REGMAR

Bokslutskommunike 4 kvartalet 2019

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet 2019

· Nickel Mountain Resources meddelade den 14 oktober 2019 att Bergsstaten beviljat forlangning av undersokningstillstand for Kattisavan nr 4, innehavt av Bolagets dotterbolag Nickel Mountain AB. Kattisavan bedoms av Bolaget ha potential avseende framforallt guldmineraliseringar. Tillstandet avser samtliga koncessionsmineral enligt Minerallagen.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

Finansiell översikt koncernen avseende perioden januari till december 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 0 TSEK (10 TSEK)

· Rörelseresultatet uppgick till -6 799 TSEK (-6 392)

· Resultatet efter skatt uppgick till -2 653 TSEK (1 520)

· Resultat per aktie -0,01 SEK (0,01)

Alla belopp avser koncernen, siffror inom parentes avser koncernen för motsvarande period föregående verksamhetsår.

VD-kommentar

Bäste aktieägare,

Under förra årets sista kvartal var aktiviteten hög. Efter visst avbrott för julhelger, oavsett vad vi tycker om det, så är allting nu uppe på en aktiv nivå igen. Osäkerheterna i världen, inte minst för oss som är verksamma i Ryssland, skapar tyvärr långa processer, både i utvärderingar och beslut. Vissa trender är åt rätt håll, och vi hoppas att detta skall forsätta under 2020. Samtidigt gör de globala skeendena att vi i vår ryska verksamhetsdel blir en del av ett politiskt spel och en så banal sak som att ha fulla bankttjänster är idag en utmaning för ett bolag med verksamhet utanför EU/USA, men med bas däri. Bolaget delar dessa bankrelaterade utmaningar med andra europeiska företag verksamma i Ryssland och en rad andra länder utanför EU/USA.

Det huvudsakliga arbetet i Tomsk under det sista kvartalet av 2019 samt inledningen av 2020, utöver den process vi driver, har varit att se till att allt är i ordning på oljefältet samt att myndighetskrav uppfylls. Det är ett löpande arbete och sker i samråd med relevanta myndigheter. Ytterligare registrering av ägande förbereds fortfarande, det har inte varit högsta prioritet under den senaste perioden, men kommer att genomföras så snart parterna är redo. Angående försäljnings- och/eller partneranskaffningsprocessen som vi driver så gäller som tidigare meddelat "så fort som möjligt", och det är inte möjligt att ge mer precision än så i dagsläget. Vi kan inte heller för närvarande ge mer information än vi tidigare givit. Det finns fortsatt inga garantier för ett lyckosamt resultat.

Energiomställningen i världen sker i ett ökande tempo och vi bedömer att våra svenska projekt ligger i rätt riktning för att vara med där. Vad gäller den ryska oljan så kommer den att behövas ett gott tag till, och att ha en belägenhet i närheten av utbyggd infrastruktur är av stor vikt. Det gör att man kan bygga ut vårt olje- och gasfält utan stora extrainvesteringar i sådan infrastruktur, vilket ekonomiskt men även miljömässigt är en stor fördel. Nickel är tillsammans med koppar och zink en av de intressantare metallerna i energiomställningen och priset har en uppåtgående trend, vi hoppas den fortsätter framöver och att vårt stora nickelprojekt Rönnbäcken kommer "in the money". Vi tror också att projektets belägenhet inom EU i slutänden kommer att vara en strategisk fördel. Vi ser också att guld i tider av global osäkerhet kan vara en intressant del av vår portfölj.

Vi ser tiden an och arbetar oförtrutet vidare för att skapa värden för bolaget.

Februari 2020

Anders Thorsell

VD

Om Bolaget

Nickel Mountain Resources är ett oberoende bolag verksamt inom prospektering av primärt olja, gas, nickel och guld. Bolagets förvärvade under 2017 det cypriotiska bolaget Mezhlisa Reources Cyprus Ltd (Mezhlisa). Mezhlisa kontrollerar genom det ryska dotterbolaget OOO Bakcharneftegaz (BNG) prospekterings- och produktionslicens 71-1 i Tomskregionen i Ryssland. Mezhlisa är per idag registrerad som ägare av 72,3809 procent av BNG. Mezhlisa har därmed tillgång till det prospekterings- och utvärderingsprojekt som BNG förvärvade på publik auktion i augusti 2010, licens 71-1 "Ellej-Igajskoje" i Tomsk Oblast, Ryssland. Bolaget bedriver ett prospekteringsprogram av olja - och gastillgångar på licens 71-1 inom vilket Bolaget visat på en betydande potential.

Vidare äger Bolaget nickel- och guldprojekten Rönnbäcken (som är Europas största kända outvecklade nickeltillgång), Orrbäcken samt Kattisavan i Sverige.

Rönnbäckenprojektet innefattar enligt SRK en resurs om 668 miljoner ton enligt kategorierna "measured & indicated". Den preliminiära ekonomiska studie som SRK färdigställt förutser en produktion om 26 000 ton höggradigt nickelkoncentrat per år under 20 år, vilket skulle vara en betydande andel av Sveriges totala årliga användning av nickel och ha ett strategiskt värde.

Orrbäcken är en prospekteringslicens som bedöms ha potential som nickelfyndighet. Kattisavan bedöms främst ha potential som guldtillgång. Kattisavan ligger inom den s k guldlinjen, i närheten av projekt som Svartliden och Fäboliden samt Barsele.

Affärsidé

Bolagets affärsidé är prospektering och identifiering av licensobjekt med potential att bli betydande olje-, gas- och/eller andra mineraltillgångar.

Strategi

Bolagets strategi är att snabbt och med utnyttjande av det lilla förtagets fördelar genom noggranna utvärderingar identifiera tillgångar som uppfyller Bolagets uppsatta kriterier vad gäller bland annat storlekspotential, belägenhet, access till närliggande infrastruktur, områdets geologi och tillgång till kvalificerad personal. När en tillgång är utvald är syftet att sluta avtal och säkra rättigheter till tillgången på ett sätt som matchar Bolagets finansiella och operationella förmåga att kommersialisera projektet på kort och medellång sikt.

Kommentarer till räkenskaperna

Balansräkningens omfång ökade 2019 genom ytterligare marginella investeringar i koncernens tillgångar i Ryssland och Sverige. Balansposten "Koncessioner, mineralintressen" utgörs av bearbetningskoncessionerna i Rönnbäcken och petroleumlicensen 71-1 som ägs av BNG och därmed indirekt av NMR. Minoritetsintresset om 51,8 MSEK avser den ryske lokale partnern Malyarenkos andel av BNG.

Kortfristiga skulder har ökat under något under året vilka i huvudsak är hänförbara till verksamheten i Ryssland.

Rörelsekostnaderna var under 2019 relativt oförändrade jämfört med 2018. Däremot har valutarörelserna varit lite mindre kraftiga, varför växelkursvinsterna under 2019 varit lägre än under 2018. Därmed blev nettoresultatet på sista raden för det nyss avslutade verksamhetsåret negativt till skillnad från föregånde år, då det var positivt.

I koncernen finns inga intäkter. I moderbolaget avser intäkterna management fees som allokeras till de olika dotterbolagen.

Per den 31 december 2019 innehade NMR aktier i två andra bolag, Nordic Iron Ore AB och Leading Edge Materials Corporation, tidigare Tasman Metals Ltd.

Aktieinnehavet i Nordic Iron Ore uppgår till 28 000 aktier och innehavet i Leading Edge Materials Corporation till 9 436 aktier.

Likviditet

Vid periodens utgång fanns 3,4 MSEK (1,7) i kassan.

Valutakursdifferenser

Valutakursdifferenser är hänförbara till koncernintern utlåning denominerad i USD. SEK-kursen mot USD har förändrats under året, vilket medför att koncernens fordringar i SEK ökar/minskar; moderbolaget får tillbaka mer eller mindre SEK för sin utlåning i USD. Värdeökningen/minskningen redovisas i rapporten som en finansiell intäkt/kostnad.

Investeringar under perioden

Koncernen har under året investerat ca 9,2 MSEK, i huvudsak i utvecklingen av koncernens oljeprojekt i Tomsk. Bolagets dotterbolag Mezhlisa är per idag registrerad som ägare av 72,3809 procent av BNG. Bolaget har dock efter senaste registrering av ägande investerat i BNG i sådan utsträckning att rätt till fullt ägande om 74 procent föreligger enligt investeringsavtalet. Per den 31 december 2019 har mer än 12,8 MUSD tillförts BNG från Nickel Mountain Resources och BNGs tidigare ägare IFOX Investments AB (publ). Investerade belopp utöver 12,4 MUSD fram till utgivandet av denna bokslutskommuniké kommer att tillskjutas BNG som "tillskjutet kapital" i syfte att visa på ett skuldfritt bolag per årsskiftet. Detta är en ändring mot tidigare kommunicerade princip men Bolagets bedömning är att det slutliga ekonomiska resultatet för Bolaget inte kommer att påverkas nämnvärt. Investeringarna har använts till prospekteringsarbeten, operativa samt adminstrativa kostnader.

Aktien och antal ägare

Bolaget har ca 8 300 registrerade aktieägare. Bolagets aktie är listad på NGMs lista Nordic SME under kortnamnet NICK. Se följande tabell visandes de 10 största per den 31 december 2019 enligt uppgifter till Euroclear samt till Bolaget.

Inga konvertibla skuldebrev eller teckningsoptioner finns utgivna.

Anställda

I koncernen fanns vid periodens utgång en heltidsanställd vd samt 5 hel- och (huvudsakligen) deltidsanställda i BNG. Övrigt engagemang i koncernen är på konsultbasis. Resurser i form av tekniska och administrativa tjänster tillhandahålls på konsultbasis. Projektanställd fältpersonal anställs vid behov under sommarhalvåret. Geologiska tjänster, till exempel borrning, geofysiska mätningar och kemiska analyser av jord- och bergprover utförs av konsulter, entreprenörer och certifierade laboratorier.

Kostnader för personal i det ryska dotterbolaget aktiveras i balansräkningen under posten "Koncessioner, mineralintressen" då utgiften för personal utgör en viktig del i utvecklingen av koncernens tillgångar och bedöms att öka på värdet på tillgångarna.

Framtida utveckling

Verksamheten fortsätter utvecklas med avsikt att påvisa kommersiella råvarubaserade tillgångar. Arbetet bedrivs antingen direkt i moderbolaget eller via något av de ägda dotterbolagen, den svenska prospekteringsverksamheten drivs genom dotterbolaget Nickel Mountain AB. Nickelprojekten, med fokus på Rönnbäcken, kombinerat med petroleumverksamheten i Tomsk, Ryssland, bedöms av styrelsen på kort till medellång sikt ha förutsättningar att ge en positiv utveckling för Bolaget.

Redovisningsprinciper

Nickel Mountain Resources AB (publ) tillämpar årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter. För mer utförliga redovisningsprinciper, se årsredovisningen för 2018.

Riskfaktorer

Bland huvudsakliga risker avseende Bolaget och branschen kan nämnas att verksamheten är föremål för alla de risker och osäkerheter som verksamheter inriktade på prospektering samt förvärv, utbyggnad, produktion och försäljning av naturresurser är förknippade med. Alla värderingar av råvaruresurser innehåller mått av osäkerhet. I många fall leder prospekteringsaktiviteter inte till utbyggnad och produktion. Bolagets eventuella oförmåga att behålla och expandera sina reserver skulle kunna få en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Verksamheten kan även drabbas av olyckor och skador på anläggningar, miljö och människor samt naturkatastrofer. Varje större skada kan komma att få en negativ effekt på värdet av tillgångarna. Bolaget kan även i framtiden behöva vända sig till kapitalmarknaden för ytterligare kapitalanskaffning. Såväl storleken som tidpunkten för bolagets potentiella framtida kapitalbehov beror på ett antal faktorer. Det finns alltid risk för att erforderlig finansiering av verksamheten inte finns tillgänglig i rätt tid och till rimlig kostnad.

För en mer heltäckande redogörelse av de risker som koncernens verksamhet är exponerad för hänvisas till den senaste årsredovisningen, för 2018, som finns att ladda ned på bolagets hemsida.

Kommande rapporttillfällen samt finansiell kalender

Datumet för Årsstämman har korrigerats jämfört med den finansiella kalender som publierades den 27 december 2019.

Offentliggörande Årsredovisning samt

Revisionsberättelse:

Kvartal 1 2020:

Årsstämma:


8 maj 2020 (beräknat)

25 maj 2020

29 maj 2020

Kvartal 2 samt 6 mån, jan - juni 2020:

21 augusti 2020

Kvartal 3 samt 9 mån jan - sept 2020:

20 november 2020

Kvartal 4 och bokslutskommuniké 2020:

19 februari 2021

Årsstämma och förslag till utdelning

Årsstämman planeras hållas den 29 maj 2020 på Eriksbergsgatan 10 i Stockholm. Årsredovisningen och Revisionsberättelsen planeras offentliggöras den 8 maj på Bolagets hemsida samt finnas tillgängliga på Bolagets kontor. Styrelsen planerar att föreslå Årsstämman att ingen utdelning för 2019 lämnas och att årets resultat överförs i ny räkning.

Granskningsrapport

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning.

Styrelsen

Stockholm den 26 februari 2020

For mer information kontakta Anders Thorsell, VD via telefon eller epost.

Anders Thorsell:

Telefon: 070 773 20 45

Mail: [email protected]

Denna information är insiderinformation som Nickel Mountain Resources AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2020 kl 08:30.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Nickel Mountain Resources ABs ("NMR") nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k "forward looking statements" om NMRs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som "kan komma", "avser", "planerar", "förväntar", "uppskattar", "tror", "bedömer", "prognostiserar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för NMR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari NMR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) NMRs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en "going concern", iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) förändringar i råvarupriserna, i synnerhet vad gäller olja och nickel. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje mineralprojekt på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för NMR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. NMR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

For mer information kontakta Anders Thorsell, VD via telefon eller epost.

Anders Thorsell:

Telefon: 070 773 20 45

Mail: [email protected]

Nickel Mountain Resources är ett oberoende bolag verksamt inom prospektering av primärt olja, gas, nickel och guld. Bolagets förvärvade under 2017 det cypriotiska bolaget Mezhlisa Reources Cyprus Ltd (Mezhlisa). Mezhlisa kontrollerar genom det ryska dotterbolaget OOO Bakcharneftegaz (BNG) prospekterings- och produktionslicens 71-1 i Tomskregionen i Ryssland. Mezhlisa är per idag registrerad som ägare av 72,3809 procent av BNG. Mezhlisa har därmed tillgång till det prospekterings- och utvärderingsprojekt som BNG förvärvade på publik auktion i augusti 2010, licens 71-1 "Ellej-Igajskoje" i Tomsk Oblast, Ryssland. Bolaget bedriver ett prospekteringsprogram av olja - och gastillgångar på licens 71-1 inom vilket Bolaget visat på en betydande potential.

Vidare äger Bolaget nickel- och guldprojekten Rönnbäcken (som är Europas största kända outvecklade nickeltillgång), Orrbäcken samt Kattisavan i Sverige.

Rönnbäckenprojektet innefattar enligt SRK en resurs om 668 miljoner ton enligt kategorierna "measured & indicated". Den preliminiära ekonomiska studie som SRK färdigställt förutser en produktion om 26 000 ton höggradigt nickelkoncentrat per år under 20 år, vilket skulle vara en betydande andel av Sveriges totala årliga användning av nickel och ha ett strategiskt värde.

Orrbäcken är en prospekteringslicens som bedöms ha potential som nickelfyndighet. Kattisavan bedöms främst ha potential som guldtillgång. Kattisavan ligger inom den s k guldlinjen, i närheten av projekt som Svartliden och Fäboliden samt Barsele.


Om Bluelake Mineral

Bolagets affärsidé är att identifiera, förvärva och utveckla intressanta mineralprojekt fram till gruvstart och att antingen driva gruvan i samarbete med större industriell partner eller sälja projekten till dylik partner. Fokus ligger på utveckling av basmetallprojekt i Norden.

Webbplats
www.bluelakemineral.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Bluelake Mineral via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn BLUE ISIN-kod SE0015382148

IR-Kontakt

Peter Hjorth VD [email protected] +46 (0)72-538 25 25