Dotterbolaget Joma Gruver rekryterar tidigare norsk minister som strategisk rådgivare och kommunikationsansvarig

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget" eller "Bluelake Mineral") arbetar som tidigare meddelats via sitt norska dotterbolag Joma Gruver AS ("Joma Gruver") med tillståndsprocessen i Norge för genomförande av en s k planprocess och för att erhålla en godkänd reguleringsplan som är en detaljplan för industriområdet för den planerade gruvverksamheten i Joma i Røyrvik kommun i Trøndelag fylke. Processen kring reguleringsplan och återetablering av Jomagruvan involverar social och politisk förankring hos många intressenter så väl lokalt, regionalt som nationellt. För att ytterligare stärka organisationen och kontaktytorna har Joma Gruver rekryterat Bjarne Håkon Hanssen som strategisk rådgivare och kommunikationsansvarig. Hanssen är före detta minister i två norska regeringar under Jens Stoltenberg som statsminister och Hanssen var bl a arbetsmarknads- och integrationsminister och ansvarade då för att samordna regeringens arbete i olika samefrågor, inklusive regelbundna samråd med Sametinget. Hanssen tillträder omgående sin nya roll i Joma Gruver.

Hanssen valdes 1997 in som riksdagsrepresentant från Nord-Trøndelag för Arbetarpartiet. 2000 blev han jordbruksminister i Jens Stoltenbergs första regering. Som jordbruksminister var han också minister för rennäringen. 2005 blev Hanssen arbetsmarknads- och integrationsminister i Stoltenbergs andra regering. I denna roll ansvarade Hanssen även för att samordna regeringens arbete i olika samefrågor, inklusive regelbundna samråd med Sametinget. 2008 utsågs Hanssen till vård- och omsorgsminister. Han behöll denna position till 2009 då Hanssen avslutade sin politiska karriär. Hanssen var under dessa år även ledamot i Arbetarpartiets centralstyrelse i sju år. Sedan 2010 arbetar Hanssen med strategisk kommunikation och är idag delägare i kommunikationsbyrån Kruse Larsen som är en av Norges största rådgivare inom strategisk kommunikation.

«Under min tid i politiken letade vi hela tiden efter bra projekt i Indre Namdal. Ny gruvbrytning i Røyrvik är enligt min mening en historisk möjlighet för en kommun där befolkningstalen rasar och för en region som kämpar i motvind. Gruvstart kan ge över 750 miljoner norska kronor i investeringar, mellan 100 och 150 nya jobb i gruvbolaget, 2-3 gånger så många nya indirekta jobb, tiotals miljoner i nya årliga inkomster för Røyrviks kommun och en uppskattad befolkningstillväxt på 25 % i den lilla fjällkommunen. Detta är helt enkelt en fantastisk möjlighet för kommunen och regionen. Dessutom kommer ny gruvdrift att ge ett viktigt bidrag till den gröna omställningen. Därför har jag tackat ja till att börja som kommunikationsansvarig för Joma Gruver. Det är helt enkelt en förmån att få jobba med det här», säger Bjarne Håkon Hanssen.

«Vi är nu inne i en intensiv fas för projektet. Reguleringsplanen ska snart behandlas i Røyrviks kommun. Vi har gjort mycket för att underlätta hållbar gruvdrift och för att skapa en fungerade lösning för alla som bor och verkar i Røyrvik med omnejd. Vi intensifierar nu arbetet med att lägga grunden för ny gruvverksamhet och detta innebär att vi nu anlitar en ansvarig för strategisk kommunikation. Vi är mycket glada över att Bjarne Håkon Hanssen har accepterat uppdraget. Med sin bakgrund tillför han en unik kombination av lokalkännedom och politisk förståelse för dessa frågor», säger Peter Hjorth som är ordförande för Joma Gruver.

Vid sidan av arbetet med processen kring reguleringsplan arbetar Joma Gruver för närvarande även aktivt med planer för att öka potentialen för s k multiplikatoreffekter lokalt och regionalt till följd av en ny gruvdrift i Joma. Detta bedöms kunna ske genom att lokalt och regionalt näringsliv involveras tidigt i processen och på ett sätt som innebär att ett starkt näringsliv kan utvecklas och finnas kvar den dag gruvdriften är över. Arbetet med dessa frågor ingår även i Hanssens uppdrag. Hanssen kommer till en början att arbeta med projektet på deltid och i övrigt fortsätta som delägare i kommunikationsbyrån Kruse Larsen.

«Mitt viktigaste jobb blir att se till att beslutsfattarna, främst i Røyrviks kommun, ska få så mycket information som möjligt om projektet. Vi är också måna om att informera andra intressenter, både i Namdalen och i Trøndelags fylkeskommun. Det kommer även att vara viktigt för mig att få ut information till invånarna i Røyrvik och grannkommunerna.», säger Bjarne Håkon Hanssen.

____________

Stockholm februari 2023
Bluelake Mineral AB (publ)
Styrelsen

Ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Hjorth, verkställande direktör, Bluelake Mineral AB (publ), tel. +46-725 38 25 25

Email: [email protected]

Ytterligare information om Bolaget

Bluelake Mineral AB (publ) är ett oberoende bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling av mineraliseringar innehållande koppar, zink, nickel och guld.

Bolaget äger ca 99% i dotterbolaget Vilhelmina Mineral AB som är ett gruvutvecklingsbolag med fokus på utveckling av koppar- och zinkfyndigheter i Norden. I Sverige innehar Bolaget projektet Stekenjokk-Levi där det mellan 1976 och 1988 bröts sammanlagt ca 7 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 3,5 % Zn. Stekenjokk-Levi innehåller, enligt en nyligen genomförd mineralresursberäkning av SRK Consulting, antagna mineraltillgångar på cirka 6,7 miljoner ton med 0,9 % Cu, 2,7 % Zn, 0,6 % Pb, 55 Ag g/t och 0,2 g/t Au för Stekenjokk och antagna mineraltillgångar på 5,1 miljoner ton med 1 % Cu, 1,5 % Zn, 0,1 % Pb, 22 Ag g/t och 0,2 g/t Au för Levi (vid cut-off på 60 USD/ton). I Norge är Bolaget delägare i Joma Gruver AS som äger Jomafältet där det mellan 1972 och 1998 bröts ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 1,5 % Zn. Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas enligt en ny beräkning av SRK innehålla en indikerad mineraltillgång om ca 6,0 miljoner ton med halter 1,00 % Cu och 1,66 % Zn, samt antagna mineraltillgångar om 1,2 miljoner ton med halter 1,2 % Cu och 0,7 % Zn (vid cut-off halt 50 USD/on).

Vidare innehar Bolaget nickelprojekten Rönnbäcken (som är en av Europas största kända outvecklade nickeltillgångar) och Orrbäcken i Sverige. Rönnbäckenprojektet omfattar enligt konsultbolaget SRK i en nyligen uppdaterad studie en mineraltillgång om 600 miljoner ton med halten 0,18% Ni, 0,003% Co och 5,7% Fe ("measured and indicated"). Enligt en ny preliminär ekonomisk studie färdigställd av SRK förutses en möjlig produktion om 23 000 ton nickel, 660 ton kobolt och 1,5 miljoner ton järn per år under 20 år, vilket skulle utgöra en betydande andel av Sveriges totala årliga användning av nickel och ha ett strategiskt värde. För Orrbäcken innehas ett undersökningstillstånd och projektet bedöms ha potential som nickelfyndighet.

Utöver detta innehar Bolaget projektet Kattisavan som bedöms ha potential som guldtillgång och som ligger inom den s k guldlinjen, i närheten av projekt som Svartliden, Fäboliden och Barsele.


Om Bluelake Mineral

Bolagets affärsidé är att identifiera, förvärva och utveckla intressanta mineralprojekt fram till gruvstart och att antingen driva gruvan i samarbete med större industriell partner eller sälja projekten till dylik partner. Fokus ligger på utveckling av basmetallprojekt i Norden.

Webbplats
www.bluelakemineral.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Bluelake Mineral via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn BLUE ISIN-kod SE0015382148

IR-Kontakt

Peter Hjorth VD [email protected] +46 (0)72-538 25 25