REG

Syntetiska återköp av egna aktier i Athanase Innovation

Den 1 juni 2023 informerade Athanase Innovation AB ("Athanase Innovation") att dess styrelse beslutat att använda det bemyndigande för syntetiska återköp av egna aktier som beslutades av årsstämman den 10 maj 2023. Enligt beslutet kan de syntetiska återköpen ske vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill nästa årsstämma. Sammanlagt får syntetiska återköp av egna aktier ske till ett antal motsvarande högst tio procent av samtliga aktier i bolaget.

Athanase Innovation meddelar härmed att Pareto Securities AB den 13 juni 2023 har förvärvat 2 987 416 aktier i Athanase Innovation. Transaktionen genomfördes som en s.k. blocktransaktion till ett pris per aktie om 16,80 kronor, totalt cirka 50,2 Mkr.

Styrelsen för Athanase Innovation avser att inom kort kalla till en extra bolagsstämma i syfte att minska aktiekapitalet genom indragning av de syntetiskt återköpta aktierna samt att ge styrelsen ett nytt bemyndigande avseende syntetiska återköp av egna aktier. Kallelse kommer att pressmeddelas separat.

Bolagets sammanlagda syntetiska innehav av egna aktier uppgår därefter till 2 987 416 aktier, vilket motsvarar cirka 9,6 procent av samtliga aktier och röster i Athanase Innovation.

Det totala antalet aktier i Athanase Innovation är idag 31 041 667.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Peter Laveson, VD
Telefon: +46 70 433 99 99
E-mail: [email protected] 

Malin Norrman, CFO & IR-ansvarig
Telefon: +46 70 678 85 00
E-mail: [email protected]

OM ATHANASE INNOVATION

Athanase Innovation är en investeringsorganisation med fokus på privata och publika innovationsbolag.


Om Athanase Innovation

Webbplats
athanaseinnovation.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Athanase Innovation via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ATIN ISIN-kod SE0018014060 Certified Adviser Mangold Fondkomission AB