Awardit AB (publ) har ingått en överenskommelse avseende förvärv av Crossroads Loyalty Solutions AB

Awardit och ägarna till Crossroads Loyalty Solutions AB (CLSAB) har idag undertecknat ett Term Sheet med innebörden att Awardit förvärvar 100 procent av aktierna i CLSAB. Köpeskillingen är överenskommen till 105 mkr. Det är parternas avsikt att slutligt förvärvsavtal skall ingås under oktober 2018.

Awardit och ägarna till Crossroads Loyalty Solutions AB (CLSAB) har idag undertecknat ett Term Sheet med innebörden att Awardit förvärvar 100% av aktierna i CLSAB. Köpeskillingen är överenskommen till 105 mkr varav ca 15 mkr utbetalas som tilläggsköpeskilling om CLSAB uppfyller uppsatta resultatmål för räkenskapsåret 2018.  Ca 50 procent av köpeskillingen ska erläggas i nyemitterade Awardit aktier och resterande delar regleras med kontanta medel samt säljarrevers.  Sedvanliga köpeskillingsjusteringar görs efter tillträdet. 

Ett slutligt förvärvsavtal skall ingås efter genomförd finansiell- och legal Due Diligence.  Affären är villkorad av att Awardit erhåller erforderlig lånefinansiering avseende den kontanta delen. Det är parternas avsikt att affären skall genomföras, och ett slutligt förvärvsavtal skall vara ingånget, under oktober 2018, varefter tillträde kan ske. Betalning skall till stor del erläggas i form av nyemitterade aktier i Awardit och det exakta antalet aktier som skall emitteras fastställs baserat på en volymvägd genomsnittskurs under en period innan undertecknande av slutligt förvärvsavtal. Beslut om emission av aktierna skall fattas av en extra bolagsstämma i Awardit AB.

CLSAB startades 1999 och verksamheten består av design, utveckling och drift av belönings-, lojalitets- och ehandelslösningar. Bland kunderna finns välkända lojalitetsprogram som t.ex. SAS Eurobonus. CLSAB omsatte 134 mkr med ett EBIT på 8,1 mkr 2017.  Prognosen för 2018 är en omsättning på 154 mkr med ett EBIT på 13,5 mkr. Bolaget har 22 anställda med huvudkontor i Göteborg.  Huvudägare är grundaren Jan Andreasson med ca 30 procent av ägandet, samt VD Henrik Olander med ca 25 procent.  För mer information om CLSAB se www.crossroads.se.

"Det känns fantastiskt kul att Awardit och Crossroads har funnit varandra. Vi har liknande affärsmodeller och kompletterar varandra väl.  Synergierna är uppenbara, och tillsammans får vi större resurser och kan erhålla bättre marginaler på t.ex. gemensamma inköp. Vi skapar tillsammans den klart största leverantören av kompletta lojalitets- och belöningsprogram i Norden." säger Niklas Lundqvist, VD Awardit.

"Vi är stolta över att tillsammans med Awardit bilda Nordens största leverantör av lojalitets- och belöningsprogram inom såväl B2B och B2C.  Det finns massvis med skalfördelar och synergier som på såväl kort som lång sikt kommer gynna bolagen. Crossroads är inne i en stark tillväxtfas och tillsammans med Awardit kommer vi öka tillväxttakten ytterligare." säger Henrik Olander, VD CLSAB.

13 september 2018

För ytterligare information, kontakta:
Niklas Lundqvist, VD
Mobil 0704-82 20 74
Epost [email protected]

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Awardit AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 september 2018 kl 0900.

Om Awardit
Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företagskunder samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram, till komplexa koalitionsprogram med hundratals partners och clearing av transaktioner mellan dessa. Awardit driver även ett lojalitetsprogram under eget varumärke genom dotterbolaget Rewardit AB (www.rewardit.se), Sveriges ledande cash-back program för idrottsföreningar genom dotterbolaget Sponsorhuset AB (www.sponsorhuset.se) och säljmotivationsprogram genom dotterbolaget Motivation Service AB (www.motivationservice.se).

Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser.


Om Awardit

Webbplats
www.awardit.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Awardit via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn AWRD ISIN-kod SE0010101824 Certified Adviser Aqurat Fondkommission AB