REG

Avsalt Group AB (publ) publicerar en andra kontrollbalansräkning

Avsalt Group AB (publ) ("Avsalt" eller "Bolaget") styrelse har i enlighet med 25 kap. 16 § Aktiebolagslagen ("ABL") upprättat en andra kontrollbalansräkning som granskats av Bolagets revisor. Kontrollbalansräkningen visar att Bolagets totala tillgångar överstiger det registrerade aktiekapitalet.

I oktober 2023 presenterade Bolaget en kontrollbalansräkning där det egna kapitalet understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet på ca 9 MSEK. Bakgrunden var det arbete som Bolaget genomförde att sälja dotterbolaget Zesec Production AB. I samband med detta arbete publicerades en avsiktsförklaring att genomföra ett omvänt förvärv med Avsalt AB.

Den 2 maj 2024 genomfördes det omvända förvärvet, varvid värdet av Avsalt AB vid tiden för det omvända förvärvet, ca 81 MSEK, nu ingår som en post i det egna kapitalet för Avsalt Group AB. Bolagets kontrollbalansräkning har granskats av Bolagets revisor och visar att det egna kapitalet överstiger det registrerade aktiekapitalet.

Vid extra bolagsstämman, tillika första kontrollstämma i bolaget, den 30 oktober 2023, beslutades att Bolagets verksamhet skulle drivas vidare. Bolaget är skyldigt enligt aktiebolagslagen att inom åtta månader hålla en andra kontrollstämma. På årsstämman, tillika andra kontrollstämma, den 28 juni 2024, ska på nytt prövas frågan om Bolaget ska fortsätta bedriva verksamheten eller gå i likvidation. Som kommunicerades i kallelsen till den andra kontrollstämman var Bolagets bedömning att den andra kontrollbalansräkningen skulle visa att det egna kapitalet i förhållande till det registrerade aktiekapitalet var fullt återställt och att Bolagets styrelse i första hand föreslår fortsatt drift och i andra hand likvidation. Den andra kontrollbalansräkningen visar, som förväntat, att det egna kapitalet i förhållande till det registrerade aktiekapitalet är fullt återställt. Kontrollbalansräkningen kommer hållas tillgänglig på bolagets hemsida avsalt.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Sjögren, VD
Telefon: +46 733 451175
E-post: [email protected]

Kort om Avsalt

Avsalt är ett svenskt miljöteknikbolag som tillverkar avsaltningsmaskiner för att rena vatten. Bolagets patenterade teknologi medför minimalt underhåll och låg energiförbrukning samt möjliggör ett kontinuerligt vattenflöde renat från joner och laddade småmolekyler. Teknologin är baserad på tunna kolbaserade elektroder som, med omväxlande spänningssättning, avlägsnar joner och laddade småmolekyler från vattnet. Bolagets avsaltningsmaskin ger full kontroll över allt ifrån flöde till energiförbrukning samt salthalt, och styrs av ett flertal parametrar som kan optimeras i realtid med hjälp av AI. Ambitionen är att ersätta konkurrerande teknologier genom en mer kostnadseffektiv och kvalitativ teknologi. För mer information, se Avsalts hemsida avsalt.com.


Om Avsalt Group

Webbplats
avsalt.com

Prenumerera

Få löpande information från Avsalt Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic SME Kortnamn AVSALT ISIN-kod SE0015812540