REG

Kommuniké från extra bolagsstämma i Logistea AB (publ) den 22 september 2021

Vid extra bolagsstämman i Logistea AB (publ), org.nr 559098-0909 ("Bolaget"), fattades bland annat nedan angivna beslut. För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman samt fullständiga förslag till beslut, vilka har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.logistea.se.

Ändring av bolagsordning

Extra bolagsstämman beslutade att ändra Bolagets bolagsordning innebärandes att ändra företagsnamn, verksamhetsföremål, gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier samt gränserna för antalet styrelseledamöter i enlighet med följande.

Bolaget byter företagsnamn till Athanase Innovation AB. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom samt idka annan därmed förenlig rörelse. Aktiekapitalet utgör lägst 171 350 000 kronor och högst 685 400 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 171 350 000 stycken och högst 685 400 000 stycken. Styrelsen består av 3-10 ledamöter med högst 10 suppleanter.

Beslut om riktad nyemission

Extra bolagsstämman beslutade om riktad nyemission av högst 385 333 331 aktier för att fullgöra Bolagets förpliktelse enligt aktieöverlåtelseavtalet med aktieägarna i Athanase Tech AB. Enligt aktieöverlåtelseavtalet ska säljarna erbjudas rätt att teckna aktier i Bolaget. Bolaget ska erlägga köpeskillingen genom utfärdande av reverser och syftet med nyemissionen är att refinansiera reverserna.

Teckningskursen i nyemissionen uppgår till 6 kronor per aktie och grundar sig på aktieöverlåtelseavtalet. Betalning ska erläggas kontant eller genom kvittning av reverserna med stöd av 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.

Val av styrelse

Extra bolagsstämman beslutade att antalet stämmovalda styrelseledamöter i Bolaget ska uppgå till sju och att inga suppleanter ska utses samt att välja Stefan Charette, Vijay Ravindran, Heidi Harman, Kenth Eriksson, Caroline Reuterskiöld, Björn Jeffery och Karin Gunnarsson till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Dessa ledamöter ersätter Jan Litborn, Christer Wachtmeister och Tomas Ståhl, som har ställt sina platser i styrelsen till förfogande. Stefan Charette utsågs vidare till styrelseordförande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Ericsson, VD
Telefon: +46 70 544 00 00, e-mail: [email protected]
alternativt se Bolagets hemsida: www.logistea.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 september 2021 kl. 16.00 CET.

Logistea AB (publ):s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, E-mail; [email protected], www.mangold.se.


Om Athanase Innovation

Webbplats
athanaseinnovation.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Athanase Innovation via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ATIN ISIN-kod SE0018014060 Certified Adviser Mangold Fondkomission AB