REGMAR

LOGISTEA INGÅR AVSIKTSFÖRKLARING OM POTENTIELL AVYTTRING AV FASTIGHETEN ÖRJA 1:20 I LANDSKRONA FÖR CIRKA 841 MKR

Logistea AB (publ) har idag ingått en avsiktsförklaring med fastighetsfonder förvaltade av Blackstone om en potentiell avyttring av bolagets logistikfastighet Landskrona Örja 1:20 till ett fastighetsvärde om cirka 841 mkr.

Avsikten är att ingå bindande avtal om avyttring under oktober 2020.

Med anledning av investerarmarknadens stora intresse för logistikfastigheter och i syfte att skapa aktieägarvärde har styrelse i Logistea AB, såsom tidigare meddelats, initierat en försäljningsprocess med syfte att avyttra fastigheten Örja 1:20, alternativt Logisteas fastighetsägande dotterbolag, Logistea Propco AB. Försäljningsarbetet, som organiserades som en bred process, pausades under våren med anledning av den osäkerhet som uppstod med anledning av Covid-19. Efter sommaren återstartades försäljningsprocessen och ett Letter of Intent har nu träffats med fastighetsfonder rådgivna av Blackstone utgående från ett fastighetsvärde om 841 mkr för fastigheten Landskrona Örja 1:20.

Eventuell försäljning kommer att ske som en bolagsaffär genom en försäljning av aktierna i det fastighetsägande dotterbolaget Logistea Propco AB, innebärande att den slutliga köpeskillingen kommer att belastas med avdrag för latent skatt, kostnad för lösen av existerande bankskuld samt vara villkorad av bolagsstämmobeslut.

Avsikten är att ingå bindande avtal om avyttring under oktober 2020. Beslut om att genomföra affären förutsätter godkännande av en extra bolagstämma i Logistea AB till vilken en separat kallelse kommer att offentliggöras av Logistea AB inom kort.

Efter genomfört försäljning avser Logistea att skifta ut en större del av likviden från försäljningen till bolagets aktieägare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Ericsson, VD
Telefon: +46 70 544 00 00,
e-mail: [email protected]
alternativt se bolagets hemsida: www.logistea.se.

Denna information är sådan information som Logistea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 september 2020 kl. 18.45

Logistea AB (publ):s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market med FNCA Sweden AB, ([email protected], tel: +46 8 528 003 99), som Certified Adviser.

Verksamheten
Logistea AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Landskrona Örja 1:20, en av Sveriges största logistikterminaler. Fastigheten består av en terminaldel om ca 32 200 kvm och en kontorsdel om ca 9 800 kvm. Den är fullt uthyrd på ett långt hyresavtal till DSV Road AB, ett av världens största logistikföretag.

Fastigheten är strategiskt belägen öster om centrala Landskrona. Läget ger access till flera av Sveriges viktigaste motorvägar såsom E4, E6, E20 och E22.

Fastigheten i Landskrona utgör DSV:s nordiska hub. Varor från Europa transporteras till terminalen och varorna distribueras sedan vidare i Sverige, Danmark, Norge och Baltikum. Detsamma gäller för export, där varor från Norden dirigeras genom fastigheten i Landskrona. Det totala flödet av transporter i Norden styrs från fastigheten i Landskrona som tar emot över 600 av och pålastande transportfordon per dag.

Cirka 500 personer arbetar i anläggningen inklusive ett stort antal viktiga ledningsfunktioner och IT- management. Byggnaderna uppfördes 2012 med högkvalitativa material och är miljöcertifierade enligt Sweden Green Building Council.

För mer information, vänligen besök oss på www.logistea.se.

Bifogade filer

Logistea-pressrelease.pdf

Om Athanase Innovation

Webbplats
athanaseinnovation.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Athanase Innovation via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ATIN ISIN-kod SE0018014060 Certified Adviser Mangold Fondkomission AB