REGMAR

Bluelake Mineral har genomfört riktad nyemission om cirka 9,4 MSEK

Styrelsen i Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget" eller Bluelake Mineral) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2023, beslutat om en riktad nyemission av 7 679 431 aktier till en teckningskurs om 1,22 SEK per aktie (den "Riktade Nyemissionen") till en grupp kvalificerade investerare. Teckningskursen har fastställts genom ett accelererat book building-förfarande och motsvarar Bolagets akties volymviktade genomsnittskurs (VWAP) på NGM Nordic SME under de senaste tjugo handelsdagarna fram till och med den 10 oktober 2023, med avdrag för en rabatt om 13,5 procent, vilket var den kväll då det accelererade book building-förfarandet genomfördes. Styrelsen gör mot bakgrund av detta förfarande bedömningen att teckningskursen har bestämts på sådant sett att marknadsmässighet har säkerställts och att teckningskursen återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan på Bolagets aktier. Genom den Riktade Nyemissionen tillhörs Bolaget cirka 9,4 MSEK före transaktionskostnader om cirka 400 TSEK.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Sammanfattning av den Riktade Nyemissionen:

  • Teckningskursen är 1,22 SEK per aktie och motsvarar Bolagets akties volymviktade genomsnittskurs (VWAP) på NGM Nordic SME under de senaste tjugo handelsdagarna fram till och med den 10 oktober 2023, med avdrag för en rabatt om 13,5 procent, vilket var den kväll då det accelererade book building-förfarandetgenomfördes.
  • Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bluelake Mineral en likvid om cirka 9,4 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Totala transaktionskostnader förväntas uppgå till cirka 400 TSEK.
  • Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet utestående aktier och röster i Bolaget med
    7 679 431 från 75 406 834 till 83 086 265. Aktiekapitalet ökar med 767 943,10 SEK från 7 540 683,40 SEK till 8 308 626,50 SEK.
  • Den Riktade Nyemissionen innebär en utspädning om cirka 9,2 procent i förhållande till det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen.
  • Investerare i den Riktade Nyemissionen är ett antal kvalificerade norska och svenska investerare.
  • Aktierna som emitteras genom den Riktade Nyemissionen avses tas upp till handel på NGM Nordic SME.
  • Samtliga aktier som ges ut i den Riktade Nyemissionen har tecknats och tilldelats.
  • Huvuddelen av likviden i den Riktade Nyemissionen är främst avsedd att användas för att trygga finansiering av samtliga tillstånd för återstart av gruvverksamheten i Joma i Røyrvik kommun i Norge ("Projektet").

Syftet med den Riktade Nyemissionen, tillika skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att trygga fortsatt finansiering av Projektet genom att Bolaget tillförts kvalificerade och långsiktiga aktieägare med stark kapitalbas. En stark ägarbas bedöms som en styrka för Bolaget och ger förutsättningar för att implementera dess tillväxtstrategi. Styrelsen har noga övervägt möjligheten att genomföra en företrädesemission av aktier men har fått indikationer från Bolagets aktieägare om att en sådan företrädesemission sannolikt inte skulle bli fulltecknad. Att erhålla garantier för en sådan företrädesemission skulle dessutom bli kostsamt för Bolaget. Styrelsen har vidare analyserat den rådande volatila marknadsmiljön - som kan innebära att förutsättningarna för kapitalanskaffning snabbt kan förändras - och har mot bakgrund av denna analys kommit till slutsatsen att den Riktade Nyemissionen utgör det mest tids- och kostnadseffektiva sättet att säkra det kapital som Bolaget i närtid önskar erhålla med hänsyn till utveckling av Projektet. Med beaktande av det ovan nämnda har styrelsen gjort bedömningen att den Riktade Nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget och i dess aktieägares bästa intresse.

Genom att teckningskursen i den Riktade Nyemissionen fastställts genom ett accelererat book building-förfarande bedömer styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig och att den återspeglar aktuella marknadsförhållanden bland prospekteringsbolag och efterfrågan på Bolagets aktier.

____________

Stockholm oktober 2023

Bluelake Mineral AB (publ)

Styrelsen

Offentliggörande av information

Denna information är sådan information som Bluelake Mineral AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2023 klockan 8.15 CET.

Ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Hjorth, verkställande direktör, Bluelake Mineral AB (publ), tel. +46-725 38 25 25

Email: [email protected]

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av något erbjudande att förvärva värdepapper. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Schweiz, USA eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler eller kräva registrering eller andra åtgärder. Distribution av detta pressmeddelande kan enligt lag vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner och personer som kommer i besittning av sådana handlingar eller annan information som omnämns häri bör informera sig om förekomsten av, samt iaktta, sådana restriktioner. Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), eller enligt kapitalmarknadslagstiftning i delstat eller annan amerikansk jurisdiktion, och får följaktligen inte erbjudas eller säljas i USA utan ett undantag från, eller i en transaktion som ej omfattas av, registreringskrav enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig delstatlig värdepappersrätt i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av den Riktade Nyemissionen i USA eller genomföra ett offentligt erbjudande av aktier i USA. Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med tillämplig värdepappersrätt i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller Schweiz och får, förutom i enlighet med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas i eller till eller till förmån för någon person som har sin hemvist, eller befinner sig eller är bosatt i, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller Schweiz. Inget offentligt erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri kommer att ske i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller Schweiz. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och Rådets prospektförordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 och dess delegerade och implementerade förordningar ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Ytterligare information om Bolaget

Bluelake Mineral AB (publ) är ett oberoende bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling av mineraliseringar innehållande koppar, zink, nickel och guld.

Bolaget äger ca 99% i dotterbolaget Vilhelmina Mineral AB som är ett gruvutvecklingsbolag med fokus på utveckling av koppar- och zinkfyndigheter i Norden. I Sverige innehar Bolaget projektet Stekenjokk-Levi där det mellan 1976 och 1988 bröts sammanlagt ca 7 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 3,5 % Zn. Stekenjokk-Levi innehåller, enligt en nyligen genomförd mineralresursberäkning av SRK Consulting, antagna mineraltillgångar på cirka 6,7 miljoner ton med 0,9 % Cu, 2,7 % Zn, 0,6 % Pb, 55 Ag g/t och 0,2 g/t Au för Stekenjokk och antagna mineraltillgångar på 5,1 miljoner ton med 1 % Cu, 1,5 % Zn, 0,1 % Pb, 22 Ag g/t och 0,2 g/t Au för Levi (vid cut-off på 60 USD/ton). I Norge är Bolaget delägare i Joma Gruver AS som äger Jomafältet där det mellan 1972 och 1998 bröts ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 1,5 % Zn. Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas enligt en ny beräkning av SRK innehålla en indikerad mineraltillgång om ca 6,0 miljoner ton med halter 1,00 % Cu och 1,66 % Zn, samt antagna mineraltillgångar om 1,2 miljoner ton med halter 1,2 % Cu och 0,7 % Zn (vid cut-off halt 50 USD/on).

Vidare innehar Bolaget nickelprojekten Rönnbäcken (som är en av Europas största kända outvecklade nickeltillgångar) och Orrbäcken i Sverige. Rönnbäckenprojektet omfattar enligt konsultbolaget SRK i en nyligen uppdaterad studie en mineraltillgång om 600 miljoner ton med halten 0,18% Ni, 0,003% Co och 5,7% Fe ("measured and indicated"). Enligt en ny preliminär ekonomisk studie färdigställd av SRK förutses en möjlig produktion om 23 000 ton nickel, 660 ton kobolt och 1,5 miljoner ton järn per år under 20 år, vilket skulle utgöra en betydande andel av Sveriges totala årliga användning av nickel och ha ett strategiskt värde. För Orrbäcken innehas ett undersökningstillstånd och projektet bedöms ha potential som nickelfyndighet.

Utöver detta innehar Bolaget projektet Kattisavan som bedöms ha potential som guldtillgång och som ligger inom den s k guldlinjen, i närheten av projekt som Svartliden, Fäboliden och Barsele.


Om Bluelake Mineral

Bolagets affärsidé är att identifiera, förvärva och utveckla intressanta mineralprojekt fram till gruvstart och att antingen driva gruvan i samarbete med större industriell partner eller sälja projekten till dylik partner. Fokus ligger på utveckling av basmetallprojekt i Norden.

Webbplats
www.bluelakemineral.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Bluelake Mineral via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn BLUE ISIN-kod SE0015382148

IR-Kontakt

Peter Hjorth VD [email protected] +46 (0)72-538 25 25