Kommuniké från årsstämma i Logistea den 26 september 2018

Vid årsstämman i Logistea AB (publ), org.nr 559098-0909, fattades bland annat nedan angivna beslut. För mer detaljerad information beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, vilka har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde bolagets och koncernens balans- och resultaträkningar.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att vinstutdelning ska lämnas till aktieägarna med 22 560 000 kronor (motsvarande 7,52 kronor per aktie) med 1,88 kronor per aktie vid följande avstämningsdagar: den 15 oktober 2018, den 15 januari 2019, den 15 april 2019 samt den 15 juli 2019.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017-07-01 - 2018-06-30.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att ett registrerat revisionsbolag ska utses. Vidare beslutade årsstämman att, för tiden intill nästa årsstämma, omvälja Jan Litborn, Christer Wachtmeister och Tomas Ståhl till ordinarie styrelseledamöter samt att välja MAZAR SET Revisionsbyrå AB till revisor, med David Johansson som huvudansvarig revisor.
Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 50 000 kronor till ordföranden och med 50 000 kronor till envar av övriga ledamöter och att styrelseledamöterna ska, om skattemässiga förutsättningar föreligger och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, äga rätt att fakturera styrelsearvodet jämte ett belopp som motsvarar sociala avgifter samt därpå belöpande mervärdesskatt. Vidare beslutade årsstämman att revisorn ska arvoderas enligt löpande räkning.

Stockholm i september 2018
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Johan Ericsson, VD
Telefon: +46 70 544 00 00, e-mail: [email protected]
alternativt se bolagets hemsida: www.logistea.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Logistea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 september 2018 kl. 17.00 CET.

Logistea AB (publ):s aktier handlas på Nasdaq Stockholm First North med FNCA Sweden AB som Certified Adviser

Verksamheten
Logistea AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Landskrona Örja 1:20, en av Sveriges största och modernaste logistikterminaler. Fastigheten består av en terminaldel om ca 32 200 kvm och en kontorsdel om ca 9 800 kvm. Den är fullt uthyrd på ett långt hyresavtal till DSV Road AB, ett av världens största logistikföretag.

Fastigheten är strategiskt belägen öster om centrala Landskrona. Läget ger access till flera av Sveriges viktigaste motorvägar såsom E4, E6, E20 och E22. I Malmö länkar E20 Sverige till Danmark och Europa genom Öresundsbron samtidigt som hamnarna i Trelleborg, Malmö respektive i Helsingborg återfinns i närområdet.

Fastigheten i Landskrona utgör DSV:s nordiska hub. Varor från Europa transporteras till terminalen och varorna distribueras sedan vidare i Sverige, Danmark, Norge och Baltikum. Detsamma gäller för export, där varor från Norden dirigeras genom fastigheten i Landskrona. Det totala flödet av transporter i Norden styrs från fastigheten i Landskrona som tar emot över 600 av och pålastande transportfordon per dag.

Cirka 500 personer arbetar i anläggningen inklusive ett stort antal viktiga ledningsfunktioner och IT- management. Byggnaderna uppfördes 2012 med högkvalitativa material och är miljöcertifierade enligt Sweden Green Building Council.

För mer information, vänligen besök oss på www.logistea.se.


Om Athanase Innovation

Webbplats
athanaseinnovation.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Athanase Innovation via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ATIN ISIN-kod SE0018014060 Certified Adviser Mangold Fondkomission AB