Delårsrapport Awardit AB (publ) för januari - mars 2018

Januari - mars 2018

 • Omsättningen uppgick till 13,3 mkr (11,4 mkr jan - mars 2017)
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 2,8 (3,5) mkr
 • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 21,1 (30,8) procent
 • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 3,5 (3,6) mkr
 • Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 26,2 (31,8) procent
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,38 (0,53) kr

Viktiga händelser under och efter perioden

 • Sponsorhuset AB tillträddes och 230 891 nya Awardit-aktier registrerades i början av året.  Sponsorhuset ingår från och med Q1 i koncernens resultaträkning.  Goodwill skrivs av på fem år och minskar EBIT med 0,5 mkr under perioden.
 • Nytt kundavtal tecknades med en stor butikskedja som förväntas få väsentlig påverkan på Awardits omsättning och resultat på sikt.  Lojalitetsprogrammet beräknas lanseras under Q2 eller tidigt Q3.
 • Avtal tecknades med OKQ8.  Avtalet innebär att OKQ8 blir poängutdelande partner i utvalda lojalitetsprogram.  Implementation beräknas ske under Q2.
 • Förvärvet av konkurrenten Motivation Service AB slutfördes i slutet av april.  Köpeskillingen var 12 mkr i Awardit-aktier med en möjlig tilläggsköpeskilling på 0,5-2,0 mkr.  265 018 nya aktier registrerades.
 • Ett nytt fyraårigt koncernavtal med Ahlsell AB (publ) för expansion och internationalisering av lojalitetsprogram tecknades.  Detta avtal förväntas få stor betydelse för Awardit de närmaste fyra åren.  Leverans till Ahlsell Norge har påbörjats under Q2.

I en kommentar till perioden säger VD Niklas Lundqvist:

"Första kvartalet 2018 har inneburit fortsatt hög aktivitet för Awardit-koncernen.  Vi har ingått flera viktiga avtal och slutfört förvärvet av Motivation Service.  Sammantaget så innebär detta mindre risk i verksamheten i kombination med större utvecklings- och tillväxtmöjligheter.  Det är inte uteslutet av vi gör ytterligare något förvärv under 2018 men just nu ligger huvudfokus på att dra nytta av det vi har.  Ett genomförande av Stoccoin kan betraktas som en joker i leken med en begränsad nedsida."

Pressmeddelande den 18 maj 2018

För ytterligare information, kontakta:
Niklas Lundqvist, VD
Mobil 0704-82 20 74
Epost [email protected]

Om Awardit
Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företagskunder samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram, till komplexa koalitions-program med hundratals partners och clearing av transaktioner mellan dessa.  Awardit driver även ett lojalitetsprogram under eget varumärke genom dotterbolaget Rewardit AB (www.rewardit.se), Sveriges ledande cash-back program för idrottsföreningar genom dotterbolaget Sponsorhuset AB (www.sponsorhuset.se) och säljmotivationsprogram genom dotterbolaget Motivation Service AB (www.motivationservice.se).

Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Awardit AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2018 kl 0830.


Om Awardit

Webbplats
www.awardit.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Awardit via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn AWRD ISIN-kod SE0010101824 Certified Adviser Aqurat Fondkommission AB