REG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I LOGISTEA AB (PUBL)

Aktieägarna i Logistea AB (publ), org.nr 559098-0909, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 4 december 2020, kl. 09.00 i Advokatfirman Glimstedts lokaler på Strandvägen 7A, Stockholm.

Rätt att delta
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 26 november 2020, dels anmäla deltagande till bolaget senast måndagen den 30 november 2020. Anmälan kan göras per e-post till [email protected] eller per post till adress Logistea AB (publ), c/o Wilfast Förvaltning AB, Stora Badhusgatan 18, 411 21 Göteborg.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden. Sker deltagandet genom ombud bör behörighetshandlingar insändas före bolagsstämman. Behörighetshandlingen får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i behörighetshandlingen. Om fullmaktsgivaren är en juridisk person, ska ombudet uppvisa registreringsbevis eller annan handling som utvisar firmatecknares behörighet. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare som så önskar (se nedan under "Övrigt").

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta vid stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB i så god tid att omregistreringen är utförd senast torsdagen den 26 november 2020. För att detta ska kunna ske måste begäran om sådan omregistrering göras till förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Beslut om styrelsens förslag till antagande av ny bolagsordning.
 8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
Styrelsen föreslår:

 • att styrelsens ordförande Jan Litborn väljs till ordförande vid stämman (p. 2),
 • att ovanstående dagordning godkänns (p. 4), samt att
 • § 11 i bolagsordningen ska lyda enligt följande (p.7):
  "Bolagets räkenskapsår ska vara 0101-1231 (tidigare 0701-0630)."

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Ändringen av bolagets räkenskapsår, enligt ovan, är ett steg i processen att avveckla bolaget. Bolaget avser att, i god tid innan bolagsstämman, återkomma med mer detaljerad information kring processen för avvecklingen.

Övrigt

Handlingar

Fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängligt under minst två veckor innan stämman hos bolaget, med adress c/o Wilfast Förvaltning AB, Stora Badhusgatan 18, 411 21 Göteborg, samt hållas tillgängligt på bolagets hemsida (www.logistea.se) och sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Personuppgifter

I samband med anmälan kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande vid extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för den extra bolagsstämma denna kallelse avser. För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i november 2020

Logistea AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Ericsson, VD
Telefon: +46 70 544 00 00, e-mail: [email protected]
alternativt se bolagets hemsida: www.logistea.se.

Logistea AB (publ):s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market med FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, [email protected],som Certified Adviser.


Om Athanase Innovation

Webbplats
athanaseinnovation.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Athanase Innovation via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ATIN ISIN-kod SE0018014060 Certified Adviser Mangold Fondkomission AB