Awardit AB (publ) har ingått en överenskommelse avseende förvärv av Retain 24 AB

Awardit och ägarna till Retain 24 AB (Retain24) har idag undertecknat ett Term Sheet med innebörden att Awardit förvärvar 100 procent av aktierna i Retain24. Köpeskillingen är överenskommen till 42 mkr. Det är parternas avsikt att slutligt förvärvsavtal skall ingås i början av juli 2019.

Awardit och ägarna till Retain 24 AB (Retain24) har idag undertecknat ett Term Sheet med innebörden att Awardit förvärvar 100% av aktierna i Retain24. Köpeskillingen är överenskommen till 42 mkr varav hälften ska erläggas i nyemitterade aktier i Awardit och hälften kontant. Före affären kommer Retain24 att dela ut överskottslikviditet och skilja av rätt till tilläggsköpeskilling från tidigare försäljning av dotterbolag.

Ett slutligt förvärvsavtal skall ingås efter genomförd finansiell- och legal Due Diligence. Det är parternas avsikt att affären skall genomföras, och ett slutligt förvärvsavtal skall vara ingånget, i början av juli 2019, varefter tillträde kan ske i slutet av sommaren. Betalning skall till hälften erläggas i form av nyemitterade aktier i Awardit och det exakta antalet aktier som skall emitteras fastställs baserat på en volymvägd genomsnittskurs under en period innan undertecknande av slutligt förvärvsavtal. Beslut om emission av aktierna fattas av styrelsen i enlighet med bemyndigande från senaste årsstämman. Avsikten är att den kontanta delen av köpeskillingen skall lånefinansieras.

Retain24 startades 2002 och är Nordens största operatör och processor av digitala presentkort. Retain24 erbjuder ett enkelt, säkert och flexibelt presentkortssystem som driver både trafik och försäljning till kunderna. Systemet fungerar lika bra i den fysiska butiken som i webbshopen. Tillgång till systemet sker antingen via integrerade- eller fristående lösningar i kassasystem eller webbshoppar. Retain24 hanterar också andra värdehandlingar så som kuponger, tillgodokort och bonusar. Omsättningen 2017/18 var 16,5 mkr med ett EBIT på 3 mkr. Bolaget har 12 anställda. För mer information om Retain24 se www.retain24.com.

"Detta är en mycket strategisk affär som vi diskuterat under en längre tid. Awardits och Retain24s verksamheter möts inom hanteringen av digitala värdecheckar, s k branded money. Tillsammans räknar vi med att kunna lansera nya produkter och effektivisera inlösenhantering i lojalitetsprogram." säger Niklas Lundqvist, VD Awardit.

"Detta är en mycket spännande affär för Retain24s kunder. Awardits volymmässigt stora lojalitetsprogram, tillsammans med Retain24s enkla och flexibla presentkortslösning, ger Retain24s kunder access till stora och lönsamma målgrupper som tillför ytterligare trafik och merförsäljning. Detta i en tid när väldigt många varumärken sliter otroligt hårt för att vinna kundernas affärer." säger Claudio Simanovic, VD Retain24.

11 juni 2019

För ytterligare information, kontakta:

Niklas Lundqvist, VD
Mobil 0704-82 20 74
Epost [email protected] 

Om Awardit

Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företagskunder samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram, till komplexa koalitions-program med hundratals partners och clearing av transaktioner mellan dessa. Awardit driver även ett lojalitetsprogram under eget varumärke genom Rewardit AB (www.rewardit.se), Sveriges ledande cash-back program för idrottsföreningar genom Sponsorhuset AB (www.sponsorhuset.se), säljmotivationsprogram genom Motivation Service AB (www.motivationservice.se) och poäng-/premieshopar genom Crossroads Loyalty Solutions AB (www.crossroads.se).

Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Aqurat är [email protected] eller 08-684 05 800.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Awardit AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juni 2019 kl 0900.


Om Awardit

Webbplats
www.awardit.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Awardit via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn AWRD ISIN-kod SE0010101824 Certified Adviser Aqurat Fondkommission AB