Kommuniké från årsstämma 2021

Awardit AB (publ) har den 21 maj 2021 hållit årsstämma. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Årsstämman beslutade att fastställa den av styrelsen framlagda resultat- och balansräkningen.

Beslut avseende utdelning
Årsstämman beslutade att ingen utdelning sker för räkenskapsåret 2020.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Beslut avseende antal styrelseledamöter, styrelsearvode och val av styrelse
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter. Styrelsearvode om 25 000 kr fastställdes för styrelseledamöter som inte är operativa i bolaget och 50,000 kr för ordförande. För tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma valdes till styrelseledamöter Olle Isberg, Niklas Lundqvist, Samir Taha, Charlotte Eisner, Peter Borsos och Claudio Simatovic. Till styrelsens ordförande valdes Samir Taha.

Beslut avseende bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att, inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio (10) procent av aktiekapitalet i bolaget, baserat på aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2021. Emissionerna ska ske till en marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av förvärv av hela eller delar av företag.

För ytterligare information, kontakta:

VD: Henrik Olander
Telefon: +46 70 615 20 15
E-post: [email protected]

Om Awardit

Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företagskunder samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram, till komplexa koalitionsprogram med hundratals partners och clearing av transaktioner mellan dessa.

Awardit driver även ett lojalitetsprogram under eget varumärke genom Rewardit AB, Sveriges ledande cash-back program för idrottsföreningar genom Sponsorhuset AB, säljmotivationsprogram genom Awardit Motivation Service AB, poäng-/premieshopar genom Awardit CLS AB, digitala presentkort och värdebevis genom både Retain 24 AB samt det danska bolaget MBXP ApS och cash-back program för flera stora nordiska banker genom Market2Member AB.

Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Aqurat är [email protected] eller 08-684 05 800.


Om Awardit

Webbplats
www.awardit.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Awardit via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn AWRD ISIN-kod SE0010101824 Certified Adviser Aqurat Fondkommission AB