Kommuniké från extra bolagsstämma

Awardit AB (publ) har den 16 augusti 2021 hållit extra bolagsstämma. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Nyemission utan företrädesrätt
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om nyemission i syfte att erlägga 29 999 936,70 kr i köpeskilling för aktier i The Inspiration Company TIC AB (TIC) i form av aktier i Awardit enligt följande:

  • Bolagets aktiekapital ökas med högst 20 013,3 kronor genom nyemission av 200 133 aktier.
  • De nya aktierna lyder på 0,1 kronor.
  • Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer de tidigare ägarna i TIC, med rätt och skyldighet att betala de tecknade aktierna genom kvittning.
  • Teckningskursen är 149,9 kronor per aktie, totalt 29 999 936,70 kronor. Skillnaden mellan kvotvärdet och teckningskursen tillförs överkursfond.
  • Teckning av aktier skall ske den 16 augusti på teckningslista och betalning genom kvittning av fordringar (revers på 29 999 936,70) omedelbart efter teckning.
  • De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med räkenskapsåret 2021.

Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Bemyndigande
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag som innebär att för styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio (10) procent av aktiekapitalet i Bolaget, baserat på aktiekapitalet i Bolaget vid tidpunkten för den extra bolagsstämman (efter genomför nyemission).

Emissionerna ska ske till en marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av förvärv av hela eller delar av företag.

För ytterligare information, kontakta:

VD: Niklas Lundqvist
Telefon: +46 70482 20 74
E-post: [email protected]

Om Awardit

Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företagskunder samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram, till komplexa koalitionsprogram med hundratals partners och clearing av transaktioner mellan dessa.

Awardit driver även ett lojalitetsprogram under eget varumärke genom Rewardit AB, Sveriges ledande cash-back program för idrottsföreningar genom Sponsorhuset AB, säljmotivationsprogram genom Awardit Motivation Service AB, poäng-/premieshopar genom Awardit CLS AB, digitala presentkort och värdebevis genom både Retain 24 AB samt det danska bolaget MBXP ApS och cash-back program för flera stora nordiska banker genom Awardit Market2Member AB.

Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Aqurat är [email protected] eller 08-684 05 800.


Om Awardit

Webbplats
www.awardit.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Awardit via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn AWRD ISIN-kod SE0010101824 Certified Adviser Aqurat Fondkommission AB