Delårsrapport Awardit AB (publ) för januari - mars 2019

Januari - mars 2019

  • Omsättningen uppgick till 55,6 mkr (13,3 mkr jan - mars 2018)
  • Rörelseresultatet EBIT uppgick till -0,6 (2,8) mkr
  • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till -1,1 (21,1) procent
  • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 5,4 (3,5) mkr
  • Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 9,8 (26,2) procent
  • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,32 (0,31) kr

Viktiga händelser under och efter perioden

  • Efter årsbokslut i Crossroads och genomförd revision har konstaterats att resultatprognosen har överträffats och att tilläggsköpeskilling på 15 mkr därmed skall betalas. Tilläggsköpeskillingen lånefinansieras och kommer att betalas under maj.
  • Under Q1 har omorganisationen av koncernen slutförts. Som flest var 52 personer anställda och nu är vi nere på 40 personer. Dotterbolagschefer har avskaffats och koncernen är nu uppdelad i tre affärsområden med en försäljningschef för varje.
  • Affärssystemsbyte har genomförts och alla bolag har en gemensam ekonomiavdelning i Göteborg.
  • Moderbolagets fakturering under april var mycket stark med en uppgång på ca 40 procent jämfört med april förra året.

I en kommentar till perioden säger VD Niklas Lundqvist:

"Vi är mycket nöjda med att ha presterat en ökning av EBITA med 54 procent jämfört med förra året. Vi har på kort tid genomfört en omfattande omorganisation av hela koncernen och tagit tillvara på såväl affärsmässiga som strukturella synergier vilket förväntas börja få genomslag på resultatet från och med halvårsskiftet 2019 samt fullt ut under Q4. Den underliggande organiska tillväxten är god och prospektlistan har aldrig varit starkare. Vi finner att vårt nya kompletta erbjudande tas emot mycket väl på marknaden. Vi ska fortsätta vår lönsamma organiskt tillväxt och har ambitionen att krydda detta med ytterligare förvärv. Möjligheterna är många och självförtroendet i företaget är på topp!"

20 maj 2019

För ytterligare information, kontakta:
Niklas Lundqvist, VD
Mobil 0704-82 20 74
Epost [email protected]

Om Awardit

Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företagskunder samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram, till komplexa koalitions- program med hundratals partners och clearing av transaktioner mellan dessa. Awardit driver även ett lojalitetsprogram under eget varumärke genom Rewardit AB (www.rewardit.se), Sveriges ledande cash-back program för idrottsföreningar genom Sponsorhuset AB (www.sponsorhuset.se), säljmotivationsprogram genom Motivation Service AB (www.motivationservice.se) och poäng-/premieshopar genom Crossroads Loyalty Solutions AB (www.crossroads.se).

Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Aqurat är [email protected] eller 08-684 05 800.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Awardit AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2019 kl 0830.


Om Awardit

Webbplats
www.awardit.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Awardit via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn AWRD ISIN-kod SE0010101824 Certified Adviser Aqurat Fondkommission AB