Delårsrapport Awardit AB (publ) för januari - september 2018

Juli - september 2018

 • Omsättningen uppgick till 18,2 mkr (9,4 mkr juli - september 2017)
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 2,3 (3,0) mkr
 • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 12,9 (31,6) procent
 • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 3,5 (3,1) mkr
 • Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 19,2 (32,8) procent
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,29 (0,44) kr

Januari - september 2018

 • Omsättningen uppgick till 49,7 mkr (31,7 mkr januari - september 2017)
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 7,8 (10,0) mkr
 • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 15,7 (31,5) procent
 • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 10,6 (10,3) mkr
 • Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 21,4 (32,6) procent
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 1,01 (1,48) kr

Viktiga händelser under och efter perioden

 • Sponsorhuset AB tillträddes och 230 891 nya Awardit-aktier registrerades i början av året. Sponsorhuset ingår från och med Q1 i koncernens resultaträkning. Goodwill skrivs av på fem år och har minskat EBIT med 1,6 mkr under rapportperioden januari- september.
 • Nytt kundavtal tecknades med en stor butikskedja som förväntas få väsentlig påverkan på Awardits omsättning och resultat på sikt. Lojalitetsprogrammet är färdigt för drift och kunden förbereder lansering i november.
 • Avtal tecknades med OKQ8. Avtalet innebär att OKQ8 blir poängutdelande partner i utvalda lojalitetsprogram. Implementation har genomförts och intäkter genereras från och med augusti. Erbjudandet har tagits emot bättre än väntat av medlemmar i berörda lojalitetsprogram.
 • Förvärvet av konkurrenten Motivation Service AB slutfördes i slutet av april. Köpeskillingen var 12 mkr i Awardit-aktier med en möjlig tilläggsköpeskilling på 0,5- 2,0 mkr. 265 018 nya Awardit-aktier registrerades i maj. Motivation Service omsättning och resultat ingår i koncernen fr o m maj. Goodwill skrivs av på fem år och har minskat EBIT med 0,8 mkr under rapportperioden.
 • Ett nytt fyraårigt koncernavtal med Ahlsell AB (publ) för expansion och internationalisering av lojalitetsprogram tecknades. Detta avtal förväntas få stor betydelse för Awardit de närmaste fyra åren.
 • Implementation av teknisk lösning som möjliggör för medlemmar i lojalitetsprogram att aktivera befintliga VISA och Mastercard (s k cardlinking) har färdigställts och är redo att tas i skarp drift.
 • I oktober har avtal tecknats med Ahlsell Norge AS om uppsättning och drift av lojalitetsprogram. Leverans av en fristående applösning för samarbetspartners har påbörjats sedan tidigare.
 • Aktieöverlåtelse avtal avseende Crossroads Loyalty Solutions AB ingicks i oktober och bolaget tillträddes i början av november. Köpeskillingen var 90 mkr med en möjlig tilläggsköpeskilling på 15 mkr. 53 mkr betalas i nya Awardit-aktier. Crossroads omsättning och resultat kommer att ingå i koncernen från och med november.
 • Extra bolagsstämma genomfördes den 6 november och beslut fattades om nyemission av 877 193 aktier som delbetalning av förvärvet av Crossroads.
 • Motivation Service tecknade avtal om leverans av ett komplett B2B-lojalitetsprogram till Beijer Byggmaterial i november. Uppsättning och drift kommer att ske på Awardits tekniska plattform.
 • Moderbolagets omsättning ökade med 14,8 procent under Q3 och rörelseresultatet ökade med 15,6 procent. Faktureringen avseende oktober var fortsatt stark.
 • Styrelsen har utsett Henrik Olander till vice VD för Awardit.

I en kommentar till perioden säger VD Niklas Lundqvist:

"Förvärvet av Crossroads är en game changer för koncernen som nu kan förväntas omsätta 240-270 mkr under 2019. Bolagen matchar varandra i det närmaste perfekt då vi har huvudfokus på olika delar av processen för uppsättning och drift av olika former av lojalitets- och motivationsprogram. På kort sikt förväntar vi oss ett starkt sista kvartal."

15 november 2018

För ytterligare information, kontakta:
Niklas Lundqvist, VD
Mobil 0704-82 20 74
Epost [email protected]

Rapporten i sin helhet bifogas.

Om Awardit

Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företagskunder samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram, till komplexa koalitions- program med hundratals partners och clearing av transaktioner mellan dessa. Awardit driver även ett lojalitetsprogram under eget varumärke genom Rewardit AB (www.rewardit.se), Sveriges ledande cash-back program för idrottsföreningar genom Sponsorhuset AB (www.sponsorhuset.se), säljmotivationsprogram genom Motivation Service AB (www.motivationservice.se) och poäng-/premieshopar genom Crossroads Loyalty Solutions AB (www.crossroads.se).

Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Awardit AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2018 kl 0830.


Om Awardit

Webbplats
www.awardit.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Awardit via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn AWRD ISIN-kod SE0010101824 Certified Adviser Aqurat Fondkommission AB