Kommuniké från årsstämma 2019

Awardit AB (publ) har den 24 maj 2019 hållit årsstämma.  I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa den av styrelsen framlagda resultat- och balansräkningen. 

Beslut avseende utdelning 

Årsstämman beslutade att en utdelning om totalt 14 020 824 kr skall lämnas för räkenskapsåret 2018 vilket motsvarar 2,2 kr per aktie.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Beslut avseende antal styrelseledamöter, styrelsearvode och val av styrelse 

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter.

Styrelsearvode om 25 000 kr fastställdes för styrelseledamöter som inte är operativa i bolaget och 50,000 kr för ordförande.

För tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma valdes till styrelseledamöter Olle Isberg, Niklas Lundqvist, Samir Taha, Charlotte Eisner och Petter Sehlin.  Till styrelsens ordförande valdes Samir Taha.

Beslut avseende bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier 

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att, inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio (10) procent av aktiekapitalet i bolaget, baserat på aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019. Emissionerna ska ske till en marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av förvärv av hela eller delar av företag. 

24 maj 2019

För ytterligare information, kontakta:
Niklas Lundqvist, VD
Mobil 0704-82 20 74
Epost [email protected]

Om Awardit

Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företagskunder samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram, till komplexa koalitionsprogram med hundratals partners och clearing av transaktioner mellan dessa.  Awardit driver även ett lojalitetsprogram under eget varumärke genom Rewardit AB (www.rewardit.se), Sveriges ledande cash-back program för idrottsföreningar genom Sponsorhuset AB (www.sponsorhuset.se), säljmotivationsprogram genom Motivation Service AB (www.motivationservice.se) och poäng-/premieshopar genom Crossroads Loyalty Solutions AB (www.crossroads.se). 

Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Aqurat är [email protected] eller 08-684 05 800.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Awardit AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2019 kl 1300.


Om Awardit

Webbplats
www.awardit.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Awardit via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn AWRD ISIN-kod SE0010101824 Certified Adviser Aqurat Fondkommission AB