Avsalt Group AB (publ) Årsredovisning för 2023

Avsalt Group AB (publ) ("Avsalt" eller "Bolaget") har idag publicerat årsredovisningen för 2023. Årsredovisningen finns tillgänglig på Bolagets hemsida https://avsalt.com.

Särskild anmärkning i revisionsberättelsen

Revisorn skriver angående årsredovisningen för 2023 att "Utan att det påverkar våra uttalanden vill vi påpeka att avdragen skatt, sociala avgifter samt preliminärskatt vid flera tillfällen inte betalats i rätt tid.", samt att "Utan att det påverkar vara uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen och bolagets balansräkning i årsredovisningen av vilka framgår att bolaget sedan oktober 2023 inte bedriver någon verksamhet längre samt att bolagets egna kapital är förbrukat. Dessa forhållanden tyder, tillsammans med att det saknas information i förvaltningsberättelsen om hur styrelsen bedömer att bolaget ska klara dess finansiella åtagande framåt, på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsatta verksamheten".

Omvänt förvärv

Den 2 maj 2024 beslutade extra bolagsstämman i Bolaget att genomföra ett omvänt förvärv av Avsalt AB. Den extra bolagsstämman beslutade även att byta namn från Zesec of Sweden AB till Avsalt Group AB. Namnändringen synliggjordes på börslistor den 23 maj.

Bolaget utvecklar en patenterad teknik för avsaltning av vatten och avser att under 2024 inleda sina första pilotprojekt hos kund. Tekniken har utvecklats i bolaget Avsalt AB sedan 2019 och nu pågår en kommersialieringsfas där bolaget har stora förhoppningar att efter pilotfasen snabbt kunna ta marknadsandelar då tekniken har unika egenskaper i förhållande till de tekniker som redan finns på marknaden. Behovet för bättre tekniker för avsaltning är stort och fyra av FNs klimatmål är relevanta för Bolaget.

  • Mål 6: Rent vatten och sanitet.
  • Mål 7: Hållbar energi för alla.
  • Mål 14: Hav och marina resurser.
  • Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald.

Förändringar i styrelsen

I samband med det omvända förvärvet byttes även styrelsen ut i sin helhet, och nuvarande styrelse finns redovisad på Bolagets hemsida.

Förändringar i antal aktier

Zesec of Sweden AB (publ) köpte i det omvända förvärvet Avsalt AB och efter det omvända förvärvet och namnbytet har Avsalt Group AB 4 058 038 714 aktier. Bolagets styrelse har beslutat att avstämningsdagen för sammanslagningen av aktier är den 13 juni 2024, varefter antalet aktier minskar till 4 058 038.

Till följd av sammanläggningen kommer Avsalts aktie att byta ISIN-kod. Från och med den 12 juni 2024 handlas aktien med den nya ISIN-koden SE0022242681.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Sjögren, VD
Telefon: +46 733 451175
E-post: [email protected]

Kort om Avsalt

Avsalt är ett svenskt miljöteknikbolag som tillverkar avsaltningsmaskiner för att rena vatten. Bolagets patenterade teknologi medför minimalt underhåll och låg energiförbrukning samt möjliggör ett kontinuerligt vattenflöde renat från joner och laddade småmolekyler. Teknologin är baserad på tunna kolbaserade elektroder som, med omväxlande spänningssättning, avlägsnar joner och laddade småmolekyler från vattnet. Bolagets avsaltningsmaskin ger full kontroll över allt ifrån flöde till energiförbrukning samt salthalt, och styrs av ett flertal parametrar som kan optimeras i realtid med hjälp av AI. Ambitionen är att ersätta konkurrerande teknologier genom en mer kostnadseffektiv och kvalitativ teknologi. För mer information, se Avsalts hemsida avsalt.com.


Om Avsalt Group

Webbplats
avsalt.com

Prenumerera

Få löpande information från Avsalt Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic SME Kortnamn AVSALT ISIN-kod SE0015812540