Kommuniké från extra bolagsstämma

Awardit AB (publ) har den 6 november 2018 hållit extra bolagsstämma. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Beslut om nyemission utan företrädesrätt

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om nyemission i syfte att erlägga 53 000 000 kr av den preliminära köpeskillingen i form av aktier i Awardit enligt följande:

- Bolagets aktiekapital ökas med högst 87 719,3 kronor genom nyemission av 877 193 aktier.

- De nya aktierna lyder på 0,1 kronor.

- Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer aktieägarna i Crossroads Loyalty Solutions AB, med rätt och skyldighet att betala de tecknade aktierna genom tillskott av apportegendom bestående av samtliga aktier i Crossroads Loyalty Solutions AB.

- Teckningskursen är 60,42 kronor per aktie, totalt 53 000 001,06 kronor. Skillnaden mellan nominella beloppet och teckningskursen tillförs överkursfond.

- Teckning av aktier skall ske den 6 november 2018 på teckningslista och betalning genom tillskjutande av apportegendom skall erläggas senast i samband med teckning.

- De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med räkenskapsåret 2018.

Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

den 6 november 2018

För ytterligare information, kontakta:
Niklas Lundqvist, VD
Mobil 0704-82 20 74
Epost [email protected] 

Om Awardit

Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företagskunder samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram, till komplexa koalitions-program med hundratals partners och clearing av transaktioner mellan dessa. Awardit driver även ett lojalitetsprogram under eget varumärke genom dotterbolaget Rewardit AB (www.rewardit.se), Sveriges ledande cash-back program för idrottsföreningar genom dotterbolaget Sponsorhuset AB (www.sponsorhuset.se) och säljmotivationsprogram genom dotterbolaget Motivation Service AB (www.motivationservice.se).

Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Awardit AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2018 kl 1145.


Om Awardit

Webbplats
www.awardit.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Awardit via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn AWRD ISIN-kod SE0010101824 Certified Adviser Aqurat Fondkommission AB