Kommuniké från extra bolagsstämma

Awardit AB (publ) har den 4 april 2022 hållit extra bolagsstämma.  

I det följande redogörs för beslutens huvudsakliga innehåll. 

Teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett incitamentsprogram för ledande befattningsinnehavare, nyckelpersoner och övriga anställda bestående av högst 250 000 teckningsoptioner. 

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget under perioden från och med offentliggörandet av delårsrapporten 1 januari - 31 mars 2025 till och med den 30 juni 2025. Teckningskursen per ny aktie ska fastställas till motsvarande 152 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Awardits aktie under perioden från och med den 5 april till och med den 20 april 2022. Teckning av teckningsoptioner ska ske senast den 22 april 2022. Teckningsoptionerna emitteras till ett pris motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid tidpunkten för teckning vilket skall fastställas av en extern rådgivare. Bolaget förbehåller sig rätt att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning eller uppdrag i koncernen upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna.

Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning uppstår en utspädningseffekt för Bolagets aktieägare om cirka 3 procent.

Bemyndigande
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag som innebär att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio (10) procent av aktiekapitalet i Bolaget, baserat på aktiekapitalet i Bolaget den 31 december 2021.

Emissionerna ska ske till en marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av förvärv av hela eller delar av företag.

För ytterligare information, kontakta:

VD:               Erik Grohman
Telefon:        +46 761 80 55 12
E-post:         [email protected]

Om Awardit

Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram, motivationsprogram och presentkortsprogram riktade mot konsument- och företagskunder. Awardit bistår kunderna med såväl programplattformar på SaaS-basis, innehåll i form av handelsmöjligheter och partnernätverk samt nätverk för tredjepartsdistribution av presentkort.  Lösningarna tillhandahålls som huvudregel på white label basis men Awardit driver även ett flertal private labels.  Awardit är Nordens största företag och plattform i branschen.

Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Aqurat är [email protected] eller 08-684 05 800.


Om Awardit

Webbplats
www.awardit.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Awardit via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn AWRD ISIN-kod SE0010101824 Certified Adviser Aqurat Fondkommission AB