REGMAR

Bluelake Mineral offentliggör mineralresursberäkning för koppar- och zinkprojektet Joma i Norge

Bluelake Mineral AB (pubs) ("Bluelake Mineral" och "Bolaget") har, som tidigare meddelats, via sitt norska dotterbolag Joma Gruver AS ingått avtal ("Avtalet") med SRK Consulting AB ("SRK") om att genomföra uppdaterad mineralresursberäkning ("Mineral Resource Estimates" och "MRE") av mineralisering i Joma (Norge) och Stekenjokk-Levi (Sverige). I ett första steg har nu SRK färdigställt en mineralresursberäkning för Joma som innehåller indikerade mineraltillgångar om 5,6 miljoner ton med halter 1,04% Cu och 1,67% Zn, samt antagna mineraltillgångar om 0,3 miljoner ton med halter 0,9 % Cu och 1,3% Zn. Net Smelter Return ("NSR") värdet uppgår för de indikerade mineraltillgångarna till 94,63 USD per ton och för de antagna mineraltillgångarna till 82,4 USD per ton.

Joma i norska Trøndelag finns kvarvarande mineraliseringar där tidigare gruvverksamhet förekommit och utvinning av ca 11 miljoner ton malm innehållande koppar och zink skedde genom underjordsbrytning mellan 1972 och 1998. Bolaget utvecklar nu parallellt projekten Joma och Stekkenjokk-Levi i Sverige ca 60 km nordost. Bolaget har gett SRK Consulting i uppdrag att slutföra MRE på bägge mineraliseringarna, samt en efterföljande preliminär ekonomisk bedömning ("PEA"). Bolaget bedömer att närheten mellan de två projekten innebär goda möjligheter för synergier.

SRK har nu slutfört en mineralresursberäkning för Jomaprojektet, innehållande mineralerna koppar och zink, i enlighet med CIM Mineral Resource and Reserve Guidelines (2019) som åsyftas i NI 43-101 (2016). Resursberäkningen för Joma, som sammanställts den 29 juli 2021, med en cut-off på 50 USD/ ton malm NSR, som utgår från nuvarande scenario för gruvdrift och innehåller de resurser som omfattas av begränsningarna enligt Minable Stope Optimizer ("MSO"), sammanfattas nedan i tabell 1:

Kategori

Ton
(Mt)

Cu 
(%)

Zn 
(%)

NSR 
(USD/ ton)

 

Metallinnehåll: 
Cu (Kt)

Metallinnehåll: 
Zn (Kt)

Indikerad
Mineraltillgång

5,6

1,04

1,67

94,63

58,41

94,11

Antagen
Mineraltillgång

0,3

0,9

1,3

82,4

3

4,3

Tabell 1: SRK Mineral Resource Statement Joma (Norge) den 29 juli 2021

Resursberäkningen för Joma i tabell 1, som är från "Mineral Resource Statement for the Joma VMS Project, Norway", erhölls av Bolaget den 29 juli 2021 från SRK Consulting (UK) Ltd och bifogas till detta pressmeddelande. Detta dokument från SRK innehåller viktiga tekniska anteckningar och beskrivningar av resursberäkningen för Joma och bör läsas tillsammans med detta pressmeddelande.

Mineralresursberäkning för Joma inkluderar bl a följande element:

1) En 3D-modell av struktur och gruvgångar från gruvplanskartor, samt tvärsnitt för att ge information om gruvutvecklingsmöjligheter och tidigare utvunnen mineralisering vid tidpunkten gruvstängning 1998;

2) För att uppfylla CIM:s riktlinjer (2019) om resurs- och reservrapportering och kriteriet "rimlig förväntan på ekonomisk utvinning" för underjordisk gruvdrift, använde SRK en 3D -gruvprogramvara (Minable Stope Optimizer) med en minsta möjlig form för brytbara tillgångar i form av block om 10m x 10m x 3m meter. Mineralisering som inte uppfyller detta storlekskrav ingår inte i mineralresursberäkningen;

3) I den metod för avgränsning (s k cut-off) som används för resursberäkning i Joma används en NSR angiven i USD per ton malm. Denna metod används vanligtvis för multimetallmineraliseringar och representerar ett in-situ-värde efter processanläggningens återvinning, koncentrattransport och smältverkningsavgifter som fastställs för var och en av Cu- och Zn-produkterna (dvs för koppar- respektive zinkkoncentraten). Således resulterar ökande Cu- och eller Zn -kvaliteter i ett högre NSR i USD per ton. I resursberäkningen för Joma utgår SRK från ett grundscenario där cut-off för NSR uppgår till 50 USD per ton och dår inkluderar kostnader för brytning, anrikning och generella administrativa kostnader.

Competent Persons: MRE för Joma har framtagits av ett team av oberoende konsulter från SRK Consulting (UK) Ltd och som utfärdade "Mineral Resource Statement for Joma VMS Project, Norway" till Bolaget den 29 juli 2021. Dr Lucy Roberts, som är heltidsanställd i SRK Consulting (UK) Ltd., har granskat innehållet i detta pressmeddelande. Dr Roberts är medlem i Australian Institute of Mining and Metallurgy och har Chartered Professional-status (MAusIMM (CP)).

Stockholm augusti 2021
Bluelake Mineral AB (publ)
Styrelsen

Offentliggörande av information

Denna information är sådan information som Bluelake Mineral AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 2 augusti 2021 klockan 8.40 CET.

Ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Hjorth, verkställande direktör, Bluelake Mineral AB (publ), tel. +46-725 38 25 25
Email: [email protected]

Ytterligare information om Bolaget

Bluelake Mineral AB (publ) är ett oberoende bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling av mineraliseringar innehållande koppar, zink, nickel och guld.

Bolaget äger ca 99% i dotterbolaget Vilhelmina Mineral AB som är ett gruvutvecklingsbolag med fokus på utveckling av koppar- och zinkfyndigheter i Norden. I Sverige innehar Bolaget Stekenjokk där det mellan 1976 och 1988 bröts sammanlagt ca 7 miljoner ton malm. Enligt tidigare beräkning finns kvarvarande indikerad mineraltillgång om ca 7,4 miljoner ton med halter om 1,17 % Cu, 3,01 % Zn och 47 g/ton Ag (vid cut-off halt 0,9 % Cu). I Norge är Bolaget delägare i Joma Gruver AS som i sin tur äger Jomafältet där det mellan 1972 och 1998 bröts ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 1,5 % Zn. Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas enligt tidigare beräkning innehålla ytterligare indikerad mineraltillgång om ca 5,7 miljoner ton med halter 1,55 % Cu och 0,82 % Zn (vid cut-off halt 0,8 % Cu).

Vidare äger Bolaget nickelprojekten Rönnbäcken (som är Europas största kända outvecklade nickeltillgång) och Orrbäcken i Sverige. Rönnbäckenprojektet omfattar enligt konsultbolaget SRK en mineraltillgång om 668 miljoner ton med halten 0,176% nickel ("measured and indicated"). Den preliminära ekonomiska studie som SRK färdigställt förutser en produktion om 26 000 ton höggradigt nickelkoncentrat per år under 20 år, vilket skulle vara en betydande andel av Sveriges totala årliga användning av nickel och ha ett strategiskt värde. Orrbäcken är en prospekteringslicens som bedöms ha potential som nickelfyndighet.

Bolaget äger även guldprojektet Haveri som ligger i dotterbolaget Palmex Mining Oy, som 2014 genomförde via konsultbolaget SRK Consulting en s k Preliminary Economic Assessment (PEA). I denna rapport anges en beräkning om 1,56 miljoner oz. historisk antagen mineraltillgång i form av guldekvivalenter med halten 0,93 g/t guld.) Kattsvans bedöms främst ha potential som guldtillgång och ligger inom den s k guldlinjen, i närheten av projekt som Svartlindens och Fäboden samt Bärselen.


Om Bluelake Mineral

Bolagets affärsidé är att identifiera, förvärva och utveckla intressanta mineralprojekt fram till gruvstart och att antingen driva gruvan i samarbete med större industriell partner eller sälja projekten till dylik partner. Fokus ligger på utveckling av basmetallprojekt i Norden.

Webbplats
www.bluelakemineral.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Bluelake Mineral via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn BLUE ISIN-kod SE0015382148

IR-Kontakt

Peter Hjorth VD [email protected] +46 (0)72-538 25 25