REGMAR

LOGISTEA HAR ERHÅLLIT VILLKORAT GODKÄNNANDE FÖR FORTSATT NOTERING PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET OCH OFFENTLIGGÖR BOLAGSBESKRIVNING

Logistea AB (Nasdaq First North: LOG) ("Logistea" eller "Bolaget") offentliggjorde den 5 mars 2021 att Bolaget ingått avtal med ägarna till Athanase Tech AB ("Athanase Tech") innebärande att Logistea förvärvar samtliga aktier i Athanase Tech med vederlag bestående av 385 333 331 nya aktier i Logistea ("Transaktionen"). Transaktionen är villkorad av att Nasdaq Stockholm godkänner Logistea för fortsatt notering på Nasdaq First North. Nasdaq Stockholm har idag lämnat ett villkorat godkännande avseende Logisteas fortsatta notering samt godkänt Bolagets bolagsbeskrivning avseende den nya verksamheten ("Bolagsbeskrivningen").

Med anledning av Transaktionen krävs en ny noteringsprocess på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North"). Bolaget har idag erhållit ett villkorat godkännande för fortsatt notering på Nasdaq First North. Godkännandet innehåller sedvanliga villkor avseende att Bolaget offentliggör en i allt väsentligt oförändrad bolagsbeskrivning, att Bolaget efter Transaktionen uppfyller spridningskrav i enlighet med Nasdaq First North Rulebook, att Bolaget kompletterar sanctions screeningen på ett tillfredställande vis, att Bolaget uppdaterar sin hemsida i enlighet med Nasdaq First North Rulebook efter Transaktionens genomförande och att ingenting inträffar i Bolaget före Transaktionens genomförande som skulle kunna föranleda en annan bedömning av Nasdaq Stockholm.

Styrelsen för Logistea har även upprättat Bolagsbeskrivningen med anledning av Transaktionen och Logisteas fortsatta notering på Nasdaq First North. Bolagsbeskrivningen har idag, den 22 september 2021, godkänts av Nasdaq Stockholm. Bolagsbeskrivningen finns från och med idag tillgänglig på Logisteas hemsida, www.logistea.se.

Slutligt beslut om genomförande av Transaktionen fattas vid extra bolagsstämman i Logistea. För ytterligare information om besluten vid extra bolagsstämman, vänligen se kallelsen till den extra bolagsstämman som offentliggjordes av Logistea den 20 augusti 2021.

Logistea AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Ericsson, VD
Telefon: +46 70 544 00 00,
e-mail: [email protected]
alternativt se Bolagets hemsida: www.logistea.se.

Denna information är sådan information som Logistea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 september 2021 kl. 15.30 CET.

Logistea AB (publ):s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, E-mail; [email protected], www.mangold.se.


Om Athanase Innovation

Webbplats
athanaseinnovation.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Athanase Innovation via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ATIN ISIN-kod SE0018014060 Certified Adviser Mangold Fondkomission AB