REGMAR

Bluelake Mineral uppdaterar strategisk översyn av dotterbolaget Nickel Mountain och nickel- och koboltprojektet Rönnbäcken

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" eller "Bolaget") har som tidigare meddelats under våren 2021 inlett en översyn av strategiska alternativ för det helägda dotterbolaget Nickel Mountain AB ("Nickel Mountain"), som innehar det svenska nickel- och koboltprojektet i Storuman kommun, Västerbottens län ("Rönnbäckenprojektet" eller "Rönnbäcken") för att maximera dess framtida potential. Rönnbäcken är en av de största, oexploaterade nickelfyndigheterna i Europa med potential att utgöra en strategisk resurs för både den europeiska batteri- och stålbranschen. I ett första steg har, som meddelats den 23 februari 2022, en preliminär lönsamhetsbedömning ("Preliminary Economic Assessment" eller "PEA") genomförts av konsultbolaget SRK Consulting ("SRK") som visar på stora finansiella och strategiska värden i Rönnbäckenprojektet och som stödjer vidare finansiering för ansökan om miljötillstånd. Som underlag för ansökan om miljötillstånd behöver det genomföras en förstudie ("Preliminary Feasibility Study" eller "PFS") och en miljökonsekvensbeskrivning ("MKB"). Enligt en preliminär uppskattning behövs för dessa studier finansiering om ca 100 MSEK. Bolaget bedömer att denna finansiering kan ske direkt i dotterbolaget Nickel Mountain utan nyemission av aktier i Bluelake Mineral.

Rönnbäckenprojektet består av tre stora nickelbärande ultramafiska mineraliseringar inom en radie på 10 km och kan utgöra underlag för en framtida gruvdrift. Den nyss genomförda lönsamhetsstudien har skett i enlighet med NI 43-101 (National Instruments är en kanadensisk standard för offentliggörande av information rörande mineralprojekt och som är internationellt vedertagen). Enligt lönsamhetsstudien innehåller Rönnbäckenprojektet mineraltillgångar om 600 miljoner ton uppmätta och indikerade mineraltillgångar med 0,18 % nickel (totalt), inklusive 0,10 % nickel (sulfid), 0,003 % kobolt (sulfid) och 5,7 % järn (totalt), samt 20 miljoner ton antagna mineraltillgångar rapporterade med klassificering med 0,18% nickel (totalt), 0,11% nickel (sulfidiskt), 0,005% kobolt (sulfidiskt) och 5,2% järn (totalt). Genomsnittlig årlig metallproduktion under gruvans livslängd uppskattas till 23 000 ton nickel, 660 ton kobolt och 1,5 miljoner ton järn. I lönsamhetsstudien har metallförsäljningspriser använts om 22 046 USD/ton nickel (10 USD/lb) och 44 092 USD/t kobolt (20 USD/lb). Med dessa priser har Rönnbäckenprojektets ekonomiska värde efter skatt vid 8% diskonteringsränta vid olika gruvscenarios uppskattats till mellan 477 miljoner USD och 547 miljoner USD (vid en valutakurs om 9,65 SEK per USD motsvarar detta ett värde om cirka 4,6 - 5,3 miljarder SEK). Rönnbäckenprojektet påverkas dock kraftig av prisförändringar och enligt en känslighetsanalys skulle projektets värde vid nickelpriser på exempelvis 30 000 USD/ton öka till ca 1,7 miljarder USD (vid en valutakurs om 9,65 SEK per USD motsvarar detta ett värde om cirka 16 miljarder SEK). Rönnbäcken utgör, med en möjliga årlig produktion om 23 000 ton högkvalitativt nickelkoncentrat per år under 20 år, en tillgång som kan leverera en betydande del av Sveriges totala årliga användning av nickel vilket gör att tillgången har ett strategiskt värde. Detta gör Rönnbäcken till en av de största oexploaterade nickelfyndigheterna i Europa. 2010 respektive 2012 beviljades Nickel Mountain tre bearbetningskoncessioner för Rönnbäckenprojektet. Bearbetningskoncessioner gäller normalt i 25 år.

Nickelpriset har det senaste året stigit kraftigt samtidigt som det finns en förväntan om fortsatt långsiktig regional och global ökad efterfrågan driven av elfordonsmarknaden och nickelbaserad ny batteriteknologi. Detta innebär att de allmänna och finansiella förutsättningarna för att återuppta gruvplaneringsaktiviteterna i Rönnbäckenprojektet väsentligt har förbättrats. Bolaget ser även en ökad efterfrågan på projekt med stark ESG (Environmental Social Governance) inklusive lokala försörjningskedjor för att minimera geopolitisk risk och miljöpåverkan. Bluelake Mineral avser nu gå vidare i nästa steg med ansökan om miljötillstånd. För denna ansökan behöver en PFS och en MKB genomföras. Kostnader för detta uppskattas preliminärt till ca 100 MSEK. Bolaget bedömer att denna finansiering kan ske direkt i dotterbolaget Nickel Mountain. Detta steg innebär kontakt med möjliga investerare för säkra finansiering och dialog med olika intressenter bl a kommun och myndigheter, markägare och invånare, lokalt och regionalt näringsliv, samt rennäring.

Stockholm mars 2022
Bluelake Mineral AB (publ)
Styrelsen

Ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Hjorth, verkställande direktör, Bluelake Mineral AB (publ), tel. +46-725 38 25 25

Email: [email protected]

Offentliggörande av information

Denna information är sådan information som Bluelake Mineral AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 11 mars 2022 klockan 8.40 CET.

Ytterligare information om Bolaget

Bluelake Mineral AB (publ) är ett oberoende bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling av mineraliseringar innehållande koppar, zink, nickel och guld.

Bolaget äger ca 99% i dotterbolaget Vilhelmina Mineral AB som är ett gruvutvecklingsbolag med fokus på utveckling av koppar- och zinkfyndigheter i Norden. I Sverige innehar Bolaget projektet Stekenjokk-Levi där det mellan 1976 och 1988 bröts sammanlagt ca 7 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 3,5 % Zn. Stekenjokk-Levi innehåller, enligt en nyligen genomförd mineralresursberäkning av SRK Consulting ("SRK"), antagna mineraltillgångar på cirka 6,7 miljoner ton med 0,9 % Cu, 2,7 % Zn, 0,6 % Pb, 55 Ag g/t och 0,2 g/t Au för Stekenjokk och antagna mineraltillgångar på 5,1 miljoner ton med 1 % Cu, 1,5 % Zn, 0,1 % Pb, 22 Ag g/t och 0,2 g/t Au för Levi (vid cut-off på 60 USD/ton). I Norge är Bolaget delägare i Joma Gruver AS som äger Jomafältet där det mellan 1972 och 1998 bröts ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 1,5 % Zn. Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas enligt en ny beräkning av SRK innehålla en indikerad mineraltillgång om ca 6,0 miljoner ton med halter 1,00 % Cu och 1,66 % Zn, samt antagna mineraltillgångar om 1,2 miljoner ton med halter 1,2 % Cu och 0,7 % Zn (vid cut-off halt 50 USD/on).

Vidare äger Bolaget nickelprojekten Rönnbäcken (som är en av Europas största kända outvecklade nickeltillgångar) och Orrbäcken i Sverige. Rönnbäckenprojektet omfattar enligt en nyligen uppdaterad studie genomförd av konsultbolaget SRK en mineraltillgång om 600 miljoner ton med halten 0,18% Ni, 0,003% Co och 5.7% Fe ("measured and indicated"). Enligt en ny preliminär ekonomisk studie färdigställd av SRK förutses en möjlig produktion om 23 000 ton nickel, 660 ton kobolt och 1.5 miljoner ton järn per år under 20 år, vilket skulle utgöra en betydande andel av Sveriges totala årliga användning av nickel och ha ett strategiskt värde. Orrbäcken är en prospekteringslicens som bedöms ha potential som nickelfyndighet.

Bolaget äger även guldprojektet Haveri som ligger i dotterbolaget Palmex Mining Oy. 2014 genomförde konsultbolaget SRK en preliminär lönsamhetsbedömning (Preliminary Economic Assessment). I denna rapport anges en beräkning om 1,56 miljoner oz. historisk antagen mineraltillgång i form av guldekvivalenter med halten 0,93 g/t guld. Utöver detta innehar Bolaget projektet Kattisavan som bedöms ha potential som guldtillgång och som ligger inom den s k guldlinjen, i närheten av projekt som Svartliden, Fäboliden och Barsele.


Om Bluelake Mineral

Bolagets affärsidé är att identifiera, förvärva och utveckla intressanta mineralprojekt fram till gruvstart och att antingen driva gruvan i samarbete med större industriell partner eller sälja projekten till dylik partner. Fokus ligger på utveckling av basmetallprojekt i Norden.

Webbplats
www.bluelakemineral.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Bluelake Mineral via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn BLUE ISIN-kod SE0015382148

IR-Kontakt

Peter Hjorth VD [email protected] +46 (0)72-538 25 25