Kommuniké från Årsstämma Awardit AB (publ)

Awardit AB (publ) har den 20 maj 2022 hållit årsstämma. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll. 

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning  
Årsstämman beslutade att fastställa den av styrelsen framlagda resultat- och balansräkningen.  

Beslut avseende utdelning 
Årsstämman beslutade att ingen utdelning sker för räkenskapsåret 2021.  

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören  
Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 

Beslut avseende antal styrelseledamöter, styrelsearvode och val av styrelse  
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter. Styrelsearvode om 25 000 kr fastställdes för styrelseledamöter som inte är operativa i bolaget och 50,000 kr för ordförande. För tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma valdes till styrelseledamöter Olle Isberg, Niklas Lundqvist, Samir Taha, Charlotte Eisner och Peter Borsos. Till styrelsens ordförande valdes Samir Taha. 

Beslut avseende bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier 
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att, inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio (10) procent av aktiekapitalet i bolaget, baserat på aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2022. Emissionerna ska ske till en marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av förvärv av hela eller delar av företag.  

För ytterligare information, kontakta:

VD:               Erik Grohman
Telefon:        +46 761 805 512
E-post:         [email protected]

Om Awardit

Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram, motivationsprogram och presentkortsprogram riktade mot konsument- och företagskunder. Awardit bistår kunderna med såväl programplattformar på SaaS-basis, innehåll i form av handelsmöjligheter och partnernätverk samt nätverk för tredjepartsdistribution av presentkort.  Lösningarna tillhandahålls som huvudregel på white label basis men Awardit driver även ett flertal private labels.  Awardit är Nordens största företag och plattform i branschen.

Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Aqurat är [email protected] eller 08-684 05 800.


Om Awardit

Webbplats
www.awardit.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Awardit via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn AWRD ISIN-kod SE0010101824 Certified Adviser Aqurat Fondkommission AB