Delårsrapport Awardit AB (publ) för januari - juni 2019

April - juni 2019
- Omsättningen uppgick till 78,3 mkr (18,2 mkr april - juni 2018)
- Rörelseresultatet EBIT uppgick till 1,2 (2,6) mkr
- Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 1,6 (14,5) procent
- Rörelseresultatet EBITA uppgick till 7,3 (3,6) mkr
- Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 9,3 (19,9) procent
- Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,10 (0,35) kr


Januari - juni 2019
- Omsättningen uppgick till 134,1 mkr (31,5 mkr januari - juni 2018)
- Rörelseresultatet EBIT uppgick till 0,6 (5,4) mkr
- Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 0,5 (17,2) procent
- Rörelseresultatet EBITA uppgick till 12,7 (7,1) mkr
- Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 9,5 (22,5) procent
- Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,42 (0,60) kr

Viktiga händelser under och efter perioden

- Awardit har i maj erlagt tilläggsköpeskilling på 15 mkr för Crossroads vilken i sin helhet lånefinansierats.
- Organisationsförändringarna har slutförts och den nya organisationen börjar sätta sig. Kostnadsbesparingar på grund av personalneddragningar har börjat få genomslag i slutet av perioden. Synergier på inköpssidan tilltar successivt.
- I juni ingicks ett Term Sheet avseende förvärv av 100% av aktierna i Retain24 Sverige AB. Köpeskillingen är överenskommen till 42 mkr varav hälften erläggs i nyemitterade aktier i Awardit och hälften kontant. DD-processen har fortgått under sommaren och slutligt förvärvsavtal beräknas ingås i början av september.
- Den starka organiska tillväxten i huvudverksamheterna har fortsatt med en faktureringsmässig uppgång på ca 30 procent i juli (exklusive koncernintern försäljning och intäkter av engångskaraktär).

I en kommentar till perioden säger VD Niklas Lundqvist:

"Vi är mycket nöjda med det gångna kvartalet. Första halvåret ökade vi omsättningen med 326 procent till 134,1 mkr och EBITA med 79 procent till 12,7 mkr och ökningstakten accelererade under Q2. En stor del av ökningen är hänförlig till förvärvet av Crossroads men samtidigt kan noteras att den underliggande organiska tillväxten är mycket stark. Vi har fortsatt arbetet med att integrera våra olika affärsområden och de förväntade synergierna börjar nu konkretiseras. Vi ser en rekordstark efterfrågan på våra lösningar och program. Under kvartalet har vi ingått avtal med en rad välkända företag, t.ex. Preem, Neumann Bygg AS, Würth, Michelin och Folkspel/Bingolotto. Slutligen ser vi naturligtvis fram emot att slutföra förvärvet av Retain24 som kommer innebära intressanta affärsutvecklingsmöjligheter inom poänginlösen, digitala värdekoder och presentkort."

Rapporten i sin helhet bifogas.

19 augusti 2019

För ytterligare information, kontakta:
VD: Niklas Lundqvist
Telefon: +46 70 482 20 74
E-post: [email protected] 

Om Awardit

Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företagskunder samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram, till komplexa koalitionsprogram med hundratals partners och clearing av transaktioner mellan dessa. Awardit driver även ett lojalitetsprogram under eget varumärke genom Rewardit AB (www.rewardit.se), Sveriges ledande cash-back program för idrottsföreningar genom Sponsorhuset AB (www.sponsorhuset.se), säljmotivationsprogram genom Motivation Service AB (www.motivationservice.se) och poäng-/premieshopar genom Crossroads Loyalty Solutions AB (www.crossroads.se).

Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Aqurat är [email protected] eller 08-684 05 800.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Awardit AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2019 kl. 08:30.


Om Awardit

Webbplats
www.awardit.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Awardit via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn AWRD ISIN-kod SE0010101824 Certified Adviser Aqurat Fondkommission AB