REG

Kommuniké från årsstämma i Logistea den 23 september 2020

Vid årsstämman i Logistea AB (publ), org.nr 559098 - 0909, fattades bland annat nedan angivna beslut. För mer detaljerad information beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, vilka har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde bolagets och koncernens balans- och resultaträkningar.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att vinstutdelning ska lämnas till aktieägarna med totalt 11 280 000 kronor (motsvarande 3,76 kronor per aktie) uppdelat på följande avstämningsdagar: den 13 oktober 2020 och den 12 januari 2021, där 1,88 kronor per aktie utbetalas vid varje avstämningsdag.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019-07-01 - 2020-06-30.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare beslutade årsstämman att, för tiden intill nästa årsstämma, omvälja Jan Litborn, Christer Wachtmeister och Tomas Ståhl till ordinarie styrelseledamöter samt att välja MAZAR SET Revisionsbyrå AB till revisor, med David Johansson som huvudansvarig revisor.

Styrelse och revisorsarvode
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 50 000 kronor till envar av styrelseledamöterna. Vidare beslutade årsstämman att revisorn ska arvoderas enligt godkänd räkning.

Justering av bolagsordning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagsordningen skulle justeras för att överensstämma med aktiebolagslagens nya lydelse.

Stockholm i september 2020
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Ericsson, VD
Telefon: +46 70 544 00 00, e-mail: [email protected]
alternativt se bolagets hemsida: www.logistea.se.

Logistea AB (publ):s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market med FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, [email protected],som Certified Adviser.


Om Athanase Innovation

Webbplats
athanaseinnovation.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Athanase Innovation via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ATIN ISIN-kod SE0018014060 Certified Adviser Mangold Fondkomission AB