REG

Logistea AB (publ) u.ä.t. Athanase Innovation AB genomför förvärvet av Athanase Tech AB och utser Daniel Nyhrén Edeen till ny verkställande direktör

Logistea AB (publ) u.ä.t. Athanase Innovation AB (Nasdaq First North: LOG) ("Logistea" eller "Bolaget") offentliggör idag, den 23 september 2021, att Bolaget har utsett Daniel Nyhrén Edeen till ny verkställande direktör.

Utnämningen har skett som ett led i det förvärv av Athanase Tech AB som nu genomförts med vederlag bestående av nya aktier i Logistea och som tidigare kommunicerats ("Transaktionen"). Daniel Nyhrén Edeen efterträder Johan Ericsson som verkställande direktör i Bolaget.

Daniel Nyhrén Edeen, född 1981, har en MSc inom finance från Stockholms universitet. Daniels andra pågående uppdrag är styrelseordförande i Tempest Security och styrelseledamot i Actic.

Transaktionen var bland annat villkorad av beslut på extra bolagsstämma, vilken avhölls den 22 september 2021. Även övriga villkor för Transaktionen är uppfyllda och Transaktionen har därför nu fullbordats. Bolaget har, med anledning av Transaktionen, publicerat en bolagsbeskrivning som innehåller en beskrivning av Transaktionen och hur den påverkar Bolagets verksamhet.

Köpeskillingen i Transaktionen uppgick till totalt 2 311 999 986 kronor och erlades genom nyemission av 385 333 331 nya aktier i Bolaget till en teckningskurs om 6 kronor per aktie ("Vederlagsaktierna"). Villkoren för emission av Vederlagsaktierna, som riktades till aktieägarna i Athanase Tech AB, framgår av kallelsen till den extra bolagsstämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Nyhrén Edeen
Telefon: +46 76 850 6020, e-mail: [email protected]

Stefan Charette
Telefon: +46 73 994 7079, e-mail: [email protected]

alternativt se Bolagets hemsida: www.logistea.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 september 2021 kl. 17.30 CET.

Logistea AB (publ):s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, E-mail; [email protected], www.mangold.se.


Om Athanase Innovation

Webbplats
athanaseinnovation.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Athanase Innovation via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ATIN ISIN-kod SE0018014060 Certified Adviser Mangold Fondkomission AB