Bokslutskommuniké Awardit AB (publ) 2018

Oktober - december 2018

 • Omsättningen uppgick till 93,3 mkr (15,6 mkr oktober - december 2017)
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 16,3 (5,7) mkr
 • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 17,4 (36,8) procent
 • EBITA uppgick till 20,6 (5,8) mkr
 • EBITA-marginalen uppgick till 22,1 (37,5) procent
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 2,14 (0,82) kr

Januari - december 2018

 • Omsättningen uppgick till 142,9 mkr (47,3 mkr januari - december 2017)
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 24,0 (15,7) mkr
 • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 16,8 (33,3) procent
 • EBITA uppgick till 31,2 (16,1) mkr
 • EBITA-marginalen uppgick till 21,9 (34,0) procent
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 3,11 (2,24) kr
 • Styrelsens förslag till utdelning är 2,2 (2,0) kr per aktie

Viktiga händelser under och efter perioden

 • I oktober tecknades avtal med Ahlsell Norge AS om uppsättning och drift av lojalitetsprogram. Programmet lanserades i februari 2019.
 • Aktieöverlåtelseavtal avseende Crossroads Loyalty Solutions AB ingicks i oktober och bolaget tillträddes i början av november. Crossroads är liksom Awardit en operatör av olika former av lojalitetsprogram men med större fokus på inlösendelen av affären vilket gör att bolagen kompletterar varandra optimalt. Köpeskillingen var 90 mkr med en möjlig tilläggsköpeskilling på 15 mkr. 53 mkr betalades i 877 193 nya Awardit-aktier efter genomförd extra bolagsstämma i november. Crossroads omsättning och resultat ingår i koncernen från och med november. Goodwill skrivs av på fem år.
 • Motivation Service tecknade avtal om leverans av ett komplett B2B-lojalitetsprogram till Beijer Byggmaterial i november. Programmet lanserades på Awardits tekniska plattform i januari 2019.
 • Styrelsen utsåg Henrik Olander till vice VD i december.
 • En omorganisation av koncernen påbörjades i december.
 • Efter genomförd revision i Crossroads har konstaterats att tilläggsköpeskilling på 15 mkr skall erläggas i och med att EBIT-prognosen har uppfyllts och överträffats. Tilläggsköpeskillingen kommer att lånefinansieras.

I en kommentar till helåret säger VD Niklas Lundqvist:

"2018 blev det mest händelserika året i Awardits historia. Året avlutades med förvärvet av Crossroads som matchar Awardit perfekt. Nu kontrollerar vi huvuddelen av värdekedjan och har ett komplett erbjudande till våra kunder. Vi är mycket nöjda med att ha trefaldigat omsättningen till 142,9 mkr och nästan fördubblat EBITA till 31,2 mkr under vårt första helår som noterat bolag. Vi ser detta som en bra grund för 2019 och framåt, då vi räknar med fortsatt organiskt tillväxt och kommande möjligheter på förvärvssidan. Jag är också väldigt nöjd med att för 10:e året i rad höja utdelningen till våra aktieägare till 2,2 kr, totalt ca 14 mkr."

2019-02-28

För ytterligare information, kontakta:
Niklas Lundqvist, VD
Mobil 0704-82 20 74
Epost [email protected] 

Om Awardit

Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företagskunder samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram, till komplexa koalitions- program med hundratals partners och clearing av transaktioner mellan dessa. Awardit driver även ett lojalitetsprogram under eget varumärke genom Rewardit AB (www.rewardit.se), Sveriges ledande cash-back program för idrottsföreningar genom Sponsorhuset AB (www.sponsorhuset.se), säljmotivationsprogram genom Motivation Service AB (www.motivationservice.se) och poäng-/premieshopar genom Crossroads Loyalty Solutions AB (www.crossroads.se).

Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Aqurat är [email protected] eller 08-684 05 800.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Awardit AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019 kl 0800.


Om Awardit

Webbplats
www.awardit.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Awardit via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn AWRD ISIN-kod SE0010101824 Certified Adviser Aqurat Fondkommission AB