Bluelake Mineral ansöker om strategisk status för nickel-koboltprojektet Rönnbäcken inom ramen för EU:s nya gruvlagstiftning CRMA

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" eller "Bolaget") innehar bearbetningskoncessioner för nickel-koboltprojektet Rönnbäcken som är Europas största kända outvecklade nickelfyndighet och som enligt konsultbolaget SRK Consulting i en preliminär ekonomisk bedömning från 2022 beräknas innehålla en mineraltillgång om 600 miljoner ton med ett genomsnittligt halt på 0,18% Ni, 0,003% Co och 5,7% Fe ("känd och indikerad"). Enligt samma studie skulle Rönnbäckenprojektet i produktion kunna generera en årlig volym om 23 000 ton nickel, 660 ton kobolt och 1,5 miljoner ton järn per år i 20 år. Därmed skulle Rönnbäcken utgöra ett betydande del årlig produktionen av nickel inom EU och avsevärt förbättra EU:s självförsörjningsgrad. Rönnbäcken skulle kunna bidra med kritisk råvara till olika sektorer inklusive den europeiska batterivärdekedjan och därmed bli en strategisk resurs i den gröna omställningsprocessen. Efter att EU:s gruvlagstiftning Critical Raw Material Act ("CRMA") nyligen godkänts har EU nu öppnat ansökningsprocessen för klassning av mineraliseringar som s k strategiska projekt som särskilt ska prioriteras. Bluelake Mineral har beslutat att ansöka om strategisk status för Rönnbäcken-projektet och anlitat SLR Consulting som rådgivare i denna process. En klassning av Rönnbäcken som strategiskt projekt bedöms underlätta processer kring tillstånd och finansiering av projektet.

Strategiska projekt enligt CRMA

EU:s lagstiftning för kritiska metaller och mineraler (CRMA) trädde i kraft den 23 maj 2024. En viktig del av CRMA är stöd till strategiska projekt i värdekedjan för kritiska råvaror. Stöd till strategiska projekt kommer att bidra till att minska risken för försörjningsstörningar genom att öka EU:s kapacitet och diversifiera importen.

Projektägare kan lämna in ansökningar till EU-kommissionen om klassificering av ett råvaruprojekt som strategiskt. För att strukturera ansökningsprocessen har kommissionen utlyst den aktuella ansökningsomgången och kommer regelbundet att tillkännage nya slutdatum för ansökningar.

Tillämpning och kriterier

Alla projekt för utvinning, bearbetning, återvinning eller ersättning av någon av de strategiska råvaror som förtecknas i bilaga I till CRMA kan klassificeras som strategiska om de uppfyller de tillämpliga kriterierna. Kriterierna för erkännande av olika kategorier av projekt anges i artikel 6 och bilaga III till CRMA. Strategiska projekt kan vara både inom EU och i tredjepartsländer.

Tidsplan för ansökningsprocessen

  • Ansökningsprocessen i den första ansökningsomgången är öppen mellan den 23 maj 2024 och den 22 augusti 2024
  • Kontroll av fullständighet (september 2024): ansökan kontrolleras om den är fullständig, annars uppmanas projektägaren att lämna ytterligare information.
  • Bedömning (september 2024 - oktober 2024): fullständiga ansökningar bedöms och projektbedömningsrapporter upprättas.
  • Diskussion och beslut (Q4 2024): European Critical Raw Material Board diskuterar föreslagna projekten och kommissionen beslutar om ansökningarna, med beaktande av styrelsens yttrande.

Ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Hjorth, verkställande direktör, Bluelake Mineral AB (publ), tel. +46-725 38 25 25

Email: [email protected]

 

Information om Bolaget

Bluelake Mineral AB (publ) är ett oberoende bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling av mineraliseringar innehållande koppar, zink, nickel och guld.

Bolaget äger ca 99% i dotterbolaget Vilhelmina Mineral AB som är ett gruvutvecklingsbolag med fokus på utveckling av koppar- och zinkfyndigheter i Norden. I Sverige innehar Bolaget projektet Stekenjokk-Levi där det mellan 1976 och 1988 bröts sammanlagt ca 7 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 3,5 % Zn. Stekenjokk-Levi innehåller, enligt en nyligen genomförd mineralresursberäkning av SRK Consulting, antagna mineraltillgångar på cirka 6,7 miljoner ton med 0,9 % Cu, 2,7 % Zn, 0,6 % Pb, 55 Ag g/t och 0,2 g/t Au för Stekenjokk och antagna mineraltillgångar på 5,1 miljoner ton med 1 % Cu, 1,5 % Zn, 0,1 % Pb, 22 Ag g/t och 0,2 g/t Au för Levi (vid cut-off på 60 USD/ton). I Norge är Bolaget 100% ägare av Joma Gruver AS som äger Jomafältet där det mellan 1972 och 1998 bröts ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 1,5 % Zn Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas enligt en ny beräkning av SRK innehålla en indikerad mineraltillgång om ca 6,0 miljoner ton med halter 1,00 % Cu och 1,66 % Zn, samt antagna mineraltillgångar om 1,2 miljoner ton med halter 1,2 % Cu och 0,7 % Zn (vid cut-off halt 50 USD/on).

Vidare innehar Bolaget nickelprojekten Rönnbäcken (som är en av Europas största kända outvecklade nickeltillgångar) och Orrbäcken i Sverige. Rönnbäckenprojektet omfattar enligt konsultbolaget SRK i en nyligen uppdaterad studie en mineraltillgång om 600 miljoner ton med halten 0,18% Ni, 0,003% Co och 5,7% Fe ("measured and indicated"). Enligt en ny preliminär ekonomisk studie färdigställd av SRK förutses en möjlig produktion om 23 000 ton nickel, 660 ton kobolt och 1,5 miljoner ton järn per år under 20 år, vilket skulle utgöra en betydande andel av Sveriges totala årliga användning av nickel och ha ett strategiskt värde. För Orrbäcken innehas ett undersökningstillstånd och projektet bedöms ha potential som nickelfyndighet.

Utöver detta innehar Bolaget projektet Kattisavan som bedöms ha potential som guldtillgång och som ligger inom den s k guldlinjen, i närheten av projekt som Svartliden, Fäboliden och Barsele.


Om Bluelake Mineral

Bolagets affärsidé är att identifiera, förvärva och utveckla intressanta mineralprojekt fram till gruvstart och att antingen driva gruvan i samarbete med större industriell partner eller sälja projekten till dylik partner. Fokus ligger på utveckling av basmetallprojekt i Norden.

Webbplats
www.bluelakemineral.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Bluelake Mineral via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn BLUE ISIN-kod SE0015382148

IR-Kontakt

Peter Hjorth VD [email protected] +46 (0)72-538 25 25