Bluelake Mineral beslutar om apportemission som en del i förvärvet av resterande aktier i Vilhelmina Mineral

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" eller "Bolaget") Bluelake Mineral har idag beslutat att erbjuda resterande aktieägare i Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral") att sälja samtliga sina aktier i Vilhelmina Mineral till Bolaget mot erhållandet av nyemitterade aktier i Bolaget (genom apportemission) till samma vederlag och i övrigt på i huvudsak samma villkor som för den försäljning av aktier i Vilhelmina Mineral till Bolaget som genomfördes sommaren 2020, beaktat sammanläggningen av aktier i Bolaget som beslutades på extra bolagsstämma den 17 december 2020. Styrelsen har som ett resultat därav idag fattat beslut om att genomföra en nyemission av högst 298 767 aktier ("Apportemissionen") genom betalning med apport av högst 543 214 aktier ("Apportegendomen") i Vilhelmina Mineral motsvarande ca 1,9 procent av aktierna i Vilhelmina Mineral.

Bolaget äger idag ca 98,1 procent av samtliga aktier och röster i Vilhelmina Mineral. Resterande aktieägare i Vilhemina Mineral ("Säljarna") erbjuds genom Apportemissionen att sälja samtliga sina aktier i Vilhelmina Mineral som de innehar per avstämningsdagen den 17 mars 2021 till Bolaget mot ersättning i form av 0,55 nyemitterade aktier i Bluelake Mineral för varje såld aktie i Vilhelmina Mineral, att avrundas nedåt till närmaste heltal.

Apportemissionen innebär att aktiekapitalet kommer att öka med högst 29 876,70 SEK genom nyemission av högst 298 767 aktier. Accepttiden löper mellan den 19 mars 2021 till och med den 7 april 2021. Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast i samband med teckning genom tillförsel av sammanlagt högst 543 214 aktier i Vilhelmina Mineral. För varje 0,55 tecknad aktie i Bluelake Mineral ska således en (1) aktie i Vilhelmina Mineral erläggas som betalning.

Baserat på Bluelake Minerals genomsnittliga slutliga betalkurs på NGM Nordic SME under perioden den 22 februari 2021 till och med den 5 mars 2021 (ca 1,16 SEK) värderas Apportegendomen i nyemissionen, vilket kommer reflekteras i Bolagets bokföring, till sammanlagt ca 346 987,99 SEK. Teckningskursen för de nyemitterade aktierna inom ramen för Apportemissionen motsvarar därmed ca 1,16 SEK per aktie. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att aktierna som nyemitteras inom ramen för Apportemissionen ska användas som ersättning vid Bolagets förvärv av aktier i Vilhelmina Mineral, Apportegendomen. Aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Apportemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

____________

Stockholm, mars 2021
Bluelake Mineral AB (publ)
Styrelsen

Ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Hjorth, verkställande direktör, Bluelake Mineral AB (publ), tel. +46-725 38 25 25
Email: [email protected]

Offentliggörande av information

Denna information är sådan information som Bluelake Mineral AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 10 mars 2021 klockan 10.05 CET.

Ytterligare information om Bolaget

Bluelake Mineral AB (publ) är ett oberoende bolag verksamt inom gruvutveckling avseende koppar och zink samt prospektering av primärt olja, gas, nickel och guld.

Bolaget äger ca 98% i dotterbolaget Vilhelmina Mineral som är ett gruvutvecklingsbolag med fokus på utveckling av koppar- och zinkfyndigheter i Norden. I Sverige innehar Bolaget Stekenjokk där det mellan 1976 och 1988 bröts sammanlagt ca 7 miljoner ton malm. Enligt tidigare beräkning finns kvarvarande indikerad mineraltillgång om ca 7,4 miljoner ton med halter om 1,17 % Cu, 3,01 % Zn och 47 g/ton Ag (vid cut-off halt 0,9 % Cu). I Norge är Bolaget delägare i Jomafältet där det mellan 1972 och 1998 producerades ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 1,5 % Zn. Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas innehålla ytterligare indikerad mineraltillgång om ca 5,7 miljoner ton med halter 1,55 % Cu och 0,82 % Zn (vid cut-off halt 0,8 % Cu).

Bolaget förvärvade under 2017 det cypriotiska bolaget Mezhlisa Resources Cyprus Ltd ("Mezhlisa"). Bolaget har i slutet av 2020 överfört ägandet av samtliga aktier i Mezhlisa till det nybildade dotterbolaget Mezhlisa Resources AB. Mezhlisa kontrollerar genom det ryska dotterbolaget OOO Bakcharneftegaz (BNG) prospekterings- och produktionslicens 71-1 i Tomskregionen i Ryssland. Mezhlisa är per idag registrerad som ägare av 72,3809 procent av BNG. Mezhlisa har därmed tillgång till det prospekterings- och utvärderingsprojekt som BNG förvärvade på publik auktion i augusti 2010, licens 71-1 "Ellej-Igajskoje" i Tomsk Oblast, Ryssland. Bolaget bedriver ett prospekteringsprogram av olja - och gastillgångar på licens 71-1 inom vilket Bolaget visat på en betydande potential.

Vidare äger Bolaget nickelprojekten Rönnbäcken (som är Europas största kända outvecklade nickeltillgång) och Orrbäcken i Sverige. Rönnbäckenprojektet omfattar enligt konsultbolaget SRK en mineraltillgång om ca 574 miljoner ton med halten 0,174% nickel ("measured and indicated"). Den preliminära ekonomiska studie som SRK färdigställt förutser en produktion om 26 000 ton höggradigt nickelkoncentrat per år under 20 år, vilket skulle vara en betydande andel av Sveriges totala årliga användning av nickel och ha ett strategiskt värde. Orrbäcken är en prospekteringslicens som bedöms ha potential som nickelfyndighet.

Bolaget äger även guldprojektet Haveri som ligger i dotterbolaget Palmex Mineral AB, som 2014 genomförde via konsultbolaget SRK Consulting en s k Preliminary Economic Assessment (PEA). I denna rapport anges en beräkning om 1,56 miljoner oz. historisk antagen mineraltillgång i form av guldekvivalenter med halten 0,93 g/t guld.) Kattisavan bedöms främst ha potential som guldtillgång och ligger inom den s k guldlinjen, i närheten av projekt som Svartliden och Fäboliden samt Barsele.


Om Bluelake Mineral

Bolagets affärsidé är att identifiera, förvärva och utveckla intressanta mineralprojekt fram till gruvstart och att antingen driva gruvan i samarbete med större industriell partner eller sälja projekten till dylik partner. Fokus ligger på utveckling av basmetallprojekt i Norden.

Webbplats
www.bluelakemineral.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Bluelake Mineral via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn BLUE ISIN-kod SE0015382148

IR-Kontakt

Peter Hjorth VD [email protected] +46 (0)72-538 25 25