Awardit AB (publ) har tillträtt Crossroads Loyalty Solutions AB efter slutfört förvärv

Awardit har idag erlagt betalning av den preliminära köpeskillingen på 90 mkr och tillträtt Crossroads Loyalty Solutions AB (CLSAB).

Awardit och säljarna av Crossroads Loyalty Solutions AB (CLSAB) idag genomfört tillträdessammanträde varvid betalning av den preliminära köpeskillingen på 90 mkr har erlagts. Awardit har erhållit 100% av aktierna och tillträtt CLSAB. 53 mkr har erlagts i nyemitterade Awardit aktier, 27 mkr kontant och 10 mkr i säljarreverser. Den möjliga tilläggsköpeskillingen uppgår till 15 mkr och består av 7,5 mkr kontant och 7,5 mkr i säljarreverser. Tilläggsköpeskillingen är beroende av att CLSAB når 90% av EBIT-prognos på 13,5 mkr för 2018. Köpeskillingsjusteringar utifrån nettokassa/nettoskuld och normaliserat rörelsekapital uppgår preliminärt till drygt 4 mkr, varav 50% skall erläggas av Awardit. Kontantdelen av köpeskillingen finansieras genom ett fyraårigt lån på 28 mkr och ett treårigt lån på 7,5 mkr från Swedbank. Säljarreverserna löper på 3-4 år. Bankfinansieringen är föremål för sedvanliga covenanter.

Awardit har emitterarat 877 193 nya aktier till en kurs på 60,42 kr. Det totala antalet aktier i Awardit har ökat från 5 495 909 till 6 373 102 vilket motsvarar en utspädning om ca 13,8%. Följande nya aktieägare har tillkommit:

Aktieägare Antal aktier

House of Cash AB (Henrik Olander) 232 265
Skytteviken Holdning AB (Jan Andreasson) 160 359
Jan Andreasson 118 271
Advecto AB 88 248
Investment AB Stentulpanen 88 248
Henrik Billger Affärsutveckling AB 61 774
Circus Future AB 57 538
Intoit Holding AB 44 126
Hippark AB 17 541
Poggen Konsult AB 8 823

Registrering av aktierna hos Bolagsverket och distribution till de nya aktieägarna kommer att genomföras snarast möjligt.

CLSAB startades 1999 och verksamheten består av design, utveckling och drift av belönings-, lojalitets- och ehandelslösningar. Bland kunderna finns välkända lojalitetsprogram som t.ex. SAS Eurobonus. CLSAB omsatte 134 mkr med ett EBIT på 8,1 mkr 2017. Prognosen för 2018 är en omsättning på 154 mkr med ett EBIT på 13,5 mkr. Bolaget har 22 anställda med huvudkontor i Göteborg. VD är Henrik Olander. För mer information om CLSAB se www.crossroads.se.

6 november 2018

För ytterligare information, kontakta:
Niklas Lundqvist, VD
Mobil 0704-82 20 74
Epost [email protected] 

Om Awardit
Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företagskunder samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram, till komplexa koalitionsprogram med hundratals partners och clearing av transaktioner mellan dessa. Awardit driver även ett lojalitetsprogram under eget varumärke genom dotterbolaget Rewardit AB (www.rewardit.se), Sveriges ledande cash-back program för idrottsföreningar genom dotterbolaget Sponsorhuset AB (www.sponsorhuset.se) och säljmotivationsprogram genom dotterbolaget Motivation Service AB (www.motivationservice.se).

Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Awardit AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2018 kl 1530.


Om Awardit

Webbplats
www.awardit.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Awardit via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn AWRD ISIN-kod SE0010101824 Certified Adviser Aqurat Fondkommission AB