REGMAR

Kommuniké från extra bolagsstämma

Awardit AB (publ) har den 4 december 2019 hållit extra bolagsstämma.
I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Beslut om nyemission utan företrädesrätt

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om nyemission i syfte att erlägga 2 137 968 kr i köpeskilling för aktier i Rewardit i form av aktier i Awardit enligt följande:

  • Bolagets aktiekapital ökas med högst 2 272,5 kronor genom nyemission av 22 725 aktier.
  • De nya aktierna lyder på 0,1 kronor.
  • Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer Mattias Lundqvist, med rätt och skyldighet att betala de tecknade aktierna genom tillskott av apportegendom bestående av 3 636 aktier i Rewardit AB.
  • Teckningskursen är 94,08 kronor per aktie, totalt 2 137 968 kronor. Skillnaden mellan nominella beloppet och teckningskursen tillförs överkursfond.
  • Teckning av aktier skall ske den 4 december på teckningslista och betalning genom tillskjutande av apportegendom skall erläggas senast i samband med teckning.
  • De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med räkenskapsåret 2019.

Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För ytterligare information, kontakta:

Niklas Lundqvist, VD
Mobil 0704-82 20 74
E-post [email protected]

Om Awardit

Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företagskunder samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram, till komplexa koalitions-program med hundratals partners och clearing av transaktioner mellan dessa. Awardit driver även ett lojalitetsprogram under eget varumärke genom Rewardit AB, Sveriges ledande cash-back program för idrottsföreningar genom Sponsorhuset AB, säljmotivationsprogram genom Motivation Service AB, poäng-/premieshopar genom Crossroads Loyalty Solutions AB, digitala presentkort och värdebevis genom Retain 24 AB och cash-back program för flera stora nordiska banker genom Market2Member AB.

Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Aqurat är [email protected] eller 08-684 05 800.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Awardit AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 december 2019 kl 16:15.


Om Awardit

Webbplats
www.awardit.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Awardit via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn AWRD ISIN-kod SE0010101824 Certified Adviser Aqurat Fondkommission AB