

Analysproverna kommer från de formationer som testades under det första kvartalet i brunn 4 på fält 71-1 i Tomsk, avseende olja på 2 641-2 643, 2 656-2 659, 2 661-2 664 respektive 2 764-2 772 meters djup samt gas från 2 764-2 772 meter djup. Oljan var som ovan nämnts av god kvalitet och liknar i hög grad den kvalitet som produceras på de närliggande fälten Archinskoje samt Urmanskoje. Även gasen var av god kvalitet.

Analysprotokollen i sin helhet bifogas i rysk originalversion.

Efter erhållande av resultaten från de geokemiska analyserna kommer de som tidigare nämnts att utvärderas av BNG:s geovetenskapsteam och ingå i en uppdatering av den interna uppfattningen om fält 71-1 samt meddelas marknaden och andra berörda parter. De geokemiska analyserna har stor betydelse för de slutsatser man kan dra.

Stockholm 20 juni 2018

Nickel Mountain Resources AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta Anders Thorsell eller Johan Sjöberg, VD, via telefon eller epost.

Anders Thorsell:
Telefon 0707732045
[email protected] 

Johan Sjöberg:
Telefon 0708 341432
[email protected]

Denna information är insiderinformation som Nickel Mountain Resources AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juni 2018.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Nickel Mountain Resources ABs ("NMR") nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k "forward looking statements" om NMRs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som "kan komma", "avser", "planerar", "förväntar", "uppskattar", "tror", "bedömer", "prognostiserar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för NMR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari NMR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) NMRs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en "going concern", iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) förändringar i råvarupriser, i synnerhet vad gäller nickel, olja eller gas. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje mineralprojekt på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för NMR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. NMR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.


Om Bluelake Mineral

Bolagets affärsidé är att identifiera, förvärva och utveckla intressanta mineralprojekt fram till gruvstart och att antingen driva gruvan i samarbete med större industriell partner eller sälja projekten till dylik partner. Fokus ligger på utveckling av basmetallprojekt i Norden.

Webbplats
www.bluelakemineral.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Bluelake Mineral via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn BLUE ISIN-kod SE0015382148

IR-Kontakt

Peter Hjorth VD [email protected] +46 (0)72-538 25 25