RÄTTELSE: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LOGISTEA AB (PUBL)

Rättelsen avser avstämningsdag för utdelning i april 2019.

Aktieägarna i Logistea AB (publ), org.nr 559098-0909, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 september 2018 kl. 16.00 i Advokatfirman Glimstedts lokaler på Strandvägen 7A, Stockholm.

Rätt att delta
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 20 september 2018, dels anmäla deltagande till bolaget senast torsdagen den 20 september 2018. Anmälan kan göras per e-post till [email protected] eller per post till adress Logistea AB (publ), c/o Wilfast Förvaltning AB, Stora Badhusgatan 28 A, 411 21 Göteborg.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden. Sker deltagandet genom ombud bör behörighetshandlingar insändas före bolagsstämman. Behörighetshandlingen får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i behörighetshandlingen. Om fullmaktsgivaren är en juridisk person, ska ombudet uppvisa registreringsbevis eller annan handling som utvisar firmatecknares behörighet. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare som så önskar (se nedan under "Övrigt").

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta vid stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB i så god tid att omregistreringen är utförd senast torsdagen den 20 september 2018. För att detta ska kunna ske måste begäran om sådan omregistrering göras till förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut om:
  a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.
 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 10. Val av styrelse och suppleanter samt revisionsbolag eller revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 11. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
Styrelsen föreslår:

 • att styrelsens ordförande Jan Litborn väljs till ordförande vid stämman (p. 2),
 • att ovanstående dagordning godkänns (p. 4),
 • att vinstutdelning lämnas till aktieägarna med 22 560 000 kronor (motsvarande 7,52 kronor per aktie) med 1,88 kronor per aktie vid följande avstämningsdagar: den 15 oktober 2018, den 15 januari 2019, den 15 april 2019 samt den 15 juli 2019 (p. 8 b)),
 • att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 50 000 kronor till ordföranden och med 50 000 kronor till envar av övriga ledamöter och att styrelseledamöterna ska, om skattemässiga förutsättningar föreligger och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, äga rätt att fakturera styrelsearvodet jämte ett belopp som motsvarar sociala avgifter samt därpå belöpande mervärdesskatt samt att revisorn ska arvoderas enligt löpande räkning (p. 9),
 • att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att ett registrerat revisionsbolag ska utses (p. 10), och
 • att Jan Litborn, Christer Wachtmeister och Tomas Ståhl ska omväljas till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma, samt att MAZAR SET Revisionsbyrå AB, med huvudansvarig revisor David Johansson, ska väljas till revisor för tiden intill nästa årsstämma (p. 10).

Övrigt
Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag samt redovisningshandlingar och revisionsberättelser kommer att hållas tillgängliga under minst tre veckor innan stämman på bolagets adress c/o Wilfast Förvaltning AB, Stora Badhusgatan 28 A, 411 21 Göteborg. Nämnda handlingar kommer, tillsammans med fullmaktsformulär, också hållas tillgängligt på bolagets hemsida (www.logistea.se) och sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i augusti 2018

Logistea AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Johan Ericsson, VD
Telefon: +46 70 544 00 00, e-mail: [email protected] 
alternativt se bolagets hemsida: www.logistea.se.

Logistea AB (publ):s aktier handlas på Nasdaq Stockholm First North med FNCA Sweden AB som Certified Adviser

Verksamheten 
Logistea AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Landskrona Örja 1:20, en av Sveriges största och modernaste logistikterminaler. Fastigheten består av en terminaldel om ca 32 200 kvm och en kontorsdel om ca 9 800 kvm. Den är fullt uthyrd på ett långt hyresavtal till DSV Road AB, ett av världens största logistikföretag.

Fastigheten är strategiskt belägen öster om centrala Landskrona. Läget ger access till flera av Sveriges viktigaste motorvägar såsom E4, E6, E20 och E22. I Malmö länkar E20 Sverige till Danmark och Europa genom Öresundsbron samtidigt som hamnarna i Trelleborg, Malmö respektive i Helsingborg återfinns i närområdet.

Fastigheten i Landskrona utgör DSV:s nordiska hub. Varor från Europa transporteras till terminalen och varorna distribueras sedan vidare i Sverige, Danmark, Norge och Baltikum. Detsamma gäller för export, där varor från Norden dirigeras genom fastigheten i Landskrona. Det totala flödet av transporter i Norden styrs från fastigheten i Landskrona som tar emot över 600 av och pålastande transportfordon per dag.

Cirka 500 personer arbetar i anläggningen inklusive ett stort antal viktiga ledningsfunktioner och IT- management. Byggnaderna uppfördes 2012 med högkvalitativa material och är miljöcertifierade enligt Sweden Green Building Council.

För mer information, vänligen besök oss på www.logistea.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Logistea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholm First Norths regelverk. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2018 kl 13.45 CET.


Om Athanase Innovation

Webbplats
athanaseinnovation.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Athanase Innovation via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ATIN ISIN-kod SE0018014060 Certified Adviser Mangold Fondkomission AB