REGMAR

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AWARDIT AB

Aktieägarna i Awardit AB (publ), orgnr 556575-8843, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 4 december 2019 kl 14:00 i bolagets lokaler på Snickarbacken 2, Stockholm.

Anmälan

För att få deltaga i bolagsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och ha anmält deltagande senast den 28 november 2019. Anmälan skall ske skriftligen till Awardit AB, Att: Niklas Lundqvist, Snickarbacken 2, 111 39 Stockholm eller per e-post till [email protected].

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande) samt adress, epost, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, måste vara verkställd den 28 november 2019 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för sådant ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Fastställande av dagordning
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut om nyemission utan företrädesrätt för bolagets aktieägare
 7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande (punkt 1)

Styrelsen, som tillsammans representerar ca 55 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, föreslår att stämman väljer Samir Taha, till ordförande vid stämman.

Beslut om nyemission utan företrädesrätt (punkt 6)

Styrelsen har fattat beslut om att Bolaget skall förvärva samtliga resterande 34 procent av Rewardit AB med en preliminär köpeskilling på 2 137 968 kronor och en möjlig tilläggsköpeskilling på 250 000 kr. Hela den preliminära köpeskillingen skall erläggas som aktier i Bolaget. Med anledning härav föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om nyemission av aktier mot betalning med apportegendom i form av 3 636 aktier i Rewardit AB, enligt följande:

 • Bolagets aktiekapital ökas med högst 2 272,5 kronor genom nyemission av högst 22 725 aktier.
 • De nya aktierna skall lyda på 0,1 kronor.
 • Rätt att teckna de nya aktierna skall endast tillkomma Mattias Lundqvist, med rätt och skyldighet att betala de tecknade aktierna genom tillskott av apportegendom bestående av aktier i Rewardit AB.
 • Teckningskursen skall vara 94,08 kronor per aktie, totalt 2 137 968 kronor. Skillnaden mellan nominella beloppet och teckningskursen skall tillföras överkursfond.
 • Värdet på apportegendomen beräknas uppgå till 2 137 968 kronor.
 • Teckning av aktier skall ske den 4 december 2019 på teckningslista och betalning genom tillskjutande av apportegendom skall erläggas senast i samband med teckning.
 • De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med räkenskapsåret 2019.

Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Aktieägare erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, adress enligt ovan, samt på Bolagets hemsida www.awardit.se.

Awardit AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

VD: Niklas Lundqvist
Telefon: +46 70 482 20 74
E-post: [email protected]

Om Awardit

Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företagskunder samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram, till komplexa koalitionsprogram med hundratals partners och clearing av transaktioner mellan dessa. Awardit driver även ett lojalitetsprogram under eget varumärke genom Rewardit AB (www.rewardit.se), Sveriges ledande cash-back program för idrottsföreningar genom Sponsorhuset AB (www.sponsorhuset.se), säljmotivationsprogram genom Motivation Service AB (www.motivationservice.se), poäng-/premieshopar genom Crossroads Loyalty Solutions AB (www.crossroads.se) och digitala presentkort och värdebevis genom Retain 24 AB (www.retain24.com).

Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Aqurat är [email protected] eller 08-684 05 800.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Awardit AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2019 kl. 09:00.


Om Awardit

Webbplats
www.awardit.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Awardit via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn AWRD ISIN-kod SE0010101824 Certified Adviser Aqurat Fondkommission AB