REG

Awardit AB (publ) övergår till IFRS från den 1 januari 2020

Styrelsen i Awardit beslutade i februari att bolaget skall övergå från K3 till International Financial Reporting Standards (IFRS). Awardits års- och koncernredovisning upprättas därför enligt IFRS samt tolkningar fran IFRS Interpretations Committee (IFRIC) från och med den 1 januari 2020.

Den första finansiella rapporten som upprättas enligt IFRS kommer att avse första kvartalet 2020 och offentliggörs den 22 maj 2020. Jämförelsesiffror omräknas från och med den 1 januari 2019.

Med övergången till IFRS följer ett krav på att ett jämforelseår presenteras i enlighet med IFRS. Awardit har valt den 1 januari 2018 som övergångsdag till IFRS och presenterar därför omräknade resultat- och balansräkningar för 2018 och 2019 i dokumentet "Separata finansiella rapporter" som offentliggjorts på bolagets hemsida idag.

De huvudsakliga effekterna av denna omräkning för räkenskapsåret 2019 är följande:

  • Rörelseförvärv har räknats om i enlighet med IFRS 3 Rörelseförvärv. Från och med räkenskapsåret 2020 är goodwillposten i koncernens balansräkning inte längre föremål för årliga avskrivningar utan posten kommer istället att nedskrivningsprövas. Återläggning av goodwillavskrivningar i sin helhet uppgår till 6,6 mkr för 2018 och 25,5 mkr för 2019.

  • Vidare har omräkningen av rörelseförvärven resulterat i att kundrelationer brutits ut från goodwill. Goodwillavskrivningarna har delvis ersatts av avskrivningar på kundrelationer. Dessa är årligen ca 4 mkr.

  • Justering av köpeskilling Rörelseförvärv ökar goodwill och övrigt tillskjutet kapital med 7,4 mkr under 2018.

  • Samtliga leasingkontrakt som löper längre än 12 månader har redovisats i balansräkningen såsom nyttjanderättstillgångar. Inom Awardit-koncernen förekommer ett begränsat antal leasingavtal, de som finns avser lokaler och tjänstebilar. Detta påverkar eget kapital positivt med ca 1,5 mkr.

  • Upplösning diskonteringseffekt kopplat till tilläggsköpeskillingar vid förvärv. Detta påverkar eget kapital negativt med 0,1 mkr under 2018 och 0,8 mkr under 2019.

  • Kostnader i anslutning till Rörelseförvärv kostnadsförs enligt IFRS 3. Detta påverkar eget kapital negativt med 0,5 mkr under 2018 och 0,3 mkr under 2019.

Sammantaget gör detta att:

  • Rörelseresultat (EBIT) under 2019 ökar från 11,8 mkr enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper till 32,9 mkr enligt IFRS.

  • Resultat efter skatt ökar under 2019 från 3,3 mkr enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper till 24,5 mkr enligt IFRS.

  • Balansomslutningen ökar som ett resultat av övergången från 270,7 mkr till 312,4 mkr per den 31 december 2019.

För en närmare beskrivning av effekterna hänvisas till Not 31 i dokumentet Separata finansiella rapporter 2019 som offentliggjorts på bolagets hemsida idag.

Awardit AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

VD: Henrik Olander
Telefon: +46 70 615 20 15
E-post: [email protected]

Om Awardit

Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företagskunder samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram, till komplexa koalitionsprogram med hundratals partners och clearing av transaktioner mellan dessa.

Awardit driver även ett lojalitetsprogram under eget varumärke genom Rewardit AB, Sveriges ledande cash-back program för idrottsföreningar genom Sponsorhuset AB, säljmotivationsprogram genom Awardit Motivation Service AB, poäng-/premieshopar genom Crossroads Loyalty Solutions AB, digitala presentkort och värdebevis genom Retain 24 AB och cash-back program för flera stora nordiska banker genom Market2Member AB.

Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Aqurat är [email protected] eller 08-684 05 800.


Om Awardit

Webbplats
www.awardit.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Awardit via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn AWRD ISIN-kod SE0010101824 Certified Adviser Aqurat Fondkommission AB