REG

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I ATHANASE INNOVATION AB DEN 10 MAJ 2023

Athanase Innovation AB höll under onsdagen den 10 maj 2023 sin årsstämma.

Nedan huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida.

FASTSTÄLLANDE AV BALANS- OCH RESULTATRÄKNINGAR

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

DISPOSITIONER AVSEENDE BOLAGETS RESULTAT

Stämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2022.

ANSVARSFRIHET

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2022.

STYRELSE OCH REVISOR

Stämman beslutade om omval av Stefan Charette, Kenth Eriksson, Karin Gunnarsson, Heidi Harman, Björn Jeffrey, Vijay Ravindran och Caroline Reuterskiöld till ordinarie styrelseledamöter för tiden till slutet av årsstämman 2024. Stämman beslutade om omval av Stefan Charette till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor för tiden till slutet av årsstämman 2024.

Stämman beslutade att arvode till stämmovalda ledamöter för tiden till slutet av årsstämman 2024, ska utgå med 700 000 kronor till styrelsens ordförande och med 350 000 kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter. Stämman beslutade att arvode dock inte ska utgå till ledamot som är anställd av bolaget. Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning. Stämman beslutade vidare att arvode ska utgå med 50 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet.

INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta en instruktion för valberedningen att gälla fram till dess att en ny instruktion beslutas.

BEMYNDIGANDE ATT GENOMFÖRA SYNTETISKA ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, förbereda och implementera ett program för syntetiska återköp av egna aktier till ett antal motsvarande högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Inlösen av aktier som omfattas av programmet ska slutligen bestämmas av stämman. Bolaget ska för detta ändamål ingå ett så kallat swapavtal på sedvanliga villkor eller annat arrangemang som utgör led i inlösen på för övriga aktieägare rättvisa villkor om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på bolagets aktie.

EMISSIONSBEMYNDIGANDE

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler, emission av teckningsoptioner, och/eller en kombination av dessa, s.k. units. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som utges, eller som kan tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller konvertering av konvertibler utgivna med stöd av bemyndigandet, får motsvara högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet.

GODKÄNNANDE AV NÄRSTÅENDETRANSAKTION

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av ett avtal som bolaget, via dotterbolaget Athanase Tech AB, ingått med Celina Fondförvaltning AB den 23 februari 2023. Celina Fondförvaltning AB är indirekt kontrollerat av Athanase Industrial Partner Ltd som är närstående till bolagets styrelseordförande Stefan Charette och styrelseledamoten Kenth Eriksson. Avtalet avser försäljning av innehavd option gällande förvaltningsrätten av Celina Småbolagsfond A. Försäljningen innebär att bolaget erhåller en ersättning om 11 miljoner kronor. Ersättningen tillsammans med erhållna kassaflöden innebär en avkastning på bolagets investering om cirka 20 procent.

ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ny bolagsordning i syfte att kunna utnyttja det alternativ som aktiebolagslagen anger om att besluta om fullmaktsinsamling och poströstning.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Peter Laveson, VD
Telefon: +46 70 433 99 99
E-mail: [email protected] 

Malin Norrman, CFO & IR-ansvarig
Telefon: +46 70 678 85 00
E-mail: [email protected]

OM ATHANASE INNOVATION

Athanase Innovation är en investeringsorganisation med fokus på privata och publika innovationsbolag.


Om Athanase Innovation

Webbplats
athanaseinnovation.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Athanase Innovation via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ATIN ISIN-kod SE0018014060 Certified Adviser Mangold Fondkomission AB