REGMAR

Bluelake Mineral offentliggör delårsrapport tredje kvartalet 2023

Tredje kvartalet 2023 (juli-september)

 • Intäkterna för det tredje kvartalet uppgick till 0,0 (7,9) mkr
 • Prospekterings- och utvärderingskostnader för det tredje kvartalet uppgick till -1,7 (-0,8) mkr
 • Resultatet efter skatt för det tredje kvartalet uppgick till -2,8 (5,6) mkr
 • Resultatet per aktie för det tredje kvartalet uppgick till -0,04 (0,1) kr

Första nio månaderna 2023 (januari - september)

 • Intäkterna för de första nio månaderna uppgick till 0,0 (8,0) mkr
 • Prospekterings- och utvärderingskostnader för de första nio månaderna uppgick till -4,6 (-3,9) mkr
 • Resultatet efter skatt för de första nio månaderna uppgick till -13,4 (-2,0) mkr
 • Resultatet per aktie för de första nio månaderna uppgick till -0,18 (-0,04) kr

Väsentliga händelser under perioden

 • Ett 10-tal remissvar har inkommit rörande reguleringsplan för Jomagruvan
 • Kommunfullmäktige i Røyrvik har enhälligt röstat för att godkänna planförslag och reguleringsplan för Jomagruvan
 • Beslut att godkänna reguleringsplan är villkorat av att kompletterande regional konsekvensutredning för rennäring genomförs innan igångsättning av Jomagruvan
 • Norska Sametingets invändning mot reguleringsplan kvarstår och ärendet går nu till medling hos Statsförvaltaren i Trøndelag fylke med mål att invändning dras tillbaka

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Bolaget har genomfört riktad nyemission om cirka 9,4 mkr till primärt norska investerare i Trøndelag
 • Arbetet med kompletterande regional konsekvensutredning för rennäring är påbörjat i samarbete med lokala renbetesdistriktet Tjaehkere Sijte
 • Upphandling av extern konsult för genomförande av ansökan om miljötillstånd i Norge pågå

VD-har ordet

I början av september uppnådde Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" eller "Bolaget") en avgörande milstolpe på vägen mot återöppning av norska koppar- och zinkgruvan Joma. När kommunfullmäktige i Røyrvik kommun enhälligt röstade för att godkänna reguleringsplanen ökade sannolikheten dramatiskt att gruvan kommer att komma i drift. Beslutet är resultatet av hårt och fokuserat arbete under flera år där det från början var långt ifrån självklart med stöd för gruvetablering från invånare och politiska beslutsfattare. Beslutet är visserligen villkorat av att en kompletterande regional och kumulativ utredning för rennäringen ska genomföras och det norska Sametingets formella invändning mot reguleringsplanen kvarstår. Detta är dock punkter som bör vara möjliga att lösa. Arbetet med utredningen kring rennäringen är påbörjat i konstruktivt samarbete med det lokala renbetesdistriktet Tjaehkere Sijte och vi räknar med att det sammanlagda kunskapsunderlaget vad gäller rennäring är fullgott när denna utredning är klar. Detta betyder förhoppningsvis att Sametinget kan dra tillbaka sin invändning mot reguleringsplanen i den medling med Røyrvik kommun som nu sker i regi av Statsförvaltaren i Trøndelag fylke. Om detta inte lyckas kommer ärendet att behöva avgöras av den norska regeringen som tydligt pekat på vikten av etablering av gruvor i Norge som kan utvinna koppar och andra kritiska råvaror. Mycket arbete återstår och vi måste visa respekt för och hitta fungerande lösningar som tar hänsyn till många andra intressen som exempelvis miljö, naturmångfald och rennäring. Förutsättningarna för att Jomagruvan ska kunna komma i drift ser dock goda ut. Det finns ett mycket starkt stöd lokalt och regionalt bland invånare, näringsliv och politiska beslutsfattare. Dessutom kommer gruvan att kunna bidra positivt i den gröna omställningen och helt i linje med både EU:s och Norges mineralstrategier för ökad självförsörjning av kritiska råvaror. Jomagruvan kan då bli den första eller en av de första koppargruvorna i drift i Norge på över 25 år.

Stockholm november 2023

Bluelake Mineral AB (publ)

Styrelsen

Offentliggörande av information 

Denna information är sådan information som Bluelake Mineral AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 17 november 2023 klockan 8.40 CET.

Ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Hjorth, verkställande direktör, Bluelake Mineral AB (publ), tel. +46-725 38 25 25
Email: [email protected] 

Ytterligare information om Bolaget

Bluelake Mineral AB (publ) är ett oberoende bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling av mineraliseringar innehållande koppar, zink, nickel och guld.

Bluelake Mineral AB (publ) är ett oberoende bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling av mineraliseringar innehållande koppar, zink, nickel och guld.

Bolaget äger ca 99% i dotterbolaget Vilhelmina Mineral AB som är ett gruvutvecklingsbolag med fokus på utveckling av koppar- och zinkfyndigheter i Norden. I Sverige innehar Bolaget projektet Stekenjokk-Levi där det mellan 1976 och 1988 bröts sammanlagt ca 7 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 3,5 % Zn. Stekenjokk-Levi innehåller, enligt en nyligen genomförd mineralresursberäkning av SRK Consulting, antagna mineraltillgångar på cirka 6,7 miljoner ton med 0,9 % Cu, 2,7 % Zn, 0,6 % Pb, 55 Ag g/t och 0,2 g/t Au för Stekenjokk och antagna mineraltillgångar på 5,1 miljoner ton med 1 % Cu, 1,5 % Zn, 0,1 % Pb, 22 Ag g/t och 0,2 g/t Au för Levi (vid cut-off på 60 USD/ton). I Norge är Bolaget delägare i Joma Gruver AS som äger Jomafältet där det mellan 1972 och 1998 bröts ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 1,5 % Zn. Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas enligt en ny beräkning av SRK innehålla en indikerad mineraltillgång om ca 6,0 miljoner ton med halter 1,00 % Cu och 1,66 % Zn, samt antagna mineraltillgångar om 1,2 miljoner ton med halter 1,2 % Cu och 0,7 % Zn (vid cut-off halt 50 USD/on).

Vidare innehar Bolaget nickelprojekten Rönnbäcken (som är en av Europas största kända outvecklade nickeltillgångar) och Orrbäcken i Sverige. Rönnbäckenprojektet omfattar enligt konsultbolaget SRK i en nyligen uppdaterad studie en mineraltillgång om 600 miljoner ton med halten 0,18% Ni, 0,003% Co och 5,7% Fe ("measured and indicated"). Enligt en ny preliminär ekonomisk studie färdigställd av SRK förutses en möjlig produktion om 23 000 ton nickel, 660 ton kobolt och 1,5 miljoner ton järn per år under 20 år, vilket skulle utgöra en betydande andel av Sveriges totala årliga användning av nickel och ha ett strategiskt värde. För Orrbäcken innehas ett undersökningstillstånd och projektet bedöms ha potential som nickelfyndighet.

Utöver detta innehar Bolaget projektet Kattisavan som bedöms ha potential som guldtillgång och som ligger inom den s k guldlinjen, i närheten av projekt som Svartliden, Fäboliden och Barsele.


Om Bluelake Mineral

Bolagets affärsidé är att identifiera, förvärva och utveckla intressanta mineralprojekt fram till gruvstart och att antingen driva gruvan i samarbete med större industriell partner eller sälja projekten till dylik partner. Fokus ligger på utveckling av basmetallprojekt i Norden.

Webbplats
www.bluelakemineral.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Bluelake Mineral via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn BLUE ISIN-kod SE0015382148

IR-Kontakt

Peter Hjorth VD [email protected] +46 (0)72-538 25 25