KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AWARDIT AB

Aktieägarna i Awardit AB (publ), orgnr 556575-8843, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 6 november 2018 kl 10:00 i bolagets lokaler på Snickarbacken 2, Stockholm.

Anmälan

För att få deltaga i bolagsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och ha anmält deltagande senast den 30 oktober 2018. Anmälan skall ske skriftligen till Awardit AB, Att: Niklas Lundqvist, Snickarbacken 2, 111 39 Stockholm eller per e-post till [email protected].

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande) samt adress, epost, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, måste vara verkställd den 30 oktober 2018 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för sådant ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Fastställande av dagordning
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om nyemission utan företrädesrätt för bolagets aktieägare
7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande (punkt 1)
Styrelsen, som tillsammans representerar ca 67% av aktierna och rösterna i Bolaget, föreslår att stämman väljer Samir Taha, till ordförande vid stämman.

Beslut om nyemission utan företrädesrätt (punkt 6)
Styrelsen har fattat beslut om att Bolaget skall förvärva samtliga aktier i Crossroads Loyalty Solutions AB med en preliminär köpeskilling på 90 000 000 kronor och en möjlig tilläggsköpeskilling på 15 000 000 kr. 53 000 000 kr av den preliminära köpeskillingen skall erläggas som aktier i Bolaget och övriga delar i en kombination av kontanter och säljarreverser. Med anledning härav föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om nyemission av aktier mot betalning med apportegendom i form av 100% av aktierna i Crossroads Loyalty Solutions AB, enligt följande:

  • Bolagets aktiekapital ökas med högst 87 719,3 kronor genom nyemission av högst 877 193 aktier.
  • De nya aktierna skall lyda på 0,1 kronor.
  • Rätt att teckna de nya aktierna skall endast tillkomma aktieägarna i Crossroads Loyalty Solutions AB, med rätt och skyldighet att betala de tecknade aktierna genom tillskott av apportegendom bestående av aktier i Crossroads Loyalty Solutions AB. Varje tecknare skall erhålla nya aktier av i Bolaget i pro rata-andel i relation till respektive tecknares innehav av aktier i Crossroads Loyalty Solutions AB.
  • Teckningskursen skall vara 60,42 kronor per aktie, totalt 53 000 001,06 kronor. Skillnaden mellan nominella beloppet och teckningskursen skall tillföras överkursfond.
  • Värdet på apportegendomen beräknas uppgå till 105 000 000 kronor. Efter emissionen kommer de tidigare aktieägarna i Crossroads Loyalty Solutions AB att äga ca 13,8 procent av aktierna i Bolaget.
  • Teckning av aktier skall ske den 6 november 2018 på teckningslista och betalning genom tillskjutande av apportegendom skall erläggas senast i samband med teckning.
  • De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med räkenskapsåret 2018.

Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, adress enligt ovan, samt på Bolagets hemsida www.awardit.se.

22 oktober 2018

Awardit AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:
Niklas Lundqvist, VD
Mobil 0704-82 20 74
Epost [email protected]

Om Awardit
Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företagskunder samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram, till komplexa koalitions- program med hundratals partners och clearing av transaktioner mellan dessa. Awardit driver även ett lojalitetsprogram under eget varumärke genom dotterbolaget Rewardit AB (www.rewardit.se), Sveriges ledande cash-back program för idrottsföreningar genom dotterbolaget Sponsorhuset AB (www.sponsorhuset.se) och säljmotivationsprogram genom dotterbolaget Motivation Service AB (www.motivationservice.se).

Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Awardit AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2018 kl 0845.


Om Awardit

Webbplats
www.awardit.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Awardit via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn AWRD ISIN-kod SE0010101824 Certified Adviser Aqurat Fondkommission AB