Delårsrapport Awardit AB (publ) för januari - juni 2018

April - juni 2018

 • Omsättningen uppgick till 18,2 mkr (10,8 mkr april - juni 2017)
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 2,6 (3,5) mkr
 • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 14,5 (32,3) procent
 • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 3,6 (3,6) mkr
 • Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 19,9 (33,4) procent
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,35 (0,52) kr

Januari - juni 2018

 • Omsättningen uppgick till 31,5 mkr (22,2 mkr januari - juni 2017)
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 5,4 (7,0) mkr
 • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 17,2 (31,5) procent
 • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 7,1 (7,2) mkr
 • Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 22,5 (32,6) procent
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,73 (1,04) kr

Viktiga händelser under och efter perioden

 • Sponsorhuset AB tillträddes och 230 891 nya Awardit-aktier registrerades i början av året. Sponsorhuset ingår från och med Q1 i koncernens resultaträkning.  Goodwill skrivs av på fem år och har minskat EBIT med 1,1 mkr under rapportperioden januari-juni.
 • Nytt kundavtal tecknades med en stor butikskedja som förväntas få väsentlig påverkan på Awardits omsättning och resultat på sikt. Lojalitetsprogrammet beräknas lanseras under hösten.
 • Avtal tecknades med OKQ8. Avtalet innebär att OKQ8 blir poängutdelande partner i utvalda lojalitetsprogram.  Implementation har genomförts och intäkter genereras från och med augusti.  Erbjudandet har tagits emot bättre än väntat av medlemmar i berörda lojalitetsprogram.
 • Förvärvet av konkurrenten Motivation Service AB slutfördes i slutet av april. Köpeskillingen var 12 mkr i Awardit-aktier med en möjlig tilläggsköpeskilling på 0,5-2,0 mkr.  265 018 nya Awardit-aktier registrerades i maj.  Motivation Service omsättning och resultat för maj - juni ingår i koncernens resultaträkning.  Goodwill skrivs av på fem år och har minskat EBIT med 0,3 mkr under rapportperioden.
 • Ett nytt fyraårigt koncernavtal med Ahlsell AB (publ) för expansion och internationalisering av lojalitetsprogram tecknades. Detta avtal förväntas få stor betydelse för Awardit de närmaste fyra åren.  Leverans till Ahlsell Norge har påbörjats under Q2.
 • Implementation av teknisk lösning som möjliggör för medlemmar i lojalitetsprogram att aktivera befintliga VISA och Mastercard (s k cardlinking) har påbörjats under sommaren och beräknas kunna lanseras i början av september.
 • Moderbolaget hade en mycket stark fakturering för juni och juli med en ökning på 22 respektive 27 procent jämfört med 2017.

I en kommentar till perioden säger VD Niklas Lundqvist:

"Samtliga verksamheter visar god tillväxt och vi räknar med att detta kommer att hålla i sig samt att EBITA-resultatet och -marginalen successivt kommer att förbättras över tiden.  Moderbolaget hade en mycket stark fakturering för juni och juli med en ökning på 22 respektive 27 procent jämfört med 2017.  Vi överväger ytterligare förvärv.  Sammantaget går Awardit en otroligt spännande framtid till mötes."

17 augusti 2018

För ytterligare information, kontakta:
Niklas Lundqvist, VD
Mobil 0704-82 20 74
Epost [email protected]

Om Awardit
Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företagskunder samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram, till komplexa koalitions-program med hundratals partners och clearing av transaktioner mellan dessa. Awardit driver även ett lojalitetsprogram under eget varumärke genom dotterbolaget Rewardit AB (www.rewardit.se), Sveriges ledande cash-back program för idrottsföreningar genom dotterbolaget Sponsorhuset AB (www.sponsorhuset.se) och säljmotivationsprogram genom dotterbolaget Motivation Service AB (www.motivationservice.se).

Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Awardit AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2018 kl 0830.


Om Awardit

Webbplats
www.awardit.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Awardit via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn AWRD ISIN-kod SE0010101824 Certified Adviser Aqurat Fondkommission AB