REGMAR

Bluelake Mineral offentliggör delårsrapport andra kvartalet 2023

Andra kvartalet 2023 (april - juni)

 • Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 0,0 (0,07) mkr
 • Prospekterings- och utvärderingskostnader för andra kvartalet uppgick till -1,5 (-1,1) mkr
 • Resultatet efter skatt för andra kvartalet uppgick till -5,3 (-2,9) mkr
 • Resultatet per aktie för andra kvartalet uppgick till -0,08 (-0,05) kr

Första halvåret 2023 (januari - juni)

 • Intäkterna för det första halvåret uppgick till 0,0 (0,1) mkr
 • Prospekterings- och utvärderingskostnader för det första halvåret uppgick till -2,8 (-3,1) mkr
 • Resultatet efter skatt för det första halvåret uppgick till -10,5 (-7,5) mkr
 • Resultatet per aktie för det första halvåret uppgick till -0,17 (-0,05) kr

Väsentliga händelser under perioden

 • Företrädesemission av units har tillfört Bolaget 19,8 mkr före avdrag för emissionskostnader
 • Konvertibelt lån har tillfört Bolaget 7,6 mkr
 • Återbetalning av lån samt omkostnader för finansiering har uppgått till sammanlagt 15,3 mkr
 • Årsstämma har hållits den 11 maj 2023
 • Opinionsundersökning genomförd som visar att 80 % av lokala invånare positiva till återetableringen av Jomagruvan i Norge
 • Arbetet med ansökan om reguleringsplan för Jomagruvan har fortlöpt. Reguleringsplan skickad på ny remissrunda
 • Politiker från stortinget besöker Røyrvik och Jomagruvan
 • Norge offentligör ny mineralstrategi där Jomagruvan matchar uppsatta kriterier för prioriterade satsningar
 • Bergsstaten fortsätter handläggning av ansökan om bearbetningskoncession för Stekenjokk-Levi
 • Arbetet med utveckling och finansiering av nickel- och koboltprojektet Rönnbäcken har fortlöpt. Upphandling av pilotprojekt för särskild nickelprodukt till batterisektorn utvärderas 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Ett 10-tal remissvar har inkommit rörande reguleringsplan för Jomagruvan
 • Kommundirektören i Røyrvik har rekommenderat politikerna att godkänna planförslag och reguleringsplan för Jomagruvan 

Stockholm augusti 2023

Bluelake Mineral AB (publ)
Styrelsen

Offentliggörande av information

Denna information är sådan information som Bluelake Mineral AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2023 klockan 8.40 CET.

  

Ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Hjorth, verkställande direktör, Bluelake Mineral AB (publ), tel. +46-725 38 25 25
Email: [email protected] 

Ytterligare information om Bolaget

Bluelake Mineral AB (publ) är ett oberoende bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling av mineraliseringar innehållande koppar, zink, nickel och guld.

Bluelake Mineral AB (publ) är ett oberoende bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling av mineraliseringar innehållande koppar, zink, nickel och guld.

Bolaget äger ca 99% i dotterbolaget Vilhelmina Mineral AB som är ett gruvutvecklingsbolag med fokus på utveckling av koppar- och zinkfyndigheter i Norden. I Sverige innehar Bolaget projektet Stekenjokk-Levi där det mellan 1976 och 1988 bröts sammanlagt ca 7 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 3,5 % Zn. Stekenjokk-Levi innehåller, enligt en nyligen genomförd mineralresursberäkning av SRK Consulting, antagna mineraltillgångar på cirka 6,7 miljoner ton med 0,9 % Cu, 2,7 % Zn, 0,6 % Pb, 55 Ag g/t och 0,2 g/t Au för Stekenjokk och antagna mineraltillgångar på 5,1 miljoner ton med 1 % Cu, 1,5 % Zn, 0,1 % Pb, 22 Ag g/t och 0,2 g/t Au för Levi (vid cut-off på 60 USD/ton). I Norge är Bolaget delägare i Joma Gruver AS som äger Jomafältet där det mellan 1972 och 1998 bröts ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 1,5 % Zn. Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas enligt en ny beräkning av SRK innehålla en indikerad mineraltillgång om ca 6,0 miljoner ton med halter 1,00 % Cu och 1,66 % Zn, samt antagna mineraltillgångar om 1,2 miljoner ton med halter 1,2 % Cu och 0,7 % Zn (vid cut-off halt 50 USD/on).

Vidare innehar Bolaget nickelprojekten Rönnbäcken (som är en av Europas största kända outvecklade nickeltillgångar) och Orrbäcken i Sverige. Rönnbäckenprojektet omfattar enligt konsultbolaget SRK i en nyligen uppdaterad studie en mineraltillgång om 600 miljoner ton med halten 0,18% Ni, 0,003% Co och 5,7% Fe ("measured and indicated"). Enligt en ny preliminär ekonomisk studie färdigställd av SRK förutses en möjlig produktion om 23 000 ton nickel, 660 ton kobolt och 1,5 miljoner ton järn per år under 20 år, vilket skulle utgöra en betydande andel av Sveriges totala årliga användning av nickel och ha ett strategiskt värde. För Orrbäcken innehas ett undersökningstillstånd och projektet bedöms ha potential som nickelfyndighet.

Utöver detta innehar Bolaget projektet Kattisavan som bedöms ha potential som guldtillgång och som ligger inom den s k guldlinjen, i närheten av projekt som Svartliden, Fäboliden och Barsele.

 


Om Bluelake Mineral

Bolagets affärsidé är att identifiera, förvärva och utveckla intressanta mineralprojekt fram till gruvstart och att antingen driva gruvan i samarbete med större industriell partner eller sälja projekten till dylik partner. Fokus ligger på utveckling av basmetallprojekt i Norden.

Webbplats
www.bluelakemineral.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Bluelake Mineral via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn BLUE ISIN-kod SE0015382148

IR-Kontakt

Peter Hjorth VD [email protected] +46 (0)72-538 25 25