REGMAR

Delårsrapport tredje kvartalet, juli - september och de första nio månaderna 2019

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet 2019

  • Bolaget rapporterade att det totala antalet aktier, till följd av en genomförd nyemission, ökat med 79 466 765 st till 476 800 590 aktier totalt per den 6 augusti 2019 efter registrering hos Bolagsverket.
  • Nickel Mountain Resources meddelade att Bergsstaten beviljade förlängning av undersökningstillstånd för Orrbäcken nr 4, innehavt av Bolagets dotterbolag Nickel Mountain AB. Orrbäcken bedöms av Bolaget ha potential avseende nickelmineraliseringar.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Nickel Mountain Resources meddelade att Bergsstaten beviljat förlängning av undersökningstillstånd för Kattisavan nr 4, innehavt av Bolagets dotterbolag Nickel Mountain AB. Kattisavan bedöms av Bolaget ha potential avseende framförallt guldmineraliseringar. Tillståndet avser samtliga koncessionsmineral enligt Minerallagen.

Finansiell översikt koncernen avseende perioden januari till september 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 TSEK (1 150 TSEK)
  • Rörelseresultatet uppgick till -5 868 TSEK (-2 215)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 4 588 TSEK (3 308)
  • Resultat efter skatt per aktie 0,01 SEK (0,01)

Alla belopp avser koncernen, siffror inom parentes avser koncernen för motsvarande period föregående verksamhetsår.

VD-kommentar

Bäste aktieägare,

Vi önskar härmed ge er och marknaden kortfattad uppdaterad information kring verksamheten, främst avseende olje- och gasprospekteringsprojektet i Tomsk. Uppdateringen var initialt planerad att släppas tidigare, men blev tyvärr försenad.

Som känt driver vi sedan en tid en aktiv process med hjälp av en av Moskvas ledande rådgivare i sektorn i syfte att finna köpare eller partners för Bolagets delägda projekt i Tomsk. De arbetar aktivt med projektet sedan en tid. Aktiviteten hos dem och oss är hög, men det är så att Bolaget inte kan kommentera detaljer i detta arbete förrän mycket konkreta eller slutliga avtal har tecknats. Därför blir kommunikation kring denna viktiga del av Bolagets verksamhet knapphändig, vilket inte kan hjälpas.

För att upprepa Bolagets tidigare kommunicerade målsättning så går den ut på att nå resultat i form av antingen en försäljning av hela eller delar av ägandet, alternativt att teckna ett partnerskap för utveckling av tillgången och en senare försäljning eller produktion. Betalningar skulle då kunna ske omedelbart, alternativt i framtiden eller en kombination därav. Bolagets alltid övergripande syfte är och har varit att hitta den lösning som bedöms vara bäst för Bolaget.

Diskussioner förs som tidigare nämnt med en knapp handfull parter sedan olika lång tid. Bolaget har tidigare kommunicerat en tydlig målsättning att nå konkreta resultat under året. Det är inte möjligt att skapa bättre precision i detta än så och av taktiska skäl vill Bolaget nu säga att målsättningen är att nå sådana resultat så fort som möjligt. Det finns som alltid inga garantier att resultat kan uppnås, men vi gör allt vi kan.

Angående utökat ägande i det ryska dotterdotterbolaget BNG så kommer det att registreras så snart Bolaget och BNG har upprättat all nödvändig formalia kring detsamma samt praktiskt kan genomföra transaktionen på plats i Tomsk. Denna registrering har dock ingen påverkan på en eventuell affär.

Våra övriga tillgångar inom nickel (Rönnbäcken, Orrbäcken) samt guld (Kattisavan) har på senare tid gynnats av ökande priser och Bolaget kan konstatera ett ökat intresse kring dessa tillgångar. Bolagets långsiktiga syn på dessa metaller är positivt och framgent kommer ökat fokus att läggas på dessa delar av verksamheten.

Vår position som noterat svenskt mineralbolag är uppskattad, Sverige upplevs som en stabil marknad med gott rykte och vi upplever att vi är intresanta för omvärlden.

November 2019

Anders Thorsell

For mer information kontakta Anders Thorsell, VD via telefon eller epost.

Anders Thorsell:

Telefon: 070 773 20 45
Mail: [email protected]

Denna information är insiderinformation som Nickel Mountain Resources AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november 2019 kl 08:45.

Styrelsen

Stockholm den 26 november 2019

Om Bolaget

Nickel Mountain Resources är ett oberoende bolag verksamt inom prospektering av primärt olja, gas, nickel och guld. Bolagets förvärvade under 2017 det cypriotiska bolaget Mezhlisa Reources Cyprus Ltd (Mezhlisa). Mezhlisa kontrollerar genom det ryska dotterbolaget OOO Bakcharneftegaz (BNG) prospekteringslicens 71-1 i Tomskregionen i Ryssland. Mezhlisa är per idag registrerade som ägare av 72,3809 procent av BNG. Mezhlisa har därmed tillgång till det prospekteringsprojekt som BNG förvärvade på publik auktion i augusti 2010, licens 71-1 "Ellej-Igajskoje" i Tomsk Oblast, Ryssland. Bolaget bedriver ett prospekteringsprogram av olja - och gastillgångar på licens 71-1 inom vilket Bolaget visat på en betydande potential.

Vidare äger Bolaget nickel- och guldprojekten Rönnbäcken (som utgör Europas största kända outvecklade nickeltillgång), Orrbäcken samt Kattisavan i Sverige


Om Bluelake Mineral

Bolagets affärsidé är att identifiera, förvärva och utveckla intressanta mineralprojekt fram till gruvstart och att antingen driva gruvan i samarbete med större industriell partner eller sälja projekten till dylik partner. Fokus ligger på utveckling av basmetallprojekt i Norden.

Webbplats
www.bluelakemineral.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Bluelake Mineral via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn BLUE ISIN-kod SE0015382148

IR-Kontakt

Peter Hjorth VD [email protected] +46 (0)72-538 25 25