REGMAR

Bluelake Mineral tillförs cirka 660 TSEK genom en riktad emission

Styrelsen för Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 29 februari 2024, beslutat om en riktad nyemission av 550 360 aktier till aktieägarna Viko Eiendom A/S och Jubar Eiendom A/S ("Investerarna") till en teckningskurs om 1,20 SEK per aktie (den "Riktade Nyemissionen"). Bolaget tillförs därmed cirka 660 TSEK före emissionskostnader.

Den Riktade Nyemissionen görs till två av de investerare som garanterade optionsinlösen av teckningsoptioner av serie TO3, eftersom dessa visat intresse att investera hela det belopp de garanterade.

Den Riktade Nyemissionen innebär att antalet utestående aktier ökar med 550 360 aktier, från 91 455 431 till 92 005 791 (givet att den extra bolagsstämman den 28 maj 2024 godkänner styrelsens beslut om riktad nyemission av 1 779 166 aktier till bolagets VD och styrelseledamot Peter Hjorth och styrelseledamoten Jonas Dahllöf (genom Upscale AB) och att aktiekapitalet ökar med 55 036,00 SEK, från 9 145 543,10 SEK till 9 200 579,10 SEK, vilket medför en utspädningseffekt om cirka 0,60 procent.

Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom förhandlingar med Investerarna på armlängds avstånd, i samråd med den finansiella rådgivaren Augment Partners AB. Teckningskursen motsvarar teckningskursen för optionsinlösen av teckningsoptioner av serie TO3 vilken avslutades den 26 april med en teckningsgrad om cirka 6,8 procent. Vidare överstiger teckningskursen Bolagets akties volymviktade genomsnittskurs (VWAP) på NGM Nordic SME under de tio senaste handelsdagarna som föregått styrelsens emissionsbeslut. Teckningskursen innebär således inte någon rabatt i förhållande till det noterade värdet av Bolagets aktie mätt på detta sätt. Mot bakgrund av detta bedömer styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är följande. Mot bakgrund av att Bolaget nyligen avslutat optionsinlösen av teckningsoptioner av serie TO3 vilken endast tecknades till 6,8 procent och där teckningskursen för optionsinlösen motsvarade  teckningskursen i den Riktade Nyemissionen, bedömer styrelsen att en emission med företrädesrätt sannolikt inte skulle tecknas av befintliga ägare som innehar en stor andel av Bolagets aktier och att de tillkommande kostnaderna för en företrädesemission i form av bl.a. rådgivararvoden och emissionsgarantiprovision inte skulle stå i rimlig proportion till den Riktade Nyemissionens storlek. Styrelsen anser att det även är av betydelse att teckningskursen överstiger Bolagets akties volymviktade genomsnittskurs (VWAP) på NGM Nordic SME under de tio senaste handelsdagarna som föregått styrelsens emissionsbeslut och att teckningskursen således inte innebär någon rabatt i förhållande till det noterade värdet av Bolagets aktie mätt på detta sätt. Styrelsen har vidare analyserat den rådande volatila marknadsmiljön, som kan innebära att förutsättningarna för kapitalanskaffning snabbt kan förändras och har mot bakgrund av denna analys kommit till slutsatsen att den Riktade Nyemissionen utgör det mest tids- och kostnadseffektiva sättet att säkra det begränsade kapital som den Riktade Nyemissionen omfattar. Vid en samlad bedömning och efter noggrant övervägande anser styrelsen att det är motiverat och i Bolagets och aktieägarnas intresse att avvika från huvudregeln om aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till att den Riktade Nyemissionen riktar sig till befintliga aktieägare är att Investerarna uttryckt och visat ett långsiktigt intresse för Bolaget och dess verksamt, vilket enligt styrelsen skapar trygghet och stabilitet för både Bolaget och dess aktieägare.

Rådgivare

Augment Partners AB agerar finansiell rådgivare i transaktionen.

Offentliggörande av information

Denna information är sådan information som Bluelake Mineral AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2024 klockan 8.30 CEST.

Ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Hjorth, verkställande direktör, Bluelake Mineral AB (publ), tel. +46-725 38 25 25

Email: [email protected]

Ytterligare information om Bolaget

Bluelake Mineral AB (publ) är ett oberoende bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling av mineraliseringar innehållande koppar, zink, nickel och guld.

Bolaget äger ca 99% i dotterbolaget Vilhelmina Mineral AB som är ett gruvutvecklingsbolag med fokus på utveckling av koppar- och zinkfyndigheter i Norden. I Sverige innehar Bolaget projektet Stekenjokk-Levi där det mellan 1976 och 1988 bröts sammanlagt ca 7 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 3,5 % Zn. Stekenjokk-Levi innehåller, enligt en nyligen genomförd mineralresursberäkning av SRK Consulting, antagna mineraltillgångar på cirka 6,7 miljoner ton med 0,9 % Cu, 2,7 % Zn, 0,6 % Pb, 55 Ag g/t och 0,2 g/t Au för Stekenjokk och antagna mineraltillgångar på 5,1 miljoner ton med 1 % Cu, 1,5 % Zn, 0,1 % Pb, 22 Ag g/t och 0,2 g/t Au för Levi (vid cut-off på 60 USD/ton). I Norge är Bolaget 100% ägare av Joma Gruver AS som äger Jomafältet där det mellan 1972 och 1998 bröts ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 1,5 % Zn Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas enligt en ny beräkning av SRK innehålla en indikerad mineraltillgång om ca 6,0 miljoner ton med halter 1,00 % Cu och 1,66 % Zn, samt antagna mineraltillgångar om 1,2 miljoner ton med halter 1,2 % Cu och 0,7 % Zn (vid cut-off halt 50 USD/on).

Vidare innehar Bolaget nickelprojekten Rönnbäcken (som är en av Europas största kända outvecklade nickeltillgångar) och Orrbäcken i Sverige. Rönnbäckenprojektet omfattar enligt konsultbolaget SRK i en nyligen uppdaterad studie en mineraltillgång om 600 miljoner ton med halten 0,18% Ni, 0,003% Co och 5,7% Fe ("measured and indicated"). Enligt en ny preliminär ekonomisk studie färdigställd av SRK förutses en möjlig produktion om 23 000 ton nickel, 660 ton kobolt och 1,5 miljoner ton järn per år under 20 år, vilket skulle utgöra en betydande andel av Sveriges totala årliga användning av nickel och ha ett strategiskt värde. För Orrbäcken innehas ett undersökningstillstånd och projektet bedöms ha potential som nickelfyndighet.

Utöver detta innehar Bolaget projektet Kattisavan som bedöms ha potential som guldtillgång och som ligger inom den s k guldlinjen, i närheten av projekt som Svartliden, Fäboliden och Barsele.


Om Bluelake Mineral

Bolagets affärsidé är att identifiera, förvärva och utveckla intressanta mineralprojekt fram till gruvstart och att antingen driva gruvan i samarbete med större industriell partner eller sälja projekten till dylik partner. Fokus ligger på utveckling av basmetallprojekt i Norden.

Webbplats
www.bluelakemineral.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Bluelake Mineral via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn BLUE ISIN-kod SE0015382148

IR-Kontakt

Peter Hjorth VD [email protected] +46 (0)72-538 25 25