REG

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ATHANASE INNOVATION AB (PUBL) DEN 22 OKTOBER 2021

Athanase Innovation AB (publ), org.nr 559098-0909 ("Bolaget"), avhöll extra bolagsstämma den 22 oktober 2021. Stämman har genomförts genom att aktieägarna har röstat på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Vid extra bolagsstämman i Bolaget fattades bland annat nedan angivet beslut. För mer detaljerad information avseende beslutets innehåll hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman samt fullständigt förslag till beslut som publicerats och finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.athanaseinnovation.com.

Beslut om riktad nyemission

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna den riktade nyemission som Bolagets styrelse beslutade om den 28 september 2021. Med anledning av den riktade nyemissionen ska Bolagets aktiekapital ökas med högst 108 333 334 kronor genom nyemission av högst 108 333 334 aktier.

Aktierna ska utges utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Rätt att teckna de nyemitterade aktierna ska endast tillkomma vissa institutionella investerare som i förväg anmält intresse för teckning. Teckningskursen i den riktade nyemissionen uppgår till 6 kronor, vilket baseras på priset som fastställts vid en accelererad bookbuilding-process genomförd av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget på ett skyndsamt sätt ska kunna säkra Bolagets kapitalbehov för verksamheten samt att bredda ägarbasen med institutionella investerare.

Stockholm i oktober 2021
Athanase Innovation AB (publ)
Styrelsen
22 oktober 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Nyhrén Edeen
Telefon: +46 76 850 6020, e-mail: [email protected]
alternativt se Bolagets hemsida: www.athanaseinnovation.com.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2021 kl. 11.00 CET.

Athanase Innovation AB (publ):s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, E-mail; [email protected] , www.mangold.se.


Om Athanase Innovation

Webbplats
athanaseinnovation.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Athanase Innovation via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ATIN ISIN-kod SE0018014060 Certified Adviser Mangold Fondkomission AB